Hem: Nyheter:

Det digitala kulturarvet börjar sparas!

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Nu börjar den s.k. e-plikten att gälla för ett antal utvalda massmedieföretag och myndigheter. De utvalda ska under en testperiod lämna in till Kungl. biblioteket det som nätpubliceras från och med den 1 april 2013. Från och med 2015 träder e-plikten i kraft för övriga. Kungl. biblioteket ska spara det inlämnade för all framtid så att vårt digitala kulturarv finns kvar även om näten slocknar eller material tas bort.

Sedan ett par tidigare utredningsförslag om leveransplikt till Kungl. biblioteket av nätpublicerat material inte lett till lagstiftning, anlitades Sören Öman som utredare av frågan. Han lämnade sitt förslag i december 2009. Därefter hjälpte Sören Öman Utbildningsdepartementet med lagrådsremiss, föredragning i Lagrådet och proposition. Regeringens förslag, som antogs av riksdagen i juni 2012, byggde i stor utsträckning på Sören Ömans ursprungliga förslag.

» Kungl. biblioteket
» Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material
» Propositionen 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material
» Sören Ömans förslag

Argumentationen kring lagförslaget har analyserats i en mastersuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap:
» Fredrik Eriksson, Lagen om pliktexemplar av elektroniska dokument – En analys av diskussionen kring ett lagförslag, 2013

Dela :
Exit mobile version