: : : : :

Arbetsdomstolens domarSolveig Paulsson

( 44 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Solveig Paulsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
44 st.6 st.13,6%1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 31,8% ( 14 / 44 st. )
[ i 6 / 14 fall ( 42,9% ) har Solveig Paulsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 22,7% ( 10 / 44 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 70,0% ( 7 / 10 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 5 st. ) : Stockholms tingsrätt | Solna tingsrätt | Köpings tingsrätt | Umeå tingsrätt | Örebro tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 5 st. ( senaste gången 1998-09-09, för 19 år 8 mån 13 dgr sedan )

Solveig Paulsson har dömt refererade avgöranden med :
73 ledamöter ♀ 19 ♂ 54
21 sekreterare ♀ 15 ♂ 6
94 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Solveig Paulsson
( 29 st. ♀ 8 ♂ 21 vid 43 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1986-07-011989-06-303 år
Arbetstagarledamot1992-07-011998-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Solveig Paulsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 7,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Solveig Paulsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Solveig Paulsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 44 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 108 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare säger upp en arbetstagare, tillika facklig förtroendeman, och åberopar till stöd för att uppsägningen skall anses sakligt grundad främst samarbetsproblem. Fråga om arbetsgivaren genom uppsägningen gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om uppsägningen är sakligt grundad. Även fråga om arbetstagaren varit avstängd från arbetet i strid mot anställningsskyddslagens regler.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 108

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Axel Christiernsson & Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren (skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 85 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal om pensionsfrågor anges att pensionsåldern för vissa arbetstagare sänks till 60 år. Arbetstagarna ges dock rätt att kvarstå i tjänst till 62 års ålder. I en protokollsanteckning till kollektivavtalet anges att arbetsgivaren till vissa namngivna personer från pensionsavgång skall utbetala en individuellt beräknad utfyllnadspension i tillägg till pensionen mellan 60 och 65 år. Tvisten gäller frågan om beräkningen av denna utfyllnadspension för arbetstagare som har kvarstått i anställningen till 62 års ålder. Innebär det förhållandet att arbetstagarna har kvarstått i tjänst till 62 år att utfyllnadspensionen skall minskas i motsvarande mån? Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer fråga om preskription av arbetstagarnas anspråk. Bedömningen av preskriptionsfrågan leder till skilda utgång för olika arbetstagare. Fråga i denna situation om fördelningen av rättegångskostnaderna.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 85

Lagrum : 64 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.K. & B.O. & C.T. & F.W. & M.B. & M.R. & P.P. & R.E. & S-O.B. & S.W. & Scandinavian Airlines System & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Henrik Sahlin (skiljaktig), Solveig Paulsson och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Håkan R:son Matz

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. Arbetsdomstolen har beslutat att enligt artikel 177 i Romfördraget inhämta EG-domstolens förhandsavgörande i frågan.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 66

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Kihlberg och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en besiktningsingenjör vid AB Svensk Bilprovning som, efter förmedling av en kund till bolaget, deltagit i en studie- och konferensresa arrangerad av och för företag inom bilbranschen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svensk Bilprovning & Alliansen & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson, Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En stiftelse som äger fastigheter anlitade en entreprenör för att sköta förvaltningen av stiftelsens fastigheter. Därefter byter stiftelsen entreprenör. Fråga om entreprenörsbytet varit att anse som en sådan övergång av del av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 44

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsteknisk Förvaltning FTF i Mälardalen Aktiebolag & Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 28 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör är chef för ett koncernbolag till vilket hör två underkoncerner som driver skilda verksamheter. Sedan den verkställande direktören använt sig av en rätt att vid 57 års ålder avgå ur aktiv tjänst, men med bl.a. rätt till fortsatt ersättning i anställning omorganiseras koncernen och verksamheterna i dotterbolagen förs in direkt i moderbolaget. Efter ytterligare ett år beslutas om en ny omorganisation, varigenom verksamheterna på nytt förs ut till skilda bolag.

Fråga om skyldigheten enligt anställningsavtalet att betala ersättning till den förre verkställande direktören övergått på ett av de bolag till vilken verksamhet förts över från moderbolaget. I målet påstår direktören bl.a. en långvarig, stark anknytning till denna verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 28

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : KEBO Lab Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Henrik Sahlin, Ola Bengtson, Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen försuttit sin rätt att åberopa de händelser arbetsgivaren lagt en arbetstagare till last som grund för uppsägningen. Medför det förhållandet att lång tid förflutit mellan underrättelsen enligt 30 § anställningsskyddslagen och uppsägningen att tvåmånadersfristen i stället skall räknas från uppsägningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 16

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1997 ( 12 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 100 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en byrådirektör vid arbetsmarknadsstyrelsen har varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 100

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Staten genom Arbetsmarknadsstyrelsen & T.M.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Inger Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 81 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett annat företag B att som enteprenör utföra de uppsagda arbetstagarnas sysslor. Tvist huruvida det inträffade är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att företaget B inte har övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar från företaget A. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets och anställningsskyddslagens mening inte har ägt rum.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 81

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastighetsanställdas Förbund & Fastighetsarbetsgivarnas Förbund & FF – Fastighetsservice Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Siv Kimbré, Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Valter Carlsson (skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd brandman blev omplacerad i sin huvudanställning och kunde därför inte längre hålla den s.k. anspänningstiden under dagtid. Kommunen medgav då att han under beredskapstjänst dagtid fick sätta en annan brandman i sitt ställe. Fråga om kommunen senare har kunnat återkalla medgivandet och kräva att brandmannen själv skulle stå till förfogande för beredskapstjänst eller om brandmannens särskilda tjänstgöringsförhållanden har ingått i hans enskilda anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 75

Parter ( Kommunala sektorn ) : Brandmännens Riksförbund & Östra Göinge kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 69 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Inför Sveriges inträde som medlem i den Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995 nominerade den svenska regeringen genom beslut i december 1994 en svensk man till befattning som domare i Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen). Den 1 januari 1995 beslöt företrädare för samtliga dåvarande EU-medlemsstaters regeringar – dvs. även den svenska regeringen – gemensamt att utnämna mannen till domarbefattningen.

En kvinnlig domare väckte vid tingsrätten talan mot svenska staten och yrkade att staten skulle förpliktas att utge skadestånd till henne. Hon hävdade att den svenska regeringen hade agerat könsdiskriminerande till nackdel för henne när regeringen nominerade och, tillsammans med övriga EU-medlemsstaters regeringar, utnämnde mannen och inte henne till domare i EG-domstolen. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. bestämmelserna i 16 och 25 §§ jämställdhetslagen (1991:433) och den tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser som enligt hennes mening borde göras till följd av EES-avtalet och EG-rätten. Hon gjorde gällande att hon hade bättre sakliga förutsättningar för arbetet än mannen. Staten bestred kvinnans talan.

Tingsrätten beslöt att genom särskild dom – mellandom – pröva om skadeståndssanktionerade bestämmelser om rätt till lika behandling av män och kvinnor vid tillträde till anställning, vilka gällt enligt svensk rätt eller EG-rätt under tiden december 1994 och januari 1995, hade varit tillämpliga för staten i samband med tillsättningen av en svensk domare i EG-domstolen. I mellandom besvarade tingsrätten den ställda frågan (mellandomstemat) nekande. Domen överklagades av kvinnan med yrkande om att mellandomstemat skall besvaras jakande. Staten bestred ändring.

I arbetsdomstolen uppkommer bl.a. följande frågor:

1) Vilken betydelse har i detta fall EG-rätten för ställningstagande till mellandomstemat?

2) Föreligger förutsättningar för arbetsdomstolen att avgöra målet utan att först begära ett förhandsavgörande av EG-domstolen enligt artikel 177 i Romfördraget?

3) Var det förenligt med rättegångsbalken att meddela mellandom på sätt som skedde?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 69

Lagrum : 16 § och 25 § jämställdhetslagen (1991:433) | 17 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : B.S-W. & Staten genom Justitiekanslern

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 68 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om två kvinnliga civilingenjörer utsatts för lönediskriminering i sina anställningar som gymnasielärare.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 68

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Mjölby kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Gunnar A. Karlsson och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att till prövning ta upp en talan som väckts av en enskild person och som gäller rätt till dels pension enligt lagen om allmän försäkring, dels statlig tjänstepension på grund av kollektivavtal. Fråga om överlämnande av den ansökan som gjorts i målet till annan domstol eller förvaltningsmyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 70

Lagrum : 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 2 § och 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 10 kap. 20 a § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Statliga sektorn ) : L.M. & Staten genom Statens Löne- och Pensionsverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ola Bengtson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun vid anställning av en systemingenjör/ADB- tekniker gjort sig skyldig till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 61

Lagrum : 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering

Parter ( Kommunala sektorn ) : Österåkers kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 35 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pröva viss tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 35

Lagrum : 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : C.K. & Köpings Kyrkliga Samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 26 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en tingsrätt genom dom ogiltigförklarat ett avskedande av en kommunal tjänsteman överklagades domen till arbetsdomstolen av kommunen. På yrkande av arbetstagaren fattade arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att anställningen skulle bestå till dess tvisten slutligt avgjorts. Kommunen förklarade därefter att avskedandet vidhölls och uppmanade arbetstagaren att lämna arbetsplatsen. Kommunen återkallade sin talan i arbetsdomstolen, som senare avskrev målet från vidare handläggning. Arbetstagaren erhöll senare skadestånd av kommunen enligt 39 § anställningsskyddslagen.

I målet uppkommer bl.a. fråga om arbetstagaren är berättigad till lön för tiden innan arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning. Arbetsdomstolen konstaterar att det för tillämpning av 39 § anställningsskyddslagen krävs att den dom varigenom avskedandet ogiltigförklarats har vunnit laga kraft. Arbetstagarens anställning och rätt till lön bestod därför till dess att arbetsdomstolen avskrev målet från vidare handläggning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 26

Lagrum : 35 § och 39 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : E.L. & Umeå kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 16 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i strid med bestämmelserna i 16 § 1991 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av en befattning som kyrkoherde.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 16

Lagrum : 16 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Umeå kyrkliga samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en polisassistent som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri samt vid två ytterligare tillfällen till bl.a. grov olovlig körning. Betydelsen av alkoholberoende av sjukdomskaraktär och åtgärder för rehabilitering. Allmänna uttalanden om tillämpningen av anställningsskyddslagens avskedanderegel i fall då en anställd inom det offentliga området har begått brott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 13

Lagrum : 22 § statstjänstemannalagen (1965:274) | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Jörgen Andersson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en polisman i samband med ett ingripande uttalat sig på ett sådant sätt att han bör åläggas disciplinpåföljden varning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 8

Lagrum : 14 § och 15 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Riksdagens ombudsmän & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Dirke (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Anders Hagman, Göte Larsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

1996 ( 10 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Försäkringstjänstemannaförbundet (FTF) gäller ett kollektivavtal för tjänstemän i försäkringsbranschen om löner och allmänna anställningsvillkor. Tidigare gällde mellan dessa parter (dess föregångare) bl.a. ett kollektivavtal som började tillämpas år 1981, det s.k. kontorsavtalet. Detta kollektivavtal och ytterligare ett annat ersattes år 1994 av det nu gällande kollektivavtalet.

Kontorsavtalet gällde endast tjänstemän med en arbetstid om 50 procent eller mer av ordinarie arbetstid. När avtalsparterna år 1980 träffade kontorsavtalet skrevs i förhandlingsprotokollet in en anteckning som gällde anställning av tjänstemän med en arbetstid understigande 50 procent av den ordinarie.

I målet prövar arbetsdomstolen om det nu gällande kollektivavtalet – mot bakgrund av denna protokollsanteckning – skall tolkas så att arbetsgivaren inte har rätt att anställa försäkringstjänstemän på deltid understigande 50 procent utan lokal överenskommelse därom. Domstolen besvarar denna fråga nekande. Därefter prövar arbetsdomstolen om det gällande kollektivavtalet hindrar FTF att vidta stridsåtgärder i syfte att införa regler i kollektivavtalet med innebörd att försäkringstjänstemän med kortare arbetstid än 50 procent får anställas först efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och FTF:s lokala organisation. Domstolen finner att kollektivavtalet utgör ett sådant hinder.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 147

Lagrum : 23 § och 32 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet & Wasa Livförsäkring Ömsesidigt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Solveig Paulsson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare, SAS, beslutar att bl.a. köpa 35 nya flygplan. I målet prövar arbetsdomstolen frågan om SAS före beslutet har förhandlat med de tre pilotföreningarna och, när denna fråga besvaras nekande, även frågan om det förelegat synnerliga skäl för att besluta innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 146

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd påkalla förhandling inom fyra månader från det att han fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på. I målet uppkommer fråga om part har fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på vid sådan tidpunkt att kravet har preskriberats.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 112

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Solveig Paulsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 99 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som innehade ett visstidsförordnande, med anledning av vissa åtgärder med en av arbetsgivaren leasad bil.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 99

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : ArkitektFörbundet & Bodens kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder haft lägre lön än en manlig avdelningschef anställd av samma kommun. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga.

Kommunen har mot påståendet om lönediskriminering endast invänt att de båda arbetstagarnas arbeten inte är lika eller likvärdiga. Parterna är dock ense om att arbetena i de flesta avseendena är lika eller likvärdiga. Den fråga domstolen haft att ta ställning till är om kraven i mannens arbete ändå är större med hänsyn till vissa av kommunen åberopade omständigheter.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 79

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlskoga kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 65 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I samband med att en livsmedelsbutik övergick till en ny innehavare uppkom oklarhet huruvida en viss arbetstagares anställning övergick till den nye innehavaren. Saken behandlades vid ett förhandlingssammanträde. I målet uppkommer frågor huruvida arbetstagaren därvid erbjöds anställning och sedan genom sitt handlande avböjde erbjudandet eller om hon blev anställd och senare skildes från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 65

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Österängens Livs Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Valter Carlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :