: : : : :

Arbetsdomstolens domarTore Andersson På Wikipedia

( 6 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Tore Andersson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
6 st.1 st.16,7%1993–1994

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 3 / 6 st. )
[ i 1 / 3 fall ( 33,3% ) har Tore Andersson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 6 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 1994-02-02, för 24 år 3 mån 20 dgr sedan )

Tore Andersson har dömt refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 3 ♂ 17
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
14 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Tore Andersson
( 8 st. ♀ 2 ♂ 6 vid 9 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1989-07-011994-03-294 år 8 mån 29 dgr
Förordnad i sammanlagt 4 år 8 månader och 29 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Tore Andersson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 6 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har en medfödd ortopedisk sjukdom. Efter några års anställning drabbades arbetstagaren av vissa besvär och blev sjukskriven under längre perioder. I rehabiliteringssyfte genomgick arbetstagaren härefter viss längre gymnasieutbildning. Under utbildningstiden opererades han för att motverka besvären. Efter avslutad utbildning och sedan det visat sig att arbetstagaren inte kunde erhålla annat arbete begärde denne att få återgå i det tidigare arbetet. Arbetsgivaren vägrade detta och sade upp arbetstagaren på grund av sjukdomen. Arbetsdomstolen uttalar att faran för en arbetstagares hälsa endast i yttersta undantagsfall torde kunna accepteras som argument från arbetsivarens sida i en uppsägningstvist. Domstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 12

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hemglass Sverige Aktiebolag & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1993 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 173 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett byggnadsföretag som var bundet av byggnadsavtalet tillämpade försöksvis en ordning med närvaropremier på några arbetsplatser vid vilka utfördes nybyggnadsarbete på ackord. Närvaropremien utgjordes av ett tillägg till den enskilda arbetstagarens timförtjänst. Premien betalades ut för varje fjortondagarsperiod under vilken arbetstagaren var hundraprocentigt närvarande. Fråga om närvaropremien enligt byggnadsavtalet utgjort en del av ackordsersättningen och om ordningen med närvaropremier kunnat införas utan godkännande av Byggnadsarbetareförbundets lokalavdelning. Invändning att närvaropremien utgjort en gratifikation.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 173

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Skanska Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 143 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en rehabilitering sysselsättas med kontorsadministrativt arbete. Fråga om inordnande i turordningskrets med tillämpning av 3 § TurA-S. Fråga om allmänt skadestånd för avstängning i strid med 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 143

Lagrum : 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Tore Andersson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om underrättelse enligt 40 § andra stycket anställningsskyddslagen lämnats senast en månad efter anställningstidens utgång, dels om arbetsgivaren gått in i förhandling utan att göra preskriptionsinvändning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 97

Lagrum : 40 § andra stycket och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Sveriges Television Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Tore Andersson (skiljaktig) och Bo Hjern.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 75 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I en förhandlingsuppgörelse om nytt kollektivavtal infördes en bestämmelse av innebörd att avtalet skulle tillföras regler om att ”den individuella 4-veckorslönen” skulle utgöra ”bibehållen lön” vid tillämpning av anställningsskyddslagen, permissionsregler etc. En regel motsvarande innehållet i bestämmelsen kom att intas i avtalstrycket som en anmärkning under kollektivavtalets regler om permission. Bestämmelsen intogs inte på annan plats i kollektivavtalet. Har avtalsparterna avtalat om löneförmånernas storlek under uppsägningstid enligt anställningsskyddslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 75

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : E.L. Storstaden Aktiebolag & Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Tore Andersson och Göran Karlsson.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare befinns ha gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att ogrundat hota arbetstagare, som följt sin fackliga organisations beslut om blockad av visst arbete, med disciplinåtgärder och ev. uppsägning samt genom att i samband därmed upprätta rapporter som varit ägnade att understryka allvaret i hoten om påföljder för ett respekterande av blockaden.

Fråga bl.a. huruvida arbetsgivaren kränkt föreningsrätten även genom att avstänga arbetstagarna från lön och från arbetsplatsen när de vägrat att utföra blockerat arbete. Betydelsen av att detta var det enda arbete som de enligt arbetsgivarens behöriga beslut hade att utföra.

Vidare fråga om storleken av allmänt skadestånd samt om ersättning för rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 8

Lagrum : 10 kap. 1 § andra stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Storstockholms Postsyndikat av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Tore Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :