: : : : :

Arbetsdomstolens domarHans Karlsson På Wikipedia

( 26 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Hans Karlsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
26 st.1 st.3,8%1993–2001

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 26,9% ( 7 / 26 st. )
[ i 1 / 7 fall ( 14,3% ) har Hans Karlsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 19,2% ( 5 / 26 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 20,0% ( 1 / 5 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Växjö tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1993-09-22, för 24 år 8 mån sedan )

Hans Karlsson har dömt refererade avgöranden med :
58 ledamöter ♀ 16 ♂ 42
18 sekreterare ♀ 12 ♂ 6
60 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Hans Karlsson
( 12 st. ♀ 7 ♂ 5 vid 15 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1986-07-011994-05-317 år 11 mån
Arbetstagarledamot1994-06-022001-03-076 år 9 mån 6 dgr
Förordnad i sammanlagt 14 år 8 månader och 6 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,9 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Hans Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Hans Karlsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 26 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 13 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Otillåten lönediskriminering? Två barnmorskor som är anställda hos ett landsting har lägre lön än en manlig klinikingenjör hos landstinget. De tre arbetstagarnas löner är bestämda i kollektivavtal, som träffats mellan landstinget och arbetstagarnas skilda lokala fackliga organisationer mot bakgrund av vad som bestämts i en överenskommelse mellan centrala organisationer på landstingssektorn av arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen finner efter en jämförelse mellan kraven i de olika arbetena att de tre arbetstagarna har utfört arbete som bör betraktas som likvärdigt. Arbetsdomstolen finner vidare med hänvisning till åldersskillnaderna mellan klinikingenjören och de båda barnmorskorna, till arbetsmarknadssituationen och till kollektivavtalsbakgrunden att landstinget har visat att löneskillnaderna inte har samband med arbetstagarnas könstillhörighet. Talan om ekonomiskt och allmänt skadestånd har avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 13

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ombud : Gunnar Bergström & Lars Viklund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan (skiljaktig), Margit Strandberg (skiljaktig), Peter Ander, Inger Mattsson Kasserud, Hans Karlsson och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare i byggnadsbranschen och en lokal facklig organisation träffades i oktober 1997 beträffande vissa arbetsplatser en överenskommelse som innebar bl.a. att yrkesarbetare garanterades en grundlön om 117 kr 50 per timme. Överenskommelsen skulle enligt sin ordalydelse gälla med tre månaders ömsesidig uppsägningstid, dock längst till den 31 mars 1998. Under avtalsrörelsen år 1998 träffades mellan de centrala avtalsparterna en överenskommelse innebärande bl.a. att utgående förtjänster fr.o.m. den 1 april 1998 skall ökas med 3 kr 75 öre per timme. Tvist har uppkommit i fråga om de i den lokala överenskommelsen angivna yrkesarbetarnas lönenivå fr.o.m. den 1 april 1998. Arbetsdomstolen finner att den lokala överenskommelsen inte har haft någon giltighet i tiden efter den 31 mars 1998. Vidare finner domstolen att yrkesarbetarna därefter inte heller enligt sina enskilda anställningsavtal har varit berättigade till den förtjänstnivå som angavs i den tidigare gällande lokala överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gustav Herrlin & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Inga Britt Lagerlöf, Bengt Huldt, Anders Sandgren, Hans Karlsson och Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna med kontinuerlig schemalagd jour utöver ordinarie arbetstid förelåg ett problem. De hade låga sysselsättningsgrader förenade med en stor andel faktiskt utlagd jour, vilket innebar tidsmässigt långa pass på arbetsplatsen med en totalt sett låg ersättning. För att komma till rätta med problemet träffades en överenskommelse om att halva jourtiden skulle betraktas som arbetad tid och inräknas i sysselsättningsgraden. Fråga om överenskommelsen innebar att arbetsgivarna blev skyldiga att höja sysselsättningsgraderna för alla berörda eller om arbetsgivarna hade möjlighet att i stället, utan att sysselsättningsgraden och lönen för den enskilde arbetstagaren minskades, avkorta den tidigare ordinarie arbetstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 70

Parter ( Kommunala sektorn ) : Skövde kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Inger Mattsson Kasserud, Birgitta Brånedal-Sund, Göte Larsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avvisande av talan.

Tre arbetstagare döms i tingsrätten för olaga frihetsberövande och åläggs samtidigt att betala skadestånd till den som berövats friheten. Arbetstagarnas fackliga organisation väcker i arbetsdomstolen regresstalan mot arbetsgivaren såvitt gäller det skadestånd som de tre arbetstagarna dömts att betala till den skadelidande. Arbetsdomstolen finner att brottmålsdomen inte utgör hinder mot att ta upp denna talan till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 72

Lagrum : 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Västmanland & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Ahlvarsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Helena Larsson

Dela :

1995 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 163 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag A bedrev för viss tidsperiod enligt entreprenadavtal med Länstrafiken i Malmöhus län linjetrafik med buss inom två skilda områden. Vid upphandling avseende senare tid förlorade företaget A entreprenaderna till företagen B och C. Tvist huruvida entreprenörsskiftet från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och det inom EU gällande överlåtelsedirektivet. Arbetsdomstolen konstaterar att varken företaget B eller företaget C har övertagit vare sig arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra materiella tillgångar från företaget A. Dessa förhållanden talar enligt domstolens mening med avsevärd styrka för att ”verksamheten” inte bevarat sin identitet vid entreprenörsskiftet. Domstolen finner sammantaget att någon övergång av verksamhet i överlåtelsedirektivets mening inte har ägt rum och därmed inte heller i anställningsskyddslagens mening.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 163

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Siv Kimbré (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 158 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig förvaltningsekonom vid en kommuns stadsbyggnadsförvaltning har lägre lön än en manlig förvaltningsekonom vid samma kommuns socialförvaltning. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. Arbetsdomstolen finner att de bägge ekonomerna utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Det föreligger alltså enligt paragrafens första stycke en presumtion för otillåten könsdiskriminering. Vid prövning enligt andra stycket i samma paragraf finner domstolen vidare att kommunen inte har visat att löneskillnaden mellan de bägge ekonomerna till någon del beror på skillnader i deras sakliga förutsättningar för arbetet eller på någon annan saklig grund, som varken direkt eller indirekt har samband med könstillhörighet. Domstolens slutsats blir att otillåten könsdiskriminering skall anses föreligga. Kommunen förpliktas att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till den kvinnliga förvaltningsekonomen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 158

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Kumla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Henrik Sahlin (skiljaktig), Inger Mattsson Kasserud (skiljaktig), Hans Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 157 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 4 § i 1974 års allmänna pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän är den som avses i avtalet skyldig att underkasta sig de ändrade bestämmelser som kan komma att gälla genom avtal om ändring i pensionsavtalet eller genom nytt avtal. Arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer träffade den 25 maj 1993 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal om viss sänkning av pensionernas nivå. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning.

Tvist huruvida 1993 års avtal kan göras gällande mot en pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 4 § i pensionsavtalet inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1993 års avtal. Vidare anför domstolen att den statliga pensionsrätten är att uppfatta som en form av uppskjuten lön och pensionsförmånerna därmed som hänförliga till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den statliga pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående förmåner. Domstolens slutsats är att 1993 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 157

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : J.Ö. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Lars Ahlvarsson, Ola Bengtson, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetaravtal eller tjänstemannaavtal är tillämpliga på det arbete som sedan den 1 oktober 1993 utförs av ett antal arbetstagare inom s.k. hem för vård och boende, vilka drivs av Landstinget i Älvsborg. Tvisten gäller närmare bestämt frågan om arbetet är att anse som sådant arbete som utförs av ”vårdare i behandlingsarbete” och som hör till Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde eller om arbetet är sådant som utförs av ”behandlingsassistenter” enligt Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets avtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 147

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Älvsborg & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Gösta Ihrfelt (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Marie Pernebring, Ylva Tengblad, Hans Karlsson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 95 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Riksavtalet avseende frisörbranschen (frisöravtalet) innehåller utbildningsregler. Enligt dessa gäller bl.a. att en av frisöravtalet bunden frisörföretagare, som tar emot en elev i den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen för det tredje utbildningsårets företagspraktik, är skyldig att anställa eleven och att till denne utge den lön m.m. som frisöravtalet föreskriver för s.k. 3-årselever.

De nu nämnda reglerna har befunnits tillämpliga även i fall då den 3-åriga gymnasiala frisörutbildningen ägt rum vid ett vuxengymnasium, hos vilket en länsarbetsnämnd med stöd av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning upphandlat utbildningen som en s.k. uppdragsutbildning. Frisörföretagare som tagit emot elever i den ifrågavarande utbildningen för det tredje årets företagspraktik utan att utge lön m.m. till eleverna har befunnits skyldiga till brott mot frisöravtalet och har på grund därav ålagts att utge skadestånd såväl till eleverna som till den arbetstagarorganisation som är part i frisöravtalet.

Med hänsyn till omständigheterna har frisörföretagarna dock inte ålagts att utge allmänt skadestånd till eleverna, varjämte det allmänna skadestånd som de förpliktats att utge till arbetstagarorganisationen har bestämts till ett relativt lågt belopp.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 95

Lagrum : Förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning

Parter ( Privata sektorn ) : A-C.J. med firma Lizzies Damsalong & Handelsanställdas förbund & Stiwa Herr-Damfrisering Handelsbolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Margit Strandberg, Peter Ander (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Thore Ziethén och Hans Karlsson.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 88 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I verkstadsavtalet finns bestämmelser om rätt till sjuklön. Enligt dessa skall en arbetare som är frånvarande på grund av sjukdom styrka sjukdomen med läkarintyg, vilket utvisar att arbetsoförmåga föreligger samt sjukperiodens längd för att arbetaren skall ha rätt till sjuklön. Arbetsgivaren kan, också enligt avtalet, anvisa särskild läkare att utfärda sådant läkarintyg.

Tvisten i målet gäller dels om en arbetsgivare haft rätt att begära s.k. förstadagsintyg av en arbetstagare som under åberopande av sjukdom varit frånvarande från arbetet vid två tillfällen, dels om arbetstagaren saknar rätt till sjuklön för dessa två tillfällen eftersom han inte styrkt sin frånvaro med begärt intyg.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 88

Lagrum : 2 § och 8 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Husqvarna Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Björn Lindell, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Hans Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler sköts från kontrollrum av stationstekniker. Fråga huruvida en viss förändrad arbetsorganisation har medfört att kraftverksavtalet – ett arbetarkollektivavtal – inte längre är tillämpligt i fråga om stationsteknikerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Malmö Kraftvärme Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Alf Karlsson och Hans Karlsson.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En polisassistent, som är medlem i SAC, underrättades om att han skulle komma att förordnas på en av honom sökt tjänst som kansliinspektör. Sedermera utsåg emellertid polismyndigheten en annan sökande på tjänsten. Fråga huruvida polismyndigheten härigenom gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 13

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Stensele Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Lennart Hörnlund, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 11 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga, i tvist där talan väckts mot Sveriges exportråd om ogiltigförklaring av påstått avskedande och om skadestånd, huruvida Sveriges exportråd blivit gentemot käranden bundet av ifrågavarande arbetsavtal. Bl.a. fråga, om handelssekreteraren i London kan anses ha haft behörighet att binda Sveriges exportråd vid arbetsavtalet på grund av allmän ställningsfullmakt, s.k. toleransfullmakt eller s.k. kombinationsfullmakt.

Vidare fråga huruvida Sveriges exportråd i efterhand godkänt arbetsavtalet såsom ett avtal mellan käranden och Sveriges exportråd eller eljest kommit att genom konkludent handlande ingå ett arbetsavtal med käranden.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 11

Lagrum : 18 § andra stycket avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Å.V. & Sveriges Exportråd

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

1993 ( 13 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 143 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med förordnande som postkassör kom att som ett led i en rehabilitering sysselsättas med kontorsadministrativt arbete. Fråga om inordnande i turordningskrets med tillämpning av 3 § TurA-S. Fråga om allmänt skadestånd för avstängning i strid med 34 § andra stycket anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 143

Lagrum : 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Postverket & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Margit Strandberg, Ola Bengtson, Björn Qvarnström, Tore Andersson och Hans Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 142 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Avskedande av maskinförare på grund av illojal konkurrens bestående i marknadsföring av annat företags grävmaskin.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 142

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Maskinentreprenörernas Arbetsgivareförbund & R.G.L.O:s Maskin i Helsingborg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Christer Måhl, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 130 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Uppsägning av arbetstagare som bl.a. vid upprepade tillfällen kommit för sent till arbetet har ansetts sakligt grundad. Fråga tillika huruvida arbetstagaren avstängts från arbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 130

Lagrum : 7 § första stycket och 34 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Pripps Bryggerier & Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Syndikalistsektionen vid Pripps

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Karin Isacsson, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Anders Eka

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 113 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En statlig myndighet beslutade med stöd av 7 kap. 4 § lagen om offentlig anställning att entlediga en arbetstagare. Arbetstagaren väckte talan vid domstol. Beslutet fick därför inte verkställas. När målet prövas av arbetsdomstolen visas det att arbetstagarens arbetsförmåga åtminstone vid tidpunkten för domstolens prövning inte kan anses nedsatt. Arbetsdomstolen upphäver beslutet om entledigande.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 113

Lagrum : 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : K.J. & Staten genom Centrala Studiestödsnämnden

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Jerkeman, Torkel Unge, Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 96 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett landsting har sagt upp ett köksbiträde, som under flera år varit sjukskriven och senare även uppburit sjukbidrag på grund av bröstryggbesvär. Arbetstagaren hade vid uppsägningstillfället bestämt sig för att återgå i arbete på halvtid, men vägrade infinna sig för arbete på den arbetsplats som landstinget anvisade. Landstinget hade dessförinnan vid flera tillfällen anmodat arbetstagaren att inställa sig för arbetsprövning på samma arbetsplats.

I målet uppkommer bl.a. frågan vilken betydelse det har att en arbetstagare som uppbär sjukbidrag vägrar att inställa sig för arbetsprövning som arbetsgivaren erbjuder. Även fråga om landstinget haft rätt att tilldela arbetstagaren varning enligt AB 89 för att denne vägrat inställa sig för arbetsprövning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 96

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : M.B. & Stockholms läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Christer Måhl, Anders Hagman, Björn Qvarnström, Hans Karlsson och Jörgen Andersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om facklig förtroendeman vid driftsinskränkning har ägt rätt till företräde till fortsatt arbete enligt 8 § förtroendemannalagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 88

Lagrum : 8 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Karl-Ingvar Rundqvist, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har fällts till ansvar för otukt med barn, misshandel, snatteri och åverkan. Domstolen har ansett att polismannen därigenom visat sig vara uppenbarligen olämplig att inneha anställning som polisman. En talan om ogiltigförklaring av avskedande av polismannen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 86

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Preskriptionsfråga. Enligt byggnadsavtalets § 10 f 1 räknas såvitt i målet är ifråga preskriptionstiden för väckande av talan i en tvist från den dag då ”slutjusterat” protokoll från central förhandling i tvisten föreligger. I ett fall då protokollet från den centrala förhandlingen skulle justeras av båda parterna har arbetsdomstolen funnit att den naturliga utgångspunkten vid tolkningen av bestämmelsen måste vara att slutjusterat protokoll föreligger sedan parternas justeringsförklaringar har utväxlats. Fråga dock om betydelsen i preskriptionshänseende av att den sist justerande parten vid sin justering av protokollet har tillfogat en justeringsanmärkning som föranlett motparten att på nytt förklara sig justera protokollet med en egen justeringsanmärkning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 81

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Ulf E. Nilsson och Hans Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren visat bristande förmåga eller vilja att utföra sina arbetsuppgifter. Även fråga om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i omplaceringshänseende.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 73

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringskassan Stockholms län & Försäkringskasseförbundet & Jusek

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Christer Måhl, Torkel Unge, Anders Hagman, Hans Karlsson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 56 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett aktiebolag haft grund för att avskeda sin verkställande direktör med hänsyn till verksamhet som denne bedrivit vid sidan av sin anställning hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 56

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : K.A. & Reftele Metallfabrik Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Ingemar Källberg, Lars Ylander, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet finns bl.a. en regel som innebär att lokala ackordsöverenskommelser kan sägas upp under vissa förutsättningar. Fråga om en arbetsgivare i ett visst fall haft rätt att säga upp en sådan överenskommelse. Fråga också om arbetsgivaren brutit mot kollektivavtal genom att inte utlämna arbete på ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Stora Feldtmähle Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 50 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Barbro Fischerström, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Hans Karlsson och Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en omplacering av en arbetstagare haft så ingripande verkningar för arbetstagaren och företagits av sådan anledning att det krävts godtagbara skäl för omplaceringen (jfr AD 1978 nr 89). Har godtagbara skäl förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 34

Parter ( Privata sektorn ) : Malmö Sjöterminal Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Stuvareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Barbro Fischerström, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :