: : : : :

Arbetsdomstolens domarStig Gustafsson

( 5 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Stig Gustafsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
5 st.1995–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 1 / 5 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Stig Gustafsson har dömt refererade avgöranden med :
24 ledamöter ♀ 8 ♂ 16
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
12 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i fem avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Stig Gustafsson sedan 1993 ), första gången den 15 november 1995 och senast den 15 april 1998.
Titel för Stig Gustafsson som tillfällig ersättare : Chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Stig Gustafsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 5 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 39 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om tillämpningen av § 6 mom. 1 andra stycket AB 95 i ett fall då det uppkommit övertalighet bland kommunanställda lärare i en grundskola. I domen prövas bl.a. om det är förenligt med bestämmelsen att kommunen förflyttar en lärare för tjänstgöring på ett vårdgymnasium som drivs av landstinget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 39

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ängelholms kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Birgitta Brånedal-Sund, Bo Almgren och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 149 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har sagt upp ett stort antal hemspråkslärare från deras anställningar på grund av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningarna har varit sakligt grundade. Från arbetstagarsidan har gjorts gällande att hemspråkslärarna blivit diskriminerade samt att kommunen har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet. I vad mån påverkas omplaceringsskyldigheten av att arbetsbristen har gällt ett stort antal arbetstagare?

Särskild fråga vilken turordningskrets kommunen skulle ha tillämpat. Kommunen har gjort gällande att som turordningskrets skall betraktas giltighetsområdet för den specialbestämmelse som omfattar lärare. Arbetsdomstolen konstaterar att som turordningskrets skall gälla det mellan parterna gällande lokala kollektivavtalets giltighetsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 149

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Maj Johansson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Inger Mattsson Kasserud, Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 78 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har haft sexuellt umgänge med en kvinna som polismannen under tjänsteutövning gav viss hjälp. Arbetsdomstolen har funnit att polismannen gjort sig skyldig till en sådan grov tjänsteförseelse som utgjort grund för avskedande enligt 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 78

Lagrum : 11 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & T.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Göte Larsson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om löneavdrag varit otillåtna såsom stridande mot bestämmelser i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt eller om avdragen är att betrakta som en sådan i efterhand genomförd korrigering av preliminärt utbetalad lön som inte utgör en kvittningsåtgärd. (Se rättsfallen AD 1977 nr 27 och 101 samt 1980 nr 59).

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 70

Lagrum : 3 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare genom att dröja med betalning av ersättning till en facklig förtroendeman brutit mot förtroendemannalagen eller kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Safe Service Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Gustafsson (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :