: : : : :

Arbetsdomstolens domarRoger Sjöstrand

( 12 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Roger Sjöstrand
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
12 st.2 st.16,7%1996–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 58,3% ( 7 / 12 st. )
[ i 2 / 7 fall ( 28,6% ) har Roger Sjöstrand själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 8,3% ( 1 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 1996-05-15, för 22 år 1 mån 8 dgr sedan )

Roger Sjöstrand har dömt refererade avgöranden med :
44 ledamöter ♀ 13 ♂ 31
8 sekreterare ♀ 8 ♂ 0
28 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Roger Sjöstrand
( 13 st. ♀ 0 ♂ 13 vid 17 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tolv avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Roger Sjöstrand sedan 1993 ), första gången den 24 januari 1996 och senast den 9 december 1998.
Titel för Roger Sjöstrand som tillfällig ersättare : Ombudsman i Landsorganisationen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Roger Sjöstrand som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Roger Sjöstrand som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Roger Sjöstrand som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 12 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 143 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i visst fall till andra tider än de som angetts i ett lokalt kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 143

Parter ( Privata sektorn ) : Holmen Paper Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 68 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Olof Nordenfelt, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Anders Tiderman och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 125 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Verkstadsavtalet innehåller följande bestämmelser:

”Den löneform skall tillämpas som – med hänsyn till arbetets art och arbetsorganisationen – bäst beaktar kraven på produktivitet, arbetstillfredsställelse och lönetrygghet.

Vid verkstäder med verkstadsklubb eller motsvarande bör lokal överenskommelse träffas om vilket eller vilka lönesystem som skall tillämpas.

Kan enighet ej nås, tillämpas rent ackord där detta är möjligt.”

Fråga om tillämpning av bestämmelsen om rent ackord i en situation där arbetsgivaren sagt upp en med verkstadsklubben träffad lokal överenskommelse om lönesystem och ny lokal överenskommelse på grund av oenighet mellan parterna inte kunnat träffas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 125

Parter ( Privata sektorn ) : Morgårdshammar Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gertrud Forkman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Bengt Huldt, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 112 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar?

Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 112

Lagrum : 7 § konkurrenslagen (1993:20)

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Bengt Huldt (skiljaktig), Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (förbundssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 96 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 96

Lagrum : 30 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Sälen Mur & Betong Handelsbolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Christer Måhl (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Hans Holmberg, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid skiftarbete utgår enligt verkstadsavtalet skiftformstillägg i procent på lönen. Övertidsarbete ersätts dels med särskilt övertidstillägg, dels med ersättning för den arbetade tiden. Fråga om en skiftarbetande arbetstagare som arbetade övertid i anslutning till skiftets slut är berättigad till skiftformstillägg för övertidsarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1996 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 138 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I kraftverksavtalet finns bestämmelser om bl.a. traktamente och resetillägg, vilka gäller vid företag där lokal överenskommelse inte har träffats om andra regler. Vid ett företag har träffats en lokal överenskommelse med en från kraftverksavtalet avvikande regel om traktamente i samband med kurser. Målet gäller frågan om denna regel innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att utge resetillägg enligt kraftverksavtalet för vissa dagar i samband med en kurs. Vid tolkningen av överenskommelsen uppkommer bl.a. fråga om betydelsen av en tidigare praxis hos företaget rörande traktamente vid kurser.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Båkab Energi Aktiebolag & EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Blyme, Inga Jerkeman, Peter Ander (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Gunnar Ericson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 99 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stadsarkitekt, som innehade ett visstidsförordnande, med anledning av vissa åtgärder med en av arbetsgivaren leasad bil.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 99

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : ArkitektFörbundet & Bodens kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om ett företag ådragit sig skadeståndsansvar för kollektivavtalsbrott genom att i ett bageri schemalägga ordinarie arbetstid på söndagsdygn före kl. 18.00 utan att ha dispens enligt riksavtalets bestämmelser därom. Har arbetsgivarorganisation blivit skadeståndsskyldig genom att understödja avtalstillämpningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 95

Lagrum : 54 §, 55 § och 67 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : B&W Stormarknader Aktiebolag & Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 4

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Christer Måhl, Mats Holmgren, Hans Holmberg, Valter Carlsson och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 88 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande. Under tjänstgöring som spärrexpeditör vid Stockholms tunnelbana har en arbetstagare gjort sig skyldig till olovligt anskaffande av alkoholdrycker. Sedan han för denna gärning dömts till ett bötesstraff, har han avskedats från sin anställning. I mål om bl.a. ogiltigförklaring av avskedandet har tingsrätten interimistiskt förordnat att anställningen skall bestå medan tvisten prövas. Arbetsdomstolen har upphävt tingsrättens beslut och förordnat att arbetstagarens anställning skall upphöra med utgången av dagen för beslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 88

Lagrum : 19 § tredje stycket och 35 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.G. & SL Tunnelbanan Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft giltig grund för att avskeda en lärare under påstående att denne har sexuellt trakasserat kvinnliga elever.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 55

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bollnäs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren, Tage Persson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 22 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en olovlig strejk. Enligt förarbetsuttalanden bör skadeståndet för en olovlig konflikt som varken innehåller försvårande eller förmildrande omständigheter ligga på nivån 2 000 kr i dagens penningvärde. Arbetsdomstolen gör uttalanden om vad som kan utgöra en ”normalkonflikt”. I det aktuella fallet anser domstolen att det föreligger ett par omständigheter som är ägnade att inverka i sänkande riktning på skadeståndets storlek. Strejken var sålunda redan från början avsedd att vara kortvarig och den avbröts också efter mindre än ett dygn. Vidare var strejken att uppfatta inte i första hand som ett påtryckningsmedel i syfte att påverka kollektivavtalsregleringen utan främst som en protestaktion. Särskilt med hänsyn till de allvarliga följder som konflikten fick för företaget i form av två dygns produktionsbortfall anser domstolen dock att ett betydande skadestånd är motiverat. Det allmänna skadeståndet bestäms till 1 700 kr för var och en av arbetstagarna.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 22

Lagrum : 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Bageri- och Konditoriarbetsgivareförbundet & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Vissa arbetstagare vid Skogaholms Bröd Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marie Hafström, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson, Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i första hand om en arbetstagare innehaft en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning och i andra hand om denne skilts från sin anställning på grund av arbetsbrist eller av skäl hänförliga till honom personligen utan att det ens funnits giltigt skäl för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 7

Lagrum : 4 §, 7 § och 35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Nya TR-Hinderstängsel Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Bo Hansson (personaldirektör vid Landstinget i Uppsala län; tillfällig ersättare), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :