: : : : :

Arbetsdomstolens domarValter Carlsson

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Valter Carlsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
26 st.4 st.15,4%1993–2002

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 26,9% ( 7 / 26 st. )
[ i 4 / 7 fall ( 57,1% ) har Valter Carlsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 11,5% ( 3 / 26 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2002-03-06, för 16 år 2 mån 16 dgr sedan )

Valter Carlsson har dömt refererade avgöranden med :
75 ledamöter ♀ 28 ♂ 47
20 sekreterare ♀ 14 ♂ 6
59 parter
15 ombud ♀ 5 ♂ 10

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Valter Carlsson
( 19 st. ♀ 5 ♂ 14 vid 25 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1991-02-221998-06-307 år 4 mån 9 dgr
Förordnad i sammanlagt 7 år 4 månader och 9 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tio avgöranden ( 38,5% av alla refererade avgöranden med Valter Carlsson sedan 1993 ), första gången den 27 januari 1999 och senast den 28 augusti 2002.
Titel för Valter Carlsson som tillfällig ersättare : F.d. förbundsordförande i Grafiska Fackförbundet.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Valter Carlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,6 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Valter Carlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Valter Carlsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En professor vid Göteborgs universitet träffade ett avtal med universitetet om tjänstledighet. Fråga om avtalet innebar att tjänstledigheten skulle pågå ända fram till dess professorn uppnått pensionsåldern eller om avtalet gällde tills vidare och professorn därför ensidigt kunnat avbryta tjänstledigheten efter skälig uppsägningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 90

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom Sveriges Läkarförbund & Staten genom Göteborgs universitet

Ombud : Jan Schöldström & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om styrelsen för en förening, vars verksamhet bedrivs utifrån antroposofisk grund, kan anses ha skilt en arbetstagare, medarbetare, från dennes anställning genom att omplacera denne till nya arbetsuppgifter. I tvisten aktualiseras vissa bestämmelser i ett kollektivavtal mellan Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter och Medarbetareförbundet för antroposofiskt orienterade medarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 89

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Ensjöholm & Huvudmannaförbundet & Norrköpings Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ombud : John Norder & Lars Lindman-Backius

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 32 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en heltidsanställd brandman som inte klarat de tester som en brandman måste genomgå för att få utföra rök- och kemdykning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 32

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Räddningstjänsten Östra Skaraborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Eva Glückman & Håkan Torén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Anders Hagman, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller självmant lämnat den.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 13

Lagrum : 4 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 §, 30 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Tensta Tobak – Bröderna SHJK Aktiebolag

Ombud : Mario Ashman & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

2000 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, Transportavtalet, föreskrivs bl.a. följande. På därigenom i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet är arbetsgivaren skyldig, att då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga i visst fall om arbetsgivaren varit skyldig att förete sådana handlingar.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 100

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Blondie Fjärr i Kungsbacka Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Sofie Rehnström & Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Mats Holmgren, Maud Jansson och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 84 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett mål om skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen uppkommer fråga om en sådan underrättelse som avses i 41 § anställningsskyddslagen framställts i rätt tid.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 84

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.L. med uppgiven firma BMLE Städservice & L.A.

Ombud : Måns Rasmusson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig förtroendeman vid en statlig myndighet medverkar vid tillkomsten av ett brev som är ställt verkets generaldirektör och som innehåller kritik mot en tilltänkt myndighetschef. Förtroendemannens organisation gör i målet gällande att den anställde, sedan han avslutat det fackliga uppdraget och den tilltänkte chefen tillträtt som chef, med anledning av sin medverkan vid brevets tillkomst utsatts för åtgärder från arbetsgivarens sida och därvid bl.a. fråntagits arbetsuppgifter. Frågor om arbetsgivaren brutit mot 8 och 11 §§ medbestämmandelagen, 4 § förtroendemannalagen och grunderna för anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 74

Lagrum : 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | Lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Saco-S genom Civilekonomernas Riksförbund & Staten genom Riksskatteverket

Ombud : Helena Hedlund & Kristina Ahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Per Virdesten, Erika Thelning, Leif Haglund, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2000 nr 32 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt verkstadsavtalet är en arbetare, när arbetsgivaren erbjudit arbetaren ackord men enighet om ackordspriset inte nåtts, berättigad till den för arbetstagaren gällande timlönen. Med gällande timlön avses en individuellt bestämd lön baserad på lägsta timlön enligt avtalet med tillägg av eventuellt s.k. flit- och skicklighetstillägg. Fråga om hur denna timlön bestämts i vissa fall.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 32

Parter ( Privata sektorn ) : NIBE Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anders Weihe & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Hans Wahlström (skiljaktig) och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

1999 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. Han hade till följd av en s.k. pisksnärtsskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering. Arbetstagarsidan har särskilt framhållit att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet till samråd med arbetstagaren. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 124

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elmontage Eklind & Löfgren Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 7 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om en tidsbegränsad anställning var tillåten enligt reglerna i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 7

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Göteborgs universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Helena Larsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Marie-Louise Strömgren (särskilt yttrande). Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1998 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 53 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om den färdtidsersättning en arbetsgivare utger står i överensstämmelse med verkstadsavtalets bestämmelser.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 53

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Inger Karlsson och Valter Carlsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 28 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör två underkoncerner som driver skilda verksamheter. Sedan den verkställande direktören använt sig av en rätt att vid 57 års ålder avgå ur aktiv tjänst, men med bl.a. rätt till fortsatt ersättning i anställning omorganiseras koncernen och verksamheterna i dotterbolagen förs in direkt i moderbolaget. Efter ytterligare ett år beslutas om en ny omorganisation, varigenom verksamheterna på nytt förs ut till skilda bolag.

Fråga om skyldigheten enligt anställningsavtalet att betala ersättning till den förre verkställande direktören övergått på ett av de bolag till vilken verksamhet förts över från moderbolaget. I målet påstår direktören bl.a. en långvarig, stark anknytning till denna verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 28

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KEBO Lab Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1997 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för att säga upp en polis som gjort sig skyldig till snatteri för andra gången och i samband med snatteriet också misshandel, försök till misshandel och våld mot tjänsteman. I målet prövas bl.a. betydelsen av att polismannen lider av en psykisk störning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 141

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : O.C. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Gunilla Boman Pellnäs, Valter Carlsson, Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 97 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om en uppsägning av ett anställningsavtal skett för att anställningen skulle upphöra eller för omreglering av anställningsvillkoren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Stiftelsen AF Bostäder & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Birgitta Brånedal-Sund, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som enteprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 81

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastighetsarbetsgivarnas Förbund & FF – Fastighetsservice Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson (skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Enligt installationsavtalet anställs varje arbetstagare med en fast anställningsort som benämns hemort. Såsom huvudregel i avtalet gäller att som hemort kan fastställas huvudkontorets ort eller ort där filial finns. Under vissa förutsättningar kan emellertid även annan ort fastställas. Fråga bl.a. huruvida såsom förutsättning gäller att hemortsavtal har träffats mellan de lokala parterna och godkänts av de centrala parterna.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 50

Parter ( Privata sektorn ) : ABB Installation Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Jenryd, Britt Angleryd, Henrik Sahlin, Ulf Göran Liljebladh, Valter Carlsson och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 18 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtalet AB 94 finns en bestämmelse om bisysslor. Bl.a. får arbetsgivaren enligt denna förbjuda en bisyssla om arbetsgivaren finner att bisysslan kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna. Fråga i ett visst fall om arbetsgivaren haft rätt att meddela ett bisyssloförbud.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 18

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Inger Mattsson Kasserud, Ola Bengtson, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Valter Carlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1996 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 119 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Interimistiskt beslut rörande tillåtlighet av varslade stridsåtgärder.

En arbetstagarorganisation A varslar under avtalslöst tillstånd om blockad mot ett företag. A varslar vidare arbetsgivarorganisationerna B, C och D om sympatiåtgärder. Mellan å ena sidan A samt å andra sidan B, C och D gäller skilda kollektivavtal. B, C och D gör invändning om fredsplikt under påstående att de varslade sympatiåtgärderna syftar till att åstadkomma ändring i dessa kollektivavtal eller till att genomföra bestämmelser som är avsedda att tillämpas sedan avtalen har upphört att gälla.

Arbetsdomstolen finner att den i målet föreliggande utredningen inte ger stöd för slutsatsen att de varslade sympatiåtgärderna har ett syfte som är otillåtet enligt 41 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 119

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & HAO Handelsarbetsgivarna & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Valter Carlsson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavtalsbrott genom att i ett bageri schemalägga ordinarie arbetstid på söndagsdygn före kl. 18.00 utan att ha dispens enligt riksavtalets bestämmelser därom. Har arbetsgivarorganisation blivit skadeståndsskyldig genom att understödja avtalstillämpningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 95

Lagrum : 54 §, 55 § och 67 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : B&W Stormarknader Aktiebolag & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Mats Holmgren, Hans Holmberg, Valter Carlsson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 94 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning om arbetstagare har haft tillräckliga kvalifikationer för befattning som utbildare inom fordonsteknik.

I målet uppkommer vid prövning av frågor om ekonomiskt skadestånd huruvida avräkning skall ske för ersättning som uppburits från arbetslöshetskassa. Yttrande har inhämtats från tillsynsmyndigheten för arbetslöshetskassorna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 94

Lagrum : 25 § första stycket och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Väst Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson (skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om företrädesrätt till återanställning för kabinanställda i ett svenskt charterflygföretag huruvida företaget eller del av detta har övergått till ett nystartat danskt flygföretag. I målet tillämpas anställningsskyddslagens företrädesrättsregler i lydelsen före den 1 januari 1995.

Arbetsdomstolen, som vid sin prövning konstaterar att svensk rätt skall tillämpas, finner att en övergång av företag eller del av detta har skett. I domskälen behandlas frågan huruvida viss kollektivavtalsreglering innefattar en överenskommelse om turordning vid återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 92

Lagrum : 2 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd samt 25 § andra stycket samma lag i lydelsen före den 1 januari 1995

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppkom oklarhet huruvida en viss arbetstagares anställning övergick till den nye innehavaren. Saken behandlades vid ett förhandlingssammanträde. I målet uppkommer frågor huruvida arbetstagaren därvid erbjöds anställning och sedan genom sitt handlande avböjde erbjudandet eller om hon blev anställd och senare skildes från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 65

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Österängens Livs Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en kommun övertog ansvaret för dagcenterverksamhet genomfördes en organisationsförändring som innebar bl.a. att en ledningsnivå avskaffades. Detta ledde till att de som anställts som dagcenterföreståndare fick vissa nya arbetsuppgifter och ett i viss mån ökat ansvar. I den nya organisationen kallas de dagcenterchefer.

Fråga om den som anställts som dagcenterföreståndare är skyldig att utföra samtliga uppgifter som ingår i arbetet som dagcenterchef.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 63

Parter ( Kommunala sektorn ) : Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Örnsköldsviks kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 54 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning beträffande två handläggare vid Arbetsgivarverket. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 54

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Akademikerförbundet SSR & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Valter Carlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 42 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare vid en tidnings s.k. telekorr har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om dessa hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som redigerare.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 42

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Tidningsbolaget GT/Kvällsposten Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :