: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Access to information: future knowledge organizations: Data protection and access to archived information

torsdagen den 3 juni 2010 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Internationell rättsinformatikkonferens

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

The June 2010 conference focused on public access to information in the digital world,
through the digitalisation and making available of works by libraries and record offices. It
examined the way in which society has dealt with – and possibly could approach –
technical developments in relation to demand for digital material, from legal, ethical and
business standpoints.

Examples of issues dealt with were:

Privacy Protection in the Digital Library
Session Chair: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI

Current data protection challenges for a national library
Lynn Young, Corporate Archivist and Data Protection Manager, British Library

Data protection and access to archived information
Sören Öman, Director of the Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm University

Globalisation and regulatory approaches
Nikolaus Forgó, Co-chair of the Institute for Legal Informatics,Hannover

Panel discussion
Speakers + Kostas Rossoglou

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.