: : : :

Utrednings­betänkande med Sören Öman :

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté (SOU 1994:141)

 

Arbetsrätt | Europarätt ]

ISBN: 91-38-13828-X

Antal sidor: 628 sid.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning: 1992 års arbetsrättskommitté

Ordförande / Utredare: Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen: Heltidsarbetande expert

Läs : » Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté (SOU 1994:141)

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättskommitténs bakgrundsmaterial publiceras

I dag publiceras det bakgrundsmaterial som 1992 års arbetsrättskommitté har arbetat med under ett och ett halvt år i betänkandet ”Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté”, SOU 1994:141. I slutet av oktober 1994 beslutade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen att kommittén skulle upp­höra. De förslag till ändringar i bl.a. medbestämmandelagen, förtroende­manna­lagen och styrelserepresentationslagen som kommittén har arbetat med kommer därför inte att läggas fram. Däremot har kommittén tagit det ovanliga steget att låta tjänste­männen i sekretariatet presentera de fram­tagna rättsutredningarna och undersökningarna om vad som gäller i dag.

Kommittén som sådan har inte tagit ställning till det material som publice­ras. I stället har kommittén gett de opolitiska tjänstemännen i sekretariatet för­troendet att presentera det bakgrundsmaterial som de har arbetat fram. Ma­terialet innehåller rättsutredningar och andra undersökningar, t.ex. enkä­ter, rö­rande medbestämmandelagen, förtroendemanna­lagen, styrelserepre­sen­ta­tionslagen, främjandelagen, arbetsmiljölagen och hur arbetsrätten fungerar i koncerner. En undersökning av medbestämmandelagen och sam­hälls­eko­nomin som professorn Sören Wibe har gjort finns med som en bi­la­ga.

Kommittén har arbetat sedan början av år 1992 efter utredningsdirektiv från den nu av­gångna borgerliga regeringen. I maj 1993 lades det fram ett delbetänkande med bl.a. för­slag till en ny anställningsskyddslag. Vissa de­lar av förslagen bröts ut och resulterade i ändringar i anställningsskydds­lagen och medbestämmandelagen från den 1 januari 1994, bl.a. längre tider för provanställning och vid arbetsanhopning. Den nytillträdda social­demo­kratiska regeringens första förslag till riksdagen innebär att de flesta av ändringarna upphävs från årsskiftet. I juni i år lade kommittén fram sitt andra delbetänkande. Det rörde införandet av vissa EG-regler. De förslag som det betänkandet ledde till behandlas för när­varande av riksdagen. Kommitténs ar­bete avslutas nu genom att bakgrundsmaterialet pu­bliceras och de opublice­rade förslagen arkiveras.

Betänkandet presenterades av Sören Öman och Gudmund Toijer på ett möte i Arbetsrättsliga föreningen den 4 april 1995.

» Se alla betänkanden med Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har med­verkat i flera parla­men­tariska kommittéer, där politiker är leda­möter, och dess­utom många gånger själv utsetts till sär­skild utredare. Sören Öman har hittills gjort eller med­verkat i 25 offent­liga utred­ningar som av­givit 29 betänkanden om totalt 10 050 sidor och därvid sam­arbetat med 325 andra med­verkande.

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.