Hem: Betänkanden med Sören Öman:

Årsarkiv:

Betänkanden med Sören Öman 2006

( 2 betänkanden med Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

» Alla Arbetsdomstolens domar 2006 ( 65 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2006 ( 58 st. )

Håkan Göransson och Anders Karlsson, Diskrimineringslagarna – En praktisk kommentar, fjärde upplagan 2006

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Hans Ytterberg i Lag & Avtal 2000 nr 9 s. 35 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 2000, 2:a uppl. 2002, 3:e uppl. 2004.

Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, fjärde upplagan 2006

Förlag : Damm & Søn, Oslo.

Anmäld av :
Jan Fougner i Tidsskrift for forretningsjus 1997 s. 96–98 (2:a uppl.).
Einar Mo i Arbeidsrett 2005 s. 243–251 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1993, 2:a uppl. 1996, 3:e uppl. 2005.

Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8.
Jens Hartig Danielsen i UfR B 2006 s. 332.
Ole Hasselbalch i Arbeidsrett 2006 s. 130–134.

Anteckningar :
Själva avhandlingen utkom 2005.

Erik Moberg, Lockout, strejk och blockad – En strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden, 2006

Förlag : Ratio, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2009 s. 77–81.

Ruth Nielsen, Koncernarbejdsret, andra upplagan 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anmäld av :
Per Jacobsen i Juristen 1992 s. 333–338 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1991 med titeln: Koncernarbejdsret i Danmark og internationalt.

Gabriella Sebardt, Redundancy and the Swedish Model in an International Context [ Studies in employment and social policy Vol. 31 ], 2006

Förlag : Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn.

Anmäld av :
Silvana Sciarra i JT 2007–08 s. 218–222.

Torgeir Aarvaag Stokke, Kollektiv uttreden av fagforbund i Arbeidsrett 2006 s. 81–89

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt i Vägar till en öppnare arbetsmarknad [ Arbetslivsinstitutets Årsbok ] (red. Jonas Olofsson och Maria Zavisic), 2006, s. 151–158

Förlag : Arbetslivsinstitutet, Stockholm.

Anteckningar :
Arbetslivsinstitutets Årsbok 2006.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, Anställningsskydd, småföretag och tillväxt i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 115–138

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg, The Vaxholm case from a Swedish and European perspective i Transfer: European Review of Labour and Research 2006 s. 155–166

Berit Bengtsson, Kampen mot § 23 – Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940 [ Uppsala studies in economic history Vol. 74 ], 2006

Förlag : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

Alex Borch, Hjemmevakt og arbeidsfri i Arbeidsrett 2006 s. 232–241

Bo Bylund och Lars Viklund, Rätt från början! – Arbetsrättens grunder med praktikfall, tolfte upplagan 2006

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1981, 2:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1988, 11:e uppl. 2003.

Catharina Calleman, Regleringen av arbetsmarknad och anställningsförhållanden för hushållstjänster [ IFAU Rapport Vol. 7 ], 2006

Förlag : Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Uppsala.

Anteckningar :
IFAU Rapport 2006:07.

Line Coll, Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? i Arbeidsrett 2006 s. 162–182

Tron Dalheim, Midlertidig ansettelse – tilkallingsvikarer, ekstrahjelper m.v. i Arbeidsrett 2006 s. 244–259

Paulina Dejmek, En inre marknad för tjänstepensioner? – drygt ett år med EG-direktiv 2003/41/EG i Europarättslig tidskrift 2006 s. 605–621

Per Gunnar Edebalk, Sjukpenning och sjuklön – Samspelet mellan staten och arbetsmarknadens parter 1974–1993 [ Working paper serien Vol. 3 ], 2006

Förlag : Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport Vol. 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006, s. 241–281

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Kerstin Ekberg, Striden i Stenkyrka – En facklig prövning, andra upplagan 2006

Förlag : Hjalmarson & Högberg, Stockholm.

Anteckningar :
1:a uppl. 1999.
Gustafsson-fallet.

Ronnie Eklund, Fri rörlighet av tjänster och skyddet av arbetstagare i En gränslös europeisk arbetsmarknad – Europaperspektiv 2006 (red. Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl), 2006, s. 195–220

Förlag : Santérus, Stockholm.

Ronnie Eklund, The Laval Case i Industrial Law Journal 2006 nr 2 s. 202–208

Stein Evju, Die Sicht der skandinavischen Länder i Reformdruck auf das Arbeitsrecht in Europa – Wie reagieren nationale Rechtsordnungen? (red. Volker Rieble), 2006, s. 33–48

Förlag : ZAAR-Verlag, München.

Stein Evju, Virksomhetsoverdragelse i utvikling – Høyesteretts dom 31. januar 2006 i Arbeidsrett 2006 s. 52–64

Stein Evju, Aldersdiskriminering, likebehandling og pensjonsalder – Om Mangold, Chacón Navas – og arbeidsmiljølovens kap. 13 i Arbeidsrett 2006 s. 137–161

Stein Evju, Reservasjonsrett og valgrett under et nytt regime i Arbeidsrett 2006 s. 209–227

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – Clash of Civilisations? i Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa (red. Hugo Tiberg), 2006

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Astrid Flesland, Innsyn i e-post i Arbeidsrett 2006 s. 42–51

Else Bugge Fougner och Claude A. Lenth, Noen betraktninger om avtaleloven § 38 i Arbeidsrett 2006 s. 265–273

Jan Fougner, Virksomhetsoverdragelse og tilpasning i Arbeidsrett 2006 s. 65–76

Ole Hasselbalch, Foreningsfrihedsloven i kontekst – organisationsret, organisationsfrihed, alternativ organisering, 2006

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ole Hasselbalch, Funktionærret eller ansættelsesret? i UfR B 2006 s. 63–69

Erling Hjelmeng och Olav Kolstad, Allmenngjøringsloven og innsynsrett – EØS-rettslige problemstillinger i Arbeidsrett 2006 s. 1–41

Dan Holke, Arbetsrätten med en borgerlig regering – en rapport från LO-TCO rättsskydd, 2006

Förlag : Landsorganisationen i Sverige, Stockholm.

Anteckningar :
Tidigare version utgiven 2004.

Hans Jonasson, Samarbete genom lagstiftning – Samarbetsförfarandets organisation, procedur och innehåll, 2006

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Lysande avtal – En historia om Elektrikerförbundets kollektivavtal under 100 år, 2006

Förlag : Svenska Elektrikerförbundet, Stockholm.

Kent Källström, Föreningsfriheten efter Sørensen och Rasmussen i Festskrift till Peter Seipel (red. Peter Wahlgren och Cecilia Magnusson Sjöberg), 2006, s. 305–318

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Jonas Malmberg, Anmälan av Staffan Ingmanson, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU i Europarättslig tidskrift 2006 s. 421–427

Anmälan av :
Staffan Ingmanson; Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU, 2005.

Jonas Malmberg, Dansk avhandling om integritetsskydd i arbetslivet i EU & arbetsrätt 2006 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Martin Gräs Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret – med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor, 2006.

Jonas Malmberg, Labor Law in the Economic and Social Union of Europe i Labor Law, Policy and Mobility – Europe at the Crossroads, 2006, s. 1–16

Förlag : European Union Center of Excellence.

Anteckningar :
Occasional Paper.

Jonas Malmberg, The Legal Position of Employees’ in Cross-Border Transfers of Undertakings in the EU – A Question of Jurisdiction and Choice of Law i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2006 s. 385–406

Magne Mjaaland, Sluttavtaler – Skatte- og trygdemessige konsekvenser for arbeidstaker i Arbeidsrett 2006 s. 92–101

Ruth Nielsen, Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip i UfR B 2006 s. 259–264

Ruth Nielsen, Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten 1 i TfR 2006 s. 71–103

Liisa Nieminen, Positiv särbehandling vid tillsättning av tjänster enligt EG-rätten i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2006 s. 285–305

Per Norberg, Kommentar till Tore Sigeman om Vaxholmsmålet i Europarättslig tidskrift 2006 s. 117–120

Anteckningar :
Jämför Tore SIgeman i Europarättslig tidskrift 2005 s. 465–495.

Mia Rönnmar, Den svenska arbetsrätten i internationell belysning i Arbetsrätt, rörlighet och tillväxt [ ITPS rapport nr 16 ] (red. Daniel Rauhut och Björn Falkenhall), 2006 nr 16, s. 210–239

Förlag : Institutet för tillväxtpolitiska studier, Östersund.

Anteckningar :
ITPS rapport A2005:016.

Mia Rönnmar, The Managerial Prerogative and the Employee’s Obligation to Work – Comparative Perspectives on Functional Flexibility i Industrial Law Journal 2006 s. 56–74

Kim Schioldann, Funktionær og lønmodtager, 2006

Förlag : Gjellerup.

Øyvind Sollie, Kommentarer til advokat Magne Mjaalands artikkel om sluttavtaler i Arbeidsrett nr. 2/2006 i Arbeidsrett 2006 s. 276–279

Tron Sundet, Litt om ny begjæring om fratreden eller gjeninntreden i samme sak i Arbeidsrett 2006 s. 115–122

Tron Sundet, ”Pretensjonens betydning” i tvist om opphør av arbeidsforhold – randmerknader til Høyesteretts kjennelse 12. juli 2006 (HR-2006–01272-U) i Arbeidsrett 2006 s. 125–128

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, 2006

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anteckningar :
Själva avhandlingen (dr. juris) utkom 2005 med titeln: Daglig leder – Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett, Universitetet i Oslo.

Terese Smith Ulseth, Daglig leders stillingsvern. Samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett i Arbeidsrett 2006 s. 186–202

Anders Weihe, Öppningsklausuler – Anställnings- och konkurrenspakter i tyska företag – en modell även för Sverige?, 2006

Förlag : Teknikföretagen.

Kurt Weltzien och Heidi S. Reinholdt, Pornotitting i arbeidstiden – en kommentar til Rt. 2005 side 513 i Arbeidsrett 2006 s. 105–111

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Rt. 2005 s. 513.

Erik Werlauff och Peer Schaumburg-Müller, Virksomhedsoverdragelse og tjenestemænd i UfR B 2006 s. 220–224

Arbetsrättsliga föreningen 50 år – Fri rörlighet och arbetsrätten – Anföranden vid ett halvdagsseminarium 12 november 2004 i Stockholm (red. Ronnie Eklund) [ Arbetsrättsliga föreningens skrifter Vol. 7 ], 2006

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera betänkandena på denna sida :

2006 ( 2 st. )

Patientdatalag ( SOU 2006:82 )

It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Omslaget till betänkandet Patientdatalag

ISBN : 91-38-22633-2

Antal sidor : 646 sid.

Departement : Socialdepartementet

Utredning : Patientdatautredningen ( S 2003:03 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

 Läs : » Patientdatalag (SOU 2006:82)

Våra förslag innefattar en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en helt ny lag, patientdatalagen. Den föreslagna regleringen innebär att patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister (vårdregisterlagen) ersätts av den nya lagen. I denna lag, som gäller för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap, regleras bl.a. sådana frågor som skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt samt nationella och regionala kvalitetsregister. Härutöver föreslår vi ändringar i bl.a. sekretesslagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område. Läs mer

Dela :

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald ( SOU 2005:115 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till betänkandet Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald

ISBN : 91-38-22495-X

Antal sidor : 147 sid.

Departement : Finansdepartementet

Utredning : Anonymitetsutredningen ( Fi 2005:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Tanja Linderborg

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Anonymitetsutredningen har haft i uppdrag att mot bakgrund av vikten av mångfald i arbetslivet analysera förutsättningarna för att använda en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor. Förhoppningen är, enligt utred­ningsdirektiven, att en metod med avidentifierade ansöknings­handlingar kan hjälpa myndigheterna att fästa avseende vid enbart sakliga grunder och därmed motverka osaklig behandling av arbets­sökande. Läs mer

Dela :