: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnna-Greta Johansson

( 12 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Anna-Greta Johansson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
12 st.1 st.8,3%1997–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 8,3% ( 1 / 12 st. )
[ i 1 / 1 fall ( 100,0% ) har Anna-Greta Johansson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 8,3% ( 1 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Underinstans : Stockholms tingsrätt

Anna-Greta Johansson har dömt refererade avgöranden med :
42 ledamöter ♀ 18 ♂ 24
11 sekreterare ♀ 7 ♂ 4
28 parter
17 ombud ♀ 6 ♂ 11

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1995-07-012004-06-309 år
Förordnad i sammanlagt 9 år.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna-Greta Johansson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Anna-Greta Johansson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anna-Greta Johansson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 12 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till intervju eller anställts. Bolaget har uppgett att den person inom företaget som fattat beslut om rekryteringen inte erhållit A:s ansökan. DO har anfört att bolaget redan på grund av vad som förekommit vid ett telefonsamtal mellan A och den rekryteringsansvarige beslutat att inte anställa A och att A i vart fall diskriminerats genom en sämre administrativ behandling av hans ansökan. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering av A vid anställningsförfarandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 73

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering & Sveriges Verkstadsförening & Westinghouse Atom Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Birgitta Lind

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Peter Ander, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 53 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av högskoleförordningen fick inte förnyad anställning. Fråga om läraren omfattades av regeln i 15 § anställningsskyddslagen om arbetsgivarens skyldighet att lämna besked i förväg om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas. Även fråga om den tidsbegränsade anställningen hade upphört på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 53

Lagrum : 2 §, 5 §, 15 §, 16 §, 25 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 4 kap. 30 § högskoleförordningen (1993:100) | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom DIK-förbundet & Staten genom Göteborgs universitet

Ombud : Sara Luthander Hallström & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Ola Bengtson, Göran Söderlöf, Karl-Erik Svensson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 40 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen inför ett beslut om driftsinskränkning. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att det reella beslutet har fattats av ett utländskt moderbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 40

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Britannia Airways Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening

Ombud : Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Per Virdesten, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén, Kent Johansson, Ulrika Värnskog och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

2002 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Enligt ett kollektivavtal för piloter i ett bolag skall före varje trafikprograms ikraftträdande en slingkommitté upprätta principiella flygprogram för besättningen. Fråga om ett flygbolag sedan detta skett gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att genomföra vissa ändringar utan att dessförinnan ta upp dessa i slingkommittén.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 88

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Express Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ombud : Ann-Charlotte Nordenström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Gunilla Upmark, Peter Ander, Göran Söderlöf, Jan Sjölin och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag väckte talan vid tingsrätten mot en förutvarande arbetstagare vid bolaget och yrkade återbetalning av ett avgångsvederlag som hade betalats ut till arbetstagaren. Sedan målet på arbetstagarens begäran överlämnats till Arbetsdomstolen och arbetstagaren samt dennes fackliga organisation stämts in i målet uppkom fråga om avvisning av bolagets talan på grund av att förhandlingskravet inte var uppfyllt. Vidare fråga om Arbetsdomstolen varit behörig att ta upp målet till prövning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 56

Lagrum : 2 kap. 1 § och 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : E.J. & Ledarna & NCC Aktiebolag

Ombud : Björn Djupmark & Catharina Klåvus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Inger Mattsson Kasserud, Jan Sjölin och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 37 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avtalad turordningslista är giltig beträffande två oorganiserade arbetstagare. Även frågor om rättegångskostnader, bl.a. om ansvaret för part som beviljats rättshjälp, och medpart, avseende motparts kostnader för bevisning när ersättning för bevisningen kunnat utgå av allmänna medel enligt rättshjälpslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 37

Lagrum : 3 §, 7 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bennett BTI Nordic Sverige Aktiebolag & I.S. & S.W.

Ombud : Björn Bergman & Svante af Winklerfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Jenryd, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Ulrika Värnskog och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

2001 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en visstidsanställd arbetstagare har sagt upp sig under sådana omständigheter att uppsägningen bör jämställas med ett avskedande från arbetsgivarens sida. Vidare fråga om arbetstagaren på olika sätt har handlat oredligt och om det därför har förelegat laga grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 29

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : KPA Aktiebolag & Sif

Ombud : Roger Palsander & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carl Magnus Pontén och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a) Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b) Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c) Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen?

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 26

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Örebro kommun

Ombud : Nils Erik Solberg & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Susanne Sjöblom (revisionssekreterare; tillfällig ersättare), Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett lokalt kollektivavtal har föreskrivits att ett personligt lönetillägg skall utgå till medlemmar i den avtalsslutande organisationen. Fråga om två arbetstagare är berättigade till detta tillägg även sedan de lämnat denna organisation och blivit medlemmar i en annan organisation samt om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att inte längre betala ut lönetillägget till dem.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 9

Lagrum : 8 § och 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Pågen Aktiebolag & Sveriges Bageriförbund & Sydfack Eslöv Lund

Ombud : John Norder & Per Helgesson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Bengt Huldt, Ulf Perbeck, Maud Jansson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Klas Lohmander

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 24 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arkitekt vid en statlig myndighet har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet uppkommer frågan om arkitekten kan anses ha haft tillräckliga kvalifikationer för arbete som handläggare av EU-stöd och därför borde ha omplacerats till en sådan befattning. Målet gäller även frågan om arbetsgivaren har åsidosatt turordningsbestämmelserna i 3 § TurA-S genom att säga upp arkitekten men inte en antikvarie med kortare anställningstid och som i likhet med arkitekten sysslade med kulturmiljövård.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 24

Lagrum : 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO-S genom ArkitektFörbundet & Staten genom Arbetsgivarverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Siv Kimbré (skiljaktig), Bengt Huldt, Ola Bengtson, Rolf Lindh (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Anna-Greta Johansson (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

1997 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En präst med anställningsformen fullmakt har av stiftsstyrelsen förflyttats till annan tjänst med tillämpning av bestämmelser i 33 kap. 18 § kyrkolagen. Vid prövning av om förflyttningsbeslutet har giltig verkan för prästen uppkommer dels fråga om innehavet av fullmakt medför att stiftsstyrelsen saknat befogenhet att förflytta prästen, dels fråga huruvida synnerliga skäl förelegat för att genomföra åtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 88

Lagrum : 33 kap. 18 § kyrkolagen (1992:300)

Parter ( Privata sektorn ) : Lunds stiftssamfällighet & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Palle Landin, Lars Ahlvarsson, Ulf Perbeck, Margareta Zandén och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolags konkursbo har inträtt som arbetsgivare i förhållande till två arbetstagare i konkursbolaget och därmed blivit skyldigt att utge lön m.m. under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 19

Parter ( Privata sektorn ) : Bison Consult Aktiebolags konkursbo & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Maria Nygren, Anders Hagman, Göte Larsson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :