: : : : :

Arbetsdomstolens domarRolf Lindh

( 23 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Rolf Lindh
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
23 st.4 st.17,4%1993–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 26,1% ( 6 / 23 st. )
[ i 4 / 6 fall ( 66,7% ) har Rolf Lindh själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 21,7% ( 5 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 60,0% ( 3 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 5 st. ) : Sollentuna tingsrätt | Malmö tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2001-05-09, för 17 år 1 mån 14 dgr sedan )

Rolf Lindh har dömt refererade avgöranden med :
69 ledamöter ♀ 24 ♂ 45
15 sekreterare ♀ 12 ♂ 3
52 parter
15 ombud ♀ 3 ♂ 12

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Rolf Lindh
( 18 st. ♀ 6 ♂ 12 vid 22 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 23 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Rolf Lindh sedan 1993 ), första gången den 1 december 1993 och senast den 21 maj 2003.
Titlar för Rolf Lindh som tillfällig ersättare : F.d. ombudsman i Landsorganisationen & Ombudsman i Landsorganisationen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Rolf Lindh som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,1 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Rolf Lindh som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Rolf Lindh som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 23 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 3 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2003 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En busschaufför vid ett större transportföretag återkommer efter en längre tids sjukskrivning till arbetsplatsen för arbete på halvtid. Han är då av medicinska skäl förhindrad att köra buss, men står till förfogande för andra arbetsuppgifter som utförs hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren anser emellertid att det saknas möjlighet att erbjuda arbetstagaren sådana arbetsuppgifter. I tvist om arbetstagarens rätt till lön under den aktuella tiden uppkommer särskilt fråga om betydelsen av att arbetsgivaren har åsidosatt sin skyldighet att vidta åtgärder i syfte att rehabilitera arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 44

Lagrum : 22 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Parter ( Privata sektorn ) : Bussarbetsgivarna & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Margit Strandberg, Peter Ander, Anders Hagman, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare på ett mindre företag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Fråga om arbetsgivaren har gjort en tillräckligt noggrann omplaceringsutredning.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 14

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Sif & Wedde & Co Aktiebolag

Ombud : Margareta Holmberg & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Anders Hagman, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare över huvud taget haft rätt till övertidsersättning när frågan inte uttryckligen reglerats i anställningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 11

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Rentoventa Aktiebolag & T.K.

Ombud : Magnus Montgomery & Manfred Löfvenhaft

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Anette Bergene (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 41 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har vid två tillfällen vägrat att utföra en viss arbetsuppgift. Fråga om omständigheterna har varit sådana att arbetsgivaren varit berättigad att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 41

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ombud : Roine Johansson & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Ulf Perbeck (skiljaktig), Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 34 § första stycket medbestämmandelagen. Enligt organisationen har arbetsskyldighet inte förelegat beträffande en viss arbetsuppgift, i första hand på grund av att den enligt organisationens mening inneburit fara för arbetstagarnas liv eller hälsa. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarorganisationens uppfattning i tolkningstvisten varit oriktig, samt att felbedömningen varit sådan att tolkningsföreträdet får anses ha utövats utan fog. Arbetstagarorganisationen har därför ålagts att enligt 57 § medbestämmandelagen utge ekonomiskt och allmänt skadestånd till arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 10

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Bengt Johansson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Inga Jerkeman, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 97 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Anställningsskyddslagen har inte ansetts vara tillämplig i fråga om en arbetstagare som sammanbott med arbetsgivaren under äktenskapsliknande förhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 97

Lagrum : 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget B.Å:s Partiförsäljning & R.C.

Ombud : Ante Lärkemyr & Stig Barrdahl

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till återanställning på en befattning som kyrkogårdsarbetare med anställning tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 26

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Öckerö församling & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Roger Gåvsten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Ulf Perbeck, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 5 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om disciplinpåföljd för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning uppkommer fråga om betydelsen av att den händelse som åberopats som grund för disciplinpåföljden har inträffat under arbetstagarens fritid. Vidare fråga om arbetstagarens fel varit ringa och därför inte skall föranleda någon påföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 5

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L.K. & Staten genom Statens järnvägar

Ombud : Hans Mjöberg & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Gun Lombach, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1999 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Frågor dels om en arbetstagare till en högre chef har skickat ett antal vykort med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren, dels om detta handlande har utgjort laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 147

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Stadsmission & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Erika Thelning, Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i ett lokalt kollektivavtal skall av årssemestern normalt minst fyra sammanhängande veckor förläggas till perioden juni–augusti. Om så inte kan ske med hänsyn till verksamheten, får arbetsgivaren enligt avtalsbestämmelsen besluta om annan förläggning. Fråga om arbetsgivaren enligt bestämmelsen kan vara berättigad att förlägga en arbetstagares semester så att ledigheten inte omfattar fyra sammanhängande veckor.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 92

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen Branschstyrelse Kommunikation & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Peter Ander, Maria Nygren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 87 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som arbetsgivaren låtit provköra en bil av ny modell och som under provkörningen i extremt hög hastighet kört av vägen, varvid två arbetskamrater skadats och bilen totalförstörts. Arbetsdomstolen har funnit att det är ett sådant beteende som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 87

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Personvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Margit Strandberg, Björn Müntzing, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 51 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En gravid arbetstagare som normalt arbetar skift har med anledning av graviditeten tilldelats dagtidsarbete. Fråga om arbetstagaren placerats om i enlighet med reglerna i 18 § föräldraledighetslagen och därför har rätt till bibehållna anställningsförmåner. Arbetsdomstolen finner att det varit fråga om en sådan omplacering. Då uppkommer vidare frågan om hon därmed haft rätt att behålla de ob-tillägg som varit förenade med skiftarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 51

Lagrum : 18 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Industrifacket & Shell Raffinaderiaktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Ingemar Källberg, Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 39 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En kock, anställd hos ett bolag som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetskontroll av Luftfartsverket bedömd som olämplig ur säkerhetssynpunkt och får inte längre bedriva verksamhet på flygplatsen. Med anledning därav säger bolaget upp honom och stänger av honom från arbetet. Vid prövning av om anställningen respektive avstängningen interimistiskt skall upphöra uppkommer fråga huruvida Arbetsdomstolen kan pröva det beslut av Luftfartsverket som föranledde bolagets åtgärder mot arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 39

Lagrum : 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Air Inn Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 24 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet uppkommer frågan om arkitekten kan anses ha haft tillräckliga kvalifikationer för arbete som handläggare av EU-stöd och därför borde ha omplacerats till en sådan befattning. Målet gäller även frågan om arbetsgivaren har åsidosatt turordningsbestämmelserna i 3 § TurA-S genom att säga upp arkitekten men inte en antikvarie med kortare anställningstid och som i likhet med arkitekten sysslade med kulturmiljövård.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 24

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom ArkitektFörbundet & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Siv Kimbré (skiljaktig), Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Anna-Greta Johansson (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 145 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en arbetstagare som utom tjänsten vid en av arbetsgivaren anordnad julfest utövat våld mot en chef och uttalat hotelser mot denne och andra anställda.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 145

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Coca-Cola Drycker Sverige Aktiebolag & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1996 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 125 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sägs upp därför att hon på grund av sjukdom inte längre kan utföra de arbetsuppgifter hon anställts för. Arbetsgivaren erbjuder henne inget arbete under uppsägningstiden. Arbetstagaren är förhindrad att utföra de arbetsuppgifter som hon anställts för, men är beredd att under uppsägningstiden utföra vissa andra arbetsuppgifter som förekommer i arbetsgivarens verksamhet. Fråga om arbetstagaren under dessa omständigheter kan anses stå till arbetsgivarens förfogande och därmed är berättigad till lön under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 125

Lagrum : 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Stena Line Aktiebolag & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marie Hafström, Ingemar Källberg (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 115 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 115

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Olof Nordenfelt, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan parterna gäller det s.k. installationsavtalet. Tvisten gäller om arbetsgivaren har gjort sig skyldig till turordningsbrott genom att säga upp sju arbetstagare på grund av arbetsbrist, trots att det funnits anställda med kortare anställningstid. Fråga om bolaget varit indelat i avdelningar i kollektivavtalets mening som var för sig utgjort en driftsenhet. Vidare fråga om en arbetstagare som anställts med en annan ort än den där företaget finns som hemort enligt avtalet skall anses tillhöra en särskild driftsenhet när s.k. hemortsavtal saknas för den ort där arbetstagaren anställts.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 59

Lagrum : 41 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elajo Elinstallationer Aktiebolag & Elinstallatörernas Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 12 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Byggnadsstyrelsens verksamhet övergick år 1993 till bl.a. ett antal bolag. Ett av bolagen träffade före verksamhetens övergång, och innan byggnadsstyrelsens personal sagts upp, en överenskommelse med en central facklig organisation om bemanningen i den verksamhet som skulle övergå till bolaget. Arbetsdomstolen finner överenskommelsen utgöra en enligt anställningsskyddslagen tillåten avvikelse från bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 12

Lagrum : 2 § och 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.R. & Vasakronan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Tillräckliga kvalifikationer för viss chefsbefattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 107

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : BT Systems Aktiebolag & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en hos ett landsting anställd vårdare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 56

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Tejning (revisionssekreterare i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Lennart Grudevall, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en uppsägning av en arbetstagare berott på arbetsbrist eller på arbetstagarens personliga förhållanden.

Att arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist åsidosatt turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen genom att göra den felaktiga bedömningen att arbetstagaren saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete hos arbetsgivaren, medför inte att uppsägningen kan ogiltigförklaras. Uttalanden om förhållandet mellan bestämmelsen om omplacering i 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och turordningsreglerna i 22 § samma lag.

Enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen skall den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i lagen underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Lämnas inte underrättelse inom den angivna tiden, har parten enligt 42 § förlorat sin talan på grund av preskription. En arbetstagare har väckt talan mot arbetsgivaren med anledning av en uppsägning och därvid yrkat ogiltigförklaring av uppsägningen samt allmänt skadestånd under åberopande av att uppsägningen hade skett av s.k. personliga skäl och att saklig grund för denna inte hade förelegat. Vid sammanträde för muntlig förberedelse i det målet har arbetstagaren underrättat arbetsgivarens rättegångsombud om att arbetstagaren avsåg att alternativt kräva skadestånd för att bolaget genom uppsägningen brutit mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Arbetstagaren anses därmed ha – med enligt 41 § första stycket anställningsskyddslagen preskriptionsavbrytande verkan – underrättat arbetsgivaren om sistnämnda skadeståndsanspråk.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 1

Lagrum : 7 § andra stycket, 22 §, 34 § första stycket, 41 § första stycket samt 42 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Olson & Wright & B.W.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Göran Karlstedt, Annika Baude, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 201 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett byggföretag och fyra arbetstagare på en arbetsplats träffades en överenskommelse om att arbetstagarnas löner skulle bestämmas med tillämpning av ett meritvärderingssystem. Tvisten gäller i första hand huruvida överenskommelsen är en ackordsöverenskommelse som strider mot byggnadsavtalet samt i andra hand, för den händelse fråga är om tidlön, huruvida bestämmelser om tidlön i byggnadsavtalet har blivit åsidosatta.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 201

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Byggnads Aktiebolaget Westerdahl & Herbertsson i konkurs & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Torkel Unge (skiljaktig), Christian Tydén (skiljaktig), Valter Carlsson och Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :