: : : : :

Arbetsdomstolens domarStig Ahlin

( 30 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Stig Ahlin
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
30 st.1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 20,0% ( 6 / 30 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 20,0% ( 6 / 30 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 2 / 6 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 4 st. ) : Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Landskrona tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Landskrona tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 1995-03-29, för 23 år 2 mån 25 dgr sedan )

Stig Ahlin har dömt refererade avgöranden med :
62 ledamöter ♀ 16 ♂ 46
15 sekreterare ♀ 11 ♂ 4
66 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Stig Ahlin
( 8 st. ♀ 0 ♂ 8 vid 11 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1986-07-011995-06-309 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 10,0% av alla refererade avgöranden med Stig Ahlin sedan 1993 ), första gången den 3 april 1996 och senast den 29 april 1998.
Titel för Stig Ahlin som tillfällig ersättare : F.d. förhandlingschef i Svenska Industritjänstemannaförbundet.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Stig Ahlin som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 5,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Stig Ahlin som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Stig Ahlin som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 30 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 50

Parter ( Statliga sektorn ) : Skogsakademikerna & Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Lars Dirke, Britt Angleryd, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Ett byggentreprenadföretag A överlåter först stora delar av sin verksamhet till företaget B. Beträffande ett särskilt anläggningsprojekt, som ingick i den hos A kvarvarande verksamheten, träffas mellan de båda företagen senare avtal om att B dels förvärvar maskinutrustningen, dels svarar för ledningen av arbetena på arbetsplatsen. A säger därefter upp samtliga anställda i anläggningsprojektet på grund av arbetsbrist. I tvist rörande giltigheten av uppsägningarna uppkommer bl.a. följande frågor:

a) har verksamhet övergått från A till B så att uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet i en kollektivavtalsbestämmelse med samma innehåll som 7 § tredje stycket anställningsskyddslagen?

b) har A åsidosatt sin skyldighet att söka omplacera arbetstagarna?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 49

Lagrum : 7 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Vissa medlemmar i Svenska Bygnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Ingemar Källberg, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

I samband med att viss verksamhet, arbetsmarknadsutbildning, överförs från myndighet till bolag sluts ett kollektivavtal angående tillsättning av tjänster i bolagen. Fråga om detta kollektivavtal innefattar avvikelser från anställningsskyddslagens regler bl.a. på det sättet att avtalet gett arbetsgivarsidan rätt att ställa högre och andra krav på kvalifikationer än som följer av 25 § anställningsskyddslagen för anställning hos bolagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 39

Lagrum : 2 § och 25 § och 26 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & AmuGruppen Norr Aktiebolag & AmuGruppen Öst Aktiebolag & AmuGruppen Småland Aktiebolag & AmuGruppen Väst Aktiebolag & AmuGruppen Västerbotten Aktiebolag & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Ulf Nilsson och Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1995 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 116 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om skyldighet för Stockholms stad att enligt regler om förslagsersättning till två arbetstagare hos staden utge ersättning för ett av dem till staden avgivet förslag.

1) Var staden gentemot arbetstagarna bunden av regler om rätt till ersättning för förslag?

2) Uppfyllde förslaget kriterierna för rätt till ersättning enligt tillämpliga regler?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 116

Parter ( Kommunala sektorn ) : Stockholms stad & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Grudevall, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Stig Ahlin och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 106 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Mellan Scanair och de svenska, danska och norska pilotföreningarna har träffats en överenskommelse om inhyrning av externa flygbolag. Tvist huruvida Scanair i visst fall har åsidosatt vad som överenskommits om förhandlingsskyldighet före inhyrning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 106

Lagrum : 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scanair i likvidation & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Palle Landin, Lennart Hörnlund (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Stig Ahlin och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300).

Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av visst handlande och därvid inte funnit skäl att ålägga sådan påföljd samt talan inte förts mot detta beslut, har frågan om disciplinpåföljd för prästen på grund av ifrågavarande handlande ansetts vara rättskraftigt avgjord. Domkapitlet har följaktligen inte ägt att – såsom skett – på nytt ta upp denna fråga till förnyad prövning och därvid genom ett nytt beslut ålägga prästen disciplinpåföljd. Genom domen har det senare beslutet undanröjts i vad prästen genom beslutet ålagts disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 68

Lagrum : 2 kap. 5 §, 35 kap. 17, 18, 21, 36 och 38 §§ kyrkolagen (1992:300) | 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740) | 27 § förvaltningslagen (1986:223) | 10 kap. 1 § och 2 §, 14 kap. 1 § och 2 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän | 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

Parter ( Privata sektorn ) : Domkapitlet i Skara stift & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Dag Ekman, Inga Britt Lagerlöf, Lennart Hörnlund, Inger Mattsson Kasserud, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetstagare som på grund av sjukdom avbrutit en ledighet enligt studieledighetslagen var berättigad att erhålla sjuklön från arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 51

Lagrum : 10 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Karin Isacsson, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett pastorats uppsägning av en organist berott på arbetsbrist eller personliga skäl. Även frågor om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 40

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : L.T. & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 34 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på en skiljeklausul i ett enskilt anställningsavtal. Arbetsdomstolen har funnit att klausulen inte är oskälig enligt bestämmelserna i detta lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 34

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : ABV Rock Group Kommanditbolag & S.V.Z.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Peter Ander, Lennart Aspegren, Thore Ziethén och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 20 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts för grovt tjänstefel till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning har förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 20

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Lennart Aspegren (särskilt yttrande), Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 15 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har inlett ett förfarande för att säga upp en lärare av personliga skäl men utfäst sig att inte säga upp denne om vissa villkor uppfylldes. Fråga om dessa villkor uppfyllts och om en av kommunen vidtagen uppsägning därför skall ogiltigförklaras.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 15

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarförbundet & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Inga Jerkeman, Mats Holmgren (skiljaktig), Björn Qvarnström, Hans-Åke Engdahl (förhandlingschef i Svenska Målareförbundet; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 8 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida vad som förekommit vid ett förhandlingssammanträde inneburit att ett avtal om bl.a. avgångsvederlag till en arbetstagare kommit till stånd. Så har inte funnits vara fallet.

”I målet är fråga om avtalsförhandlingar där parterna mötts vid ett förhandlingssammanträde för att söka nå överenskommelse i en fråga av icke alltför omfattande och komplicerad natur. Vid sådana avtalsförhandlingar måste det typiskt sett antas vara av parterna avsett att ingen av dem skall bli bunden vid enskilda villkor, som man under förhandlingarnas gång enas om, förrän enighet nåtts om alla villkor som parterna eller en av dem önskar få reglerade genom det åsyftade avtalet …”

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.E. & RE Ingenjörer Aktiebolag & Rejlers Ingenjörer Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Inga Åkerlund (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Stig Ahlin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 140 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en högskolas uppsägning av en vid högskolan anställd forskare berott på arbetsbrist (en kombination av bristande möjligheter att ge forskaren enligt arbetsgivarens mening lämpliga arbetsuppgifter och bristande ekonomiskt underlag för finansiering av forskarens lön) eller på förhållanden som varit att hänföra till forskaren personligen.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 140

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation genom Sveriges Civilingenjörsförbund & Staten genom Högskolan i Luleå

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marianne Eliason, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett försäkringsbolag har träffat samarbetsavtal med aktiebolag som ägs av tidigare anställda om försäljning och beståndsvård av försäkring. I målet har gjorts gällande att ett kringgående av gällande kollektivavtal för försäkringstjänstemän föreligger och att de tidigare anställda rätteligen är att anse som arbetstagare i förhållande till försäkringsbolaget samt att bolaget därför är skyldigt att tillämpa gällande kollektivavtal på de tidigare anställdas arbete. Arbetsdomstolen finner vid en sammanvägning av framkomna omständigheter och under särskilt beaktande av att de arbetspresterande parterna enligt samarbetsavtalen utgörs av aktiebolag att de tidigare anställda inte är att anse som arbetstagare hos försäkringsbolaget och att bolaget inte är skyldigt att tillämpa kollektivavtalen på det arbete de utför enligt samarbetsavtalen.

Arbetsdomstolen tillmäter inte någon betydelse om de tidigare anställda skulle vara att betrakta som jämställda uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 130

Lagrum : 1 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ansvar ömsesidig Livförsäkring för Helnyktra & Ansvar ömsesidig Sakförsäkring för Helnyktra & Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Alf Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 123 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har beslutat att två arbetstagare som förlorat sina körkort skall vara tjänstlediga utan lön till dess de åter kunde utföra sina arbetsuppgifter. Fråga om arbetsgivaren därigenom har avskedat eller sagt upp arbetstagarna. Dessutom fråga om arbetstagarna sedan de förlorat sina körkort har stått till arbetsgivarens förfogande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 123

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Syd Maskin Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Lennart Aspegren, Börje Grahn och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida personer, som under ett flertal år på heltid utfört personundersökningar som s.k. externa personundersökare, är att betrakta som arbetstagare (anställda) vid kriminalvårdsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 66

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Michaël Koch, Palle Landin, Hans Holmberg, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 60 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd pilot har ungefärligen samma faktiska arbetstid som företagets heltidsanställda piloter. Skall en tolkning av kollektivavtalet leda till att den deltidsanställda piloten anses som heltidsanställd?

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 60

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Svensk Pilotförening & T.G.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Stig Ahlin och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av en kommuns avskedanden av tre arbetstagare vid ett sjukhem, vilka av kommunen ansågs dels ha brustit i insikt om vad som har varit väsentligt i vårdarbetet och dels åsidosatt sina centrala åligganden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 9

Lagrum : 18 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Ystads kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Eliason, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Aspegren (skiljaktig), Göte Larsson och Stig Ahlin.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare mot sin förutvarande arbetsgivare väckt talan om skadestånd på grund av påstått avskedande i strid med anställningsskyddslagen uppkommer fråga, huruvida arbetstagarens talan såsom för sent väckt är förlorad på grund av preskription enligt 42 § jämfört med 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen.

När preskriptionstiden för väckande av talan enligt 41 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen löpte ut deltog arbetsgivaren i förlikningsförhandlingar utom rätta med arbetstagaren. Under förlikningsförhandlingarna berördes preskriptionsfrågan över huvud taget inte parterna emellan. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren får anses ha konkludent medgett arbetstagaren en förlängning av preskriptionstiden enligt den nämnda bestämmelsen.

I frågan om vilken frist för väckande av talan som då i stället skulle anses gälla har arbetsdomstolen funnit att arbetstagaren endast bör medges en så lång ytterligare frist, räknat från tidpunkten då förlikningsförhandlingarna avslutats, att arbetstagaren får skäligt rådrum för att överväga frågan om att väcka talan och inge ansökan om stämning eller den handling som eljest fordras för att talan i tvisten skall anses väckt.

Vid bestämmandet av denna frist har ledning ansetts böra hämtas från bestämmelsen i 66 § första stycket medbestämmandelagen, enligt vilken bestämmelse medlem i en organisation, i fall då organisationen försuttit föreskriven tid för förhandling eller väckande av talan, får väcka talan inom en månad efter det att nyssnämnd tid löpt ut.

Eftersom arbetstagaren i det aktuella fallet väckt sin talan först närmare fyra månader efter det att förlikningsförhandlingarna mellan parterna avslutats, finner arbetsdomstolen att arbetstagaren får anses ha förlorat sin talan på grund av preskription.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 5

Lagrum : 41 § och 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 66 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : E.S. & Torgets Önh Mottagning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Palle Landin, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

1993 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 212 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare vill säga upp bl.a. tre fackliga förtroendemän på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan gör anspråk på företräde till fortsatt arbete för de tre. Frågor i visst fall om hur långt skyldigheten att omplacera sträcker sig och om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatserna att de tre förtroendemännen bereds fortsatt arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 212

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundet & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 11 i Vänersborg & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 14 i Kisa & Svenska Skogsarbetareförbundets avd. 30 i Växjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Michaël Koch, Palle Landin, Torkel Unge (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Göran Karlsson och Stig Ahlin.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 194 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet. I detta avtal finns bl.a. bestämmelser om skyldighet för arbetsgivaren att erlägga arbetsmarknadsavgifter.

Konkursboet säger upp de anställda i bolaget, men driver verksamheten vidare med de uppsagda arbetstagarna under de uppsägningstider som gäller för dem. Boet har ostridigt inte varit arbetsgivare för dem. Tvisten i målet gäller huruvida konkursboet är skyldigt att enligt kollektivavtalet utge arbetsmarknadsavgifter till Svenska Målareförbundet och den häri ingående frågan om en fordran på en sådan avgift utgör en konkurs- eller massafordran enligt konkurslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 194

Lagrum : 11 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)

Parter ( Privata sektorn ) : Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo & Svenska Målareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Ola Bengtson, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 160 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya uppgifterna. Arbetstagaren och hans organisation hyste motsatt uppfattning men tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen utövades inte. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 160

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Soldathemsföreningen i Linköping

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 150 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för att säga upp en djurskötare som påstås ha brutit mot gällande arbetstidsschema, haft samarbetssvårigheter och underlåtit att följa givna direktiv för arbetet m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 150

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Dalby Svincenter & Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Johan Eklund, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 146 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Personalansvarsnämnd beslutade att ålägga en befattningshavare disciplinpåföljd. Beslutet tillkom efter anmälan av justitieombudsman. Befattningshavaren sökte ändring vid tingsrätt i beslutet. Fråga om rättegångsfel vid tingsrättens handläggning av målet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : R.B. & Riksdagens ombudsmän

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ola Bengtson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om innebörden av begreppen ”ort” och ”driftsenhet” i 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 99

Lagrum : 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Storstockholms Lokaltrafik Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :