: : : : :

Arbetsdomstolens domarInge Janérus

( 20 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Inge Janérus
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
20 st.3 st.15,0%1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 35,0% ( 7 / 20 st. )
[ i 3 / 7 fall ( 42,9% ) har Inge Janérus själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 5,0% ( 1 / 20 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Södertälje tingsrätt

Underinstans : Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 1998-02-04, för 20 år 4 mån 17 dgr sedan )

Inge Janérus har dömt refererade avgöranden med :
53 ledamöter ♀ 14 ♂ 39
13 sekreterare ♀ 7 ♂ 6
43 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Inge Janérus
( 16 st. ♀ 4 ♂ 12 vid 22 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1992-07-011998-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inge Janérus som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 3,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Inge Janérus som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Inge Janérus som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 20 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1998 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en städare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av nack- och skulderbesvär och som därför enligt arbetsgivarens, en kommun, mening inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för kommunen. Arbetstagarsidan gör i målet gällande att kommunen inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, anpassning och omplacering. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte var sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmö kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Inge Janérus, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har under arbete som affärsbiträde med kassatjänst underlåtit att ta betalt för varor som en kund tagit med sig. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren har haft laglig grund för att avskeda arbetstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 47

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kristianstad-Blekinge Konsumentförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Inge Janérus och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 16 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kyrklig samfällighet, i egenskap av arbetsgivare, i strid med bestämmelserna i 16 § 1991 års jämställdhetslag gjort sig skyldig till könsdiskriminering vid tillsättning av en befattning som kyrkoherde.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 16

Lagrum : 16 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Umeå kyrkliga samfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Solveig Paulsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs från sin anställning utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. A väcker talan vid tingsrätt mot bolaget med yrkande om skadestånd motsvarande hans lön under uppsägningstiden. Bolaget bestrider yrkandet och väcker för egen del talan mot A med yrkande om skadestånd enligt de särskilda bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har A i strid med styrelsens beslut låtit vissa av bolagets återförsäljare köpa varor på kredit till skada för bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat och bolaget blivit berättigat till skadestånd enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen?

2. Har A i samband med förhandlingar om samgående med ett annat företag i branschen agerat illojalt och därigenom åsidosatt sina åligganden mot bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 3

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.L. & Lännocks Glassförsäljning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inge Janérus och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1995 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 74 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare påstås ha lämnat sin anställning på grund av att hon utsatts för sexuella närmanden från arbetsgivarens sida och för trakasserier för att hon avvisat dessa närmanden. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarsidan inte styrkt sina påståenden om sexuella närmanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 74

Lagrum : 4 § och 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 22 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Tjänstemannaförbundet HTF & W.R. med firma WR Förlag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Annika Baude, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler. Även fråga om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 37

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elajo Elinstallationer Aktiebolag & Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Inge Janérus och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för ett ackordsarbete sommaren 1992 skall beräknas på en viss förtjänstriktpunkt jämte höjning enligt en överenskommelse den 10 april 1992 mellan kollektivavtalsparterna avseende löner på detta avtalsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 22

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Björn Lindell, Alf Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En präst har dömts för misshandel i fem fall till villkorlig dom. Arbetsdomstolen har funnit att det förelegat grund för att avskeda honom.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 7

Lagrum : 35 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Domkapitel & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Sven-Hugo Ryman (f.d. utbildningschefen och chefen för Statens Personalutbildningsnämnd; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Lennart Grudevall, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

1994 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 136 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida månadsavlönade skiftarbetare har rätt till skiftformstillägg enligt regler därom i verkstadsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 136

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Annika Baude, Christian Tydén, Mats Holmgren, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 127 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en rättstvist som uppkommit med anledning av att en arbetsgivare sänkt tidlönen för anställda byggnadsarbetare ingås en överenskommelse mellan parterna, en byggmästareförening och en avdelning inom arbetstagarförbundet, om att tidlönen tills vidare skall utgå med ett visst belopp. Fråga om denna överenskommelse innebar att arbetsgivaren var skyldig att utge denna lön också till senare anställda byggnadsarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Torkel Unge, Christian Tydén, Inge Janérus och Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 79 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En processoperatör vid ett industriföretag sägs upp från sin anställning på grund av att han enligt arbetsgivarens mening varit illojal mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör gällande att arbetstagaren i olika sammanhang brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. Vad som läggs arbetstagaren till last innefattar bl.a. publicering av uppgifter i en arbetsplatstidning, uttalanden i en kommunfullmäktigedebatt och i ett radioprogram samt ingivande av skrivelser till myndigheter. Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 79

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Södra Cell Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Inge Janérus (skiljaktig) och Erik Adolfsson (förste ombudsman i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 62 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 62

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarorganisationen KAB & Fastighetsanställdas Förbund & Stiftelsen Väsbyhem

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inge Janérus och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

När en arbetstagare återkommer till sin gamla arbetsplats efter det att han fullgjort sin värnpliktstjänstgöring möts han av beskedet att han inte längre har kvar någon anställning. Fråga om arbetstagaren därigenom avskedats. I målet är tvistigt om arbetstagaren innehaft en provanställning som vid tiden för militärtjänstgöringens påbörjande övergått till en tillsvidareanställning eller om arbetstagaren endast innehaft en tidsbegränsad anställning som gällde fram till dess militärtjänstgöringen påbörjades. Även fråga om bolaget fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 17

Lagrum : 5 § fjärde punkten och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Turbo Service Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

1993 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 214 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund av arbetsbrist. Frågan i målet är om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Ett skäl för uppsägningarna var att myndigheten räknade med att tilldelas en ny kategori värnpliktiga för tjänstgöring i mobiliserings- och förplägnadsförband. Arbetsdomstolen kommer bl.a. in på frågan vilken betydelse en order från Chefen för armén hade för myndighetens beslut om uppsägningarna och frågan om betydelsen av att regeringen vid tiden för uppsägningarna avlämnat propositioner som rörde den aktuella, nya typen av värnpliktstjänstgöring men att propositionerna då ännu inte hade behandlats av riksdagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 214

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarets Civilförvaltning & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Lennart Grudevall, Inge Janérus och Bo Almgren.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 191 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en överenskommelse utgår under vissa förutsättningar omplaceringsersättning ”till anställd som omplaceras efter förhandling eller som av läkare och arbetsledning bedöms ej kunna utföra dittillsvarande arbete och till följd därav stadigvarande omplaceras till lägre betalt arbete”. Fråga om överenskommelsen ger rätt till ersättning vid omplaceringar enligt 22 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 191

Parter ( Privata sektorn ) : Gruvornas Arbetsgivareförbund & Svenska Gruvindustriarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Birgitta Isaksson Perez, Peter Ander, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Inge Janérus (skiljaktig) och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 185 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivare ådragit sig skadeståndsskyldighet mot en arbetstagare för brott mot grunderna för anställningsskyddslagen. Påstående att arbetstagaren, vars anställning alltjämt består, i anställningen utsatts för trakasserier och s.k. mobbning i syfte att förmå henne att lämna anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 185

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Salong Alexander Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulla Erlandsson, Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Inge Janérus och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 47 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för tillfälligtvis beordrat övertidsarbete inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 47

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Inge Janérus (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett antal dagar som följd av otjänlig väderlek. Företaget lämnade besked till arbetstagarna att de skulle kvarstanna på arbetsplatsen för att återuppta arbetet, om vädret senare under dagen skulle tillåta detta. Betalning utgavs i form av väntetidsersättning. Fråga huruvida företaget hade varit skyldigt enligt byggnadsavtalet att i stället permittera arbetstagarna och utge permitteringslön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & HBJ Montage Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Inger Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 28 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Det franskregistrerade motorfartyget Estoril har utsatts för stridsåtgärder från Svenska Sjöfolksförbundets och Svenska Transportarbetareförbundets sida medan fartyget legat i Wallhamn för lossning av japanska importbilar. Vid interimistisk prövning huruvida stridsåtgärderna är olovliga finner arbetsdomstolen att åtgärderna inte är otillåtna enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 28

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Carline S.A. & Svenska Sjöfolksförbundet & Svenska Transportarbetareförbundet & United European Car Carriers (Norway) A/S & United European Car Carriers (U.K.) Ltd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Christer Måhl, Torkel Unge (särskilt yttrande), Lars Ahlvarsson, Inge Janérus och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en anställd träffades överenskommelse om att den senares anställning skulle upphöra med utgången av påföljande dag och att arbetsgivaren skulle betala lön till och med samma dag samt dessutom utge ett vederlag om 150 000 kr. I överenskommelsen angavs ytterligare att den anställde i och med överenskommelsen inte hade några ytterligare ekonomiska eller andra krav gentemot bolaget. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Stålmonteringar AB STÅLAB & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare) och Inge Janérus. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anders Eka

Dela :