Hem: Betänkanden med Sören Öman:

Årsarkiv:

Betänkanden med Sören Öman 2008

( 3 betänkanden med Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2008 ( 57 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2008 ( 115 st. )

Niklas Bruun, Arbejdsmarkedskonflikter og den fri bevægelighed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 291–312

Niklas Bruun, ILO och stridsåtgärder i FJFT 2008 s. 197–207

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Lars Viklund, Hur är det bevänt med yttrandefriheten i arbetslivet? i Advokaten 2008 nr 1 s. 32–33

Jonas Malmberg och Claes-Mikael Jonsson, National Industrial Relations v. Private International Law – A Swedish Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 217–236

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Jonas Malmberg och Tore Sigeman, Industrial Actions and EU Economic Freedoms – The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice i Common Market Law Review 2008 s. 1115–1146

Martin Engen, Arbeidsavtalens stilling i offentlig gjeldsforhandling og konkurs i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 241–302

Lars Hartzell och Tommy Iseskog, Anställningsavtalet – En handbok, andra upplagan 2008

Förlag : Talentum fakta, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 2002.

Christer Lundh, Arbetsmarknadens karteller – Nya perspektiv på det svenska kollektivavtalssystemets historia, 2008

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Utarbetad i samarbete med Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Ronnie Eklund, Tore Sigeman och Laura Carlson, Swedish Labour and Employment Law – Cases and Materials, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Niklas Bruun, EU-domstolen och arbetstagares rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad i FJFT 2008 s. 465–476

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Catharina Calleman, En motsättning mellan två principer om likabehandling? – Om rätten att välja personlig assistent i Socialvetenskaplig tidskrift 2008 s. 295–314

Liina Carr, Nordic and Baltic perspectives on the judgements from the ECJ in Laval and Viking Line i FJFT 2008 s. 480–483

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Cecilie Carlstedt, Fleksibilitet i arbeidsforhold : Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 89–231

Anders Kruse, Fackliga stridsåtgärder och den fria rörligheten i EU i Europarättslig tidskrift 2008 s. 187–206

Sanna Wolk, Compensation of Employed Inventors in Sweden i World Intellectual Property Report (BNA) 2008 nr 1 s. 32–36

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2008 s. 4–11

Victoria van der Lagen, Rusmiddeltesting i arbeidsforhold – arbeidsgivers adgang og skranker i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 1–59

Anne Hellum och Kirsten Ketscher, Diskriminerings- og likestillingsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Annamaria Westregård, Arbetsgivarens ökade ansvar för sjuklön och rehabilitering kontra arbetstagarnas integritet – Går det att förena? [ IFAU Rapport Vol. 18 ], 2008

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2008:11.

Dagmar Schiek, Transnational Collective Labour Agreements in Europe and at European Level – Further Readings of Article 139 EC i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 83–103

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Catharina Calleman, En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans? i SvJT 2008 s. 484–498

Taco van Peijpe, If Vaxholm Were in Holland – Interest Conflicts and EU Labour Law in a Comparative Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 193–216

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Ole Hasselbalch, Domstole eller fagretlig behandling? – Lønmodtageres stilling efter arbejdsretsloven af 2008 – Skriften på væggen i UfR B 2008 s. 165–173

Ole Hasselbalch, Arbejdsprocesret – sagshåndtering, forhandling og retsafgørelse, 2008

Förlag : Thomson, København.

Ronnie Eklund, EG-domstolen i ett nyliberalt hörn i Lag & Avtal 2008 nr 5 s. 32–34

Ronnie Eklund, A Swedish Perspective on Laval i Comparative Labor Law & Policy Journal 2008 s. 551–571

Lars-Göran Malmberg, Kör- och vilotid vid vägtransport – arbetsrätt eller förvaltningsrätt i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Jens Schovsbo, Universitetsansattes immaterialrettigheder – Fra irrationelle professorprivilegier til irrationelle universitetsprivilegier? i TfR 2008 s. 271–288

Roger Petersson, Europakonventionen och ”rätten” att få en anställning i FT 2008 s. 349–357

Katri Linna, Etnisk ligebehandling på arbejdspladsen i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 281–290

Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i ljuset av Laval och Rüffert – Rapport till Facken inom industrin 2008‑06‑04, 2008

John Kristian Spångberg, Rettsvirkninger av urettmessige kontrolltiltak i arbeidslivet i Arbeidsrett 2008 s. 171–183

Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden, andra upplagan 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Niklas Bruun i EU & arbetsrätt 2007 nr 1 s. 7 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2006.

Ruth Mannelqvist, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen – Lagstiftarens motiv i FT 2008 s. 509–533

Karin Almgren, Något om arbetet i Statens ansvarsnämnd i Festskrift till Johan Hirschfeldt (red. Sten Heckscher och Anders Eka), 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Tore Sigeman, Grundlagsskydd för facklig stridsrätt – Några svenska erfarenheter i FJFT 2008 s. 156–173

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Tore Sigeman, Fackliga stridsåtgärder mot gästande tjänsteföretag – EG-rätten förtydligad i SvJT 2008 s. 553–570

Annika Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 164 ], 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Örjan Edström i EU & Arbetsrätt 2009 nr 1 s. 7–8.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kan kollektivavtalen förbli nationella? i Vems ordning och reda? – Framtidens kollektivavtal och fackligt samarbete – Agoras årsbok 2007 (red. Anna Thoursie och Tomas Abrahamsson), 2008, s. 134–149

Förlag : Agora, Stockholm.

Tore Sigeman, Lavaldomen sätter spärr mot social protektionism i Lag & Avtal 2008 nr 1 s. 34–35

Ida Ørbeck Totland, Kan arbeidsgiver nå, i større grad enn tidligere, gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver? – Om grunnpregstandardens utvikling i norsk rett i Arbeidsrett 2008 s. 154–170

Per Norberg, Vaxholmsmålet – har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 517–533

Catherine Barnard, Employment Rights, Free Movement under the EC Treaty and the Services Directive i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 137–168

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Karl-Göran Algotsson, Grundläggande rättigheter eller handelshinder? – Den svenska debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder [ Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala Vol. 174 ], 2008

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Esmeralda Balode-Buraka, ECJ on Laval and Viking Line – the Latvian interpretation i FJFT 2008 s. 477–479

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Michael Berner och Michael Møllegaard Jessen, Sagsbehandlingsfejl i personalesager – Fremtidsperspektiver i lyset af den seneste højesteretspraksis i Juristen 2008 s. 233–240

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar, EU, sysselsättningsstrategin och flexicurity i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 409–426

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Sølvi Veen, Illojal rekruttering i Arbeidsrett og arbeidsliv 2008 s. 60–88

Sören Öman, Skyddet för företagshemligheter i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för november 2008.

Arvid Andersen och Søren Narv Pedersen, Dårlig retssikkerhed i lov om jobklausuler i Advokaten (dk) 2008 nr 7 s. 44–46

Sören Öman, Ökat juristinflytande i Arbetsdomstolen i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för april 2008.

Per Skedinger, Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?, 2008

Förlag : SNS förlag, Stockholm.

Reinhold Fahlbeck, Employee Participation in Sweden – Union Paradise and Employer Hell or …? [ Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Vol. 165 ], 2008

Anteckningar :
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund Nr 165.

Kirsten Weber Olsen, Karen Ryder och Anne Cathrine Tjellesen, Ferieloven, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 2001 av Kirsten Weber Olsen och Karen Ryder med titeln: Ferieloven med kommentarer.

Suzanne Wennberg, Har företagsledare ett straffrättsligt principalansvar? i Festskrift till Lars Heuman (red. Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan Carlsson), 2008, s. 563 ff.

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Göran Söderlöf och Tor Nitzelius, Sjukvårdens arbetsmiljö – praktiska typfall i hälso- och sjukvården, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Lars Gellner, Laval-domen – En välkommen dom i FJFT 2008 s. 489–491

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Kurt Weltzien, Allmenngjøring av allmenngjøringsvedtak uten at vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i Arbeidsrett 2008 s. 53–60

Stein Evju, A European Social Model? Experience from the Scandinavian Countries i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2008 s. 240–255

Linde Rudolph Greisen, Handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven i Juristen 2008 s. 173–176

Guro Ottersen, Lavlønnskonkurranse ved organisering av arbeidstakere som foretak i Arbeidsrett 2008 s. 21–52

Stein Evju, Imperative law, derogation and collective agreements i Festschrift für Rolf Birk zum siebzigsten Geburtstag (red. Horst Konzen, Sebastian Krebber, Thomas Raab, Barbara Veit och Bernd Waas), 2008, s. 61–76

Förlag : Mohr Siebeck, Tübingen.

Torben Broberg, Nye EU-afgørelser kan påvirke det danske arbejdsmarked i Advokaten (dk) 2008 nr 3 s. 42–44

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens domar i Viking Line- och Laval-målen.

Marie-Ange Moreau, Toward a New Approach of Corporate Restructurings – Consequences for Social Actors i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 119–134

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Mona Bråten, Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? [ Fafo-rapport Vol. 34 ], 2008

Förlag : Fafo, Oslo.

Anteckningar :
Fafo-rapport 2008:34.

Hege Brækhus, Likelønn og likestilling i familien i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 47–73

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Stein Evju, Labour Courts and Collective Agreements – The Nordic Model i Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008 s. 429–437

Stein Evju, Utstasjonering og sosial dumping – et skandinavisk perspektiv i Arbeidsrett 2008 s. 1–20

Stein Evju, Sosialpakt og arbeidskamp – Arbeidskampretten efter Europarådets sosiale charter i FJFT 2008 s. 174–196

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Kerstin Ahlberg, Brian Bercusson, Niklas Bruun, Haris Kountouros, Christophe Vigneau och Loredana Zappalà, Transnational Labour Regulation – A Case Study of Temporary Agency Work, 2008

Förlag : Lang, Bruxelles.

Stein Evju, Laval and Viking Line at a first glance i FJFT 2008 s. 454–464

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Stein Evju, The right to strike in Norwegian labour law – An insider-outsider perspective i Arbeidsrett 2008 s. 79–94

Anteckningar :
Jämför Helga Aune i Arbeidsrett 2009 s. 165 och Stein Evju i och Arbeidsrett 2009 s. 235.

Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Are Stenvik i JT 2008–09 s. 386–391.
Are Stenvik i TfR 2008 s. 598–613.

Sofia Murhem, Swedish Trade Unions and European Sector-Level Industrial Relations – Goals and Strategies i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 105–117

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Henrik Karl Nielsen, Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelseskontrakter i UfR B 2008 s. 295–302

Kerstin Ahlberg, Regulating Temporary Agency Work – On the Interplay between EU-Level, National Level and Different Industrial Relations Traditions i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 57–82

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Kerstin Ahlberg, Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”? En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg i Europarättslig tidskrift 2008 s. 1059–1065

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens mål C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg.

Ruth Nielsen, EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne i Arbejdsretligt Tidsskrift 2008

Ruth Nielsen, Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – Viking-, Laval- og Rüffert-sagerne i Arbeidsrett 2008 s. 61–78

Wiweka Warnling-Nerep, Rätt till domstolsprövning – särskilt avseende ”gynnande offentlig rätt” som anställningsärenden i Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (red. Christina Moëll, Vilhelm Persson och Henrik Wenander), 2008, s. 485–502

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Esa Lonka, Rätten till arbetsstrid och den fria rörligheten i FJFT 2008 s. 484–488

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Pia Justesen, Handicap og diskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2008 s. 302–310

Kent Källström, Laval-utredningen och Lex Britannia i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för maj 2008.

Lars Sydolf och Lars Gellner, Swedish Labour Law – Svensk Arbetsrätt, 2008

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Arbeidsrett 2008 s. 188–230

Jens Kristiansen, Laval, Viking og den danske model i Juristen 2008 s. 79–90

Norbert Reich, Fundamental Freedoms v. Fundamental Rights – did Viking get it wrong? i Europarättslig tidskrift 2008 s. 851–873

Sanna Wolk, Anställda uppfinnares ersättningsrätt i Festskrift till Marianne Levin (red. Antonina Bakardjieva Engelbrekt), 2008, s. 713–730

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kent Källström, Ny diskrimineringslagstiftning i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för september 2008.

Erik Danhard, Juridiken vid rekrytering i Ny Juridik 2008 nr 3 s. 34–125

Nick Wailes, Are National Industrial Relations Regimes Becoming Institutionally Incomplete? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 3–14

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Staffan Ingmanson, Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och dess genomförande i svensk rätt i Europarättslig tidskrift 2008 s. 113–148

Are Stenvik, Anmälan av Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008 i TfR 2008 s. 598–613

Anmälan av :
Mia Carlsson, Arbetsskada – Samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar, 2008.

Kent Källström, Uppförandekoder och deras rättsliga betydelse i Blendow Lexnova 2008

Anteckningar :
Expertkommentar för februari 2008.

Kim Egegaard, Ansatte tvinges til dyre voldgifter i Advokaten (dk) 2008 nr 9 s. 24–25

Örjan Edström, Giddens, rätten och stridsåtgärderna i Vaxholm i Rätten, välfärden och marknaden [ Rapporter och texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 3 ] (red. Ruth Mannelqvist och Therese Enarsson), 2008, s. 15–31

Förlag : Umeå universitet.

Dan Holke, Domen i Laval-målet ur ett fackligt perspektiv i FJFT 2008 s. 492

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Jenny Julén Votinius, Normkonflikter i regleringen om arbetstagares föräldraskap i Retfærd 2008 nr 123 s. 102–131

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihed i Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008, 2008, s. 507–522

Norbert Reich, Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking Cases before the ECJ i German Law Journal 2008 s. 125–161

Örjan Edström, The Free Movement of Services and the Right to Industrial Action in Swedish Law – in the Light of the Laval Case i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 169–191

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Tron Sundet, Anmälan av Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008 i Arbeidsrett 2008 s. 114–120

Anmälan av :
Thomas Benson, Arbeidsrettsboka, 2008.

Mia Rönnmar, Information, Consultation and Worker Participation – An Aspect of EU Industrial Relations from the Swedish Point of View i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 15–39

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Mia Rönnmar, Introduction – EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Conflict, Interplay or Harmony? i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Henning Jakhelln, Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo – En studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetid i Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum [ Det juridiske fakultets skriftserie Vol. 114 ] (red. Thomas Eeg), 2008, s. 141–197

Förlag : Jussformidlingen, Bergen.

Sara Stendahl, De allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen – Rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen i FT 2008 s. 535–554

Carin Ulander-Wänman, Företrädesrätt till återanställning, 2008

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Stein Evju i EU & Arbetsrätt 2009 nr 2 s. 8.
Stein Evju i TfR 2009 s. 699–724.

Henning Jakhelln, Innsatspersonell og yrkesskadedekning. I hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen? i Arbeidsrett 2008 s. 123–153

Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, andra upplagan 2008

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 18–19 (1:a uppl.).
Henrik Karl Nielsen i Tidsskrift for arbejdsliv 2004 s. (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2003.

Polonca Koncar, EU v. National Industrial Relations – The Slovenian Perspective i EU Industrial Relations v. National Industrial Relations – Comparative and Interdisciplinary Perspectives (red. Mia Rönnmar), 2008, s. 41–53

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Per Gunnar Edebalk, Staten, arbetsmarknadens parter och arbetslöshetsersättningarna 1945–1975 [ Working paper serien Vol. 1 ], 2008

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand och Anders Østre, Sjømannsrett, 2008

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anders von Koskull, Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet i FJFT 2008 s. 291–315

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Tron Dalheim, Anders Østre och Tonje Urdal Sand, Sjømannsloven og NIS-loven i Arbeidsrett 2008 s. 95–113

Jonas Christoffersen, Indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i UfR B 2008 s. 17–22

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

2008 ( 3 st. )

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen ( SOU 2008:83 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till betänkandet Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

ISBN : 978-91-38-3061-9

Antal sidor : 103 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( A 2007:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen (SOU 2008:83)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Jag har haft i uppdrag att överväga

  • frågor om avgifter för medlemmar i arbetslöshetskassor med deltidsarbete eller som är förhindrade att arbeta, och
  • frågor om formerna för medlemmarnas betalning av medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna.

Slutbetänkandet innehåller inga författningsförslag, eftersom jag kommit fram till att det inte behövs någon mera författningsreglering om detta. Arbetslöshetskassorna och deras medlemmar kan nämligen inom ramen för befintliga regler bäst sköta detta själva utan statlig inblandning genom ytterligare författningsreglering. Läs mer

Dela :

Förstärkt skydd för företags­hemligheter ( SOU 2008:63 )

Yttrandefrihet ]

Omslaget till betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter

ISBN : 978-91-38-23003-9

Antal sidor : 392 sid.

Departement : Justitiedepartementet

Utredning : Utredningen om skyddet för företagshemligheter ( Ju 2007:06 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Sören Ömans roll i utredningen : Expert

 Läs : » Förstärkt skydd för företags­hemligheter (SOU 2008:63)

Bakgrund

Sedan lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft för snart tjugo år sedan har förutsättningarna för företagande förändrats i flera avseenden. I dag bygger alltfler företag sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Kvalificerad forskning och utveckling bedrivs inom en mängd nya samhällsviktiga områden såsom informationsteknik och bioteknik. Teknikens utveckling har medfört att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare. Den internationella konkurrensen har hårdnat på många områden. Dessa faktorer har ökat risken för att svenska företag utsätts för internationellt företagsspioneri. Sverige har också sedan lagen kom till gjort internationella åtaganden som gäller skyddet för företagshemligheter. Mot denna bakgrund har utredningen fått i uppdrag att se över vissa frågor om skyddet för företagshemligheter och överväga om FHL i vissa delar borde ändras och anpassas till utvecklingen (dir. 2007:54). Läs mer

Dela :

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring ( SOU 2008:54 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till betänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

ISBN : 978-91-38-22988-0

Antal sidor : 535 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( A 2007:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring (SOU 2008:54)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Mitt uppdrag är att föreslå hur arbetslöshetsförsäkringen ska omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger alla som uppfyllt ett arbetsvillkor en inkomstrelaterad ersättning. En utgångspunkt har varit att de personer som är medlem i en arbetslöshetskassa och i den nuvarande medlemsbaserade arbetslöshetsförsäkringen redan har rätt till sådan ersättning ska beröras så lite som möjligt av förslagen. Det som krävs för att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk är därför en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för de personer som inte är medlem i en arbetslöshetskassa. Dessa personer har i dag vid förlorat heltidsarbete bara rätt till ett lågt grundbelopp på 320 kr per dag i stället för inkomstrelaterad ersättning med upp till 680 kr per dag.

Jag lämnar i detta delbetänkande i huvudsak följande förslag till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som med vissa övergångsbestämmelser kan börja gälla från och med den 1 januari 2010. Läs mer

Dela :