: : : : :

Arbetsdomstolens domarAnders Eklundh

( 6 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Anders Eklundh
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
6 st.1993–1998

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 6 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 6 st. )

Anders Eklundh har dömt refererade avgöranden med :
31 ledamöter ♀ 11 ♂ 20
6 sekreterare ♀ 5 ♂ 1
11 parter

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i sex avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Anders Eklundh sedan 1993 ), första gången den 25 augusti 1993 och senast den 29 april 1998.
Titel för Anders Eklundh som tillfällig ersättare : Förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Anders Eklundh som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 6 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 50 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S).

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 50

Parter ( Statliga sektorn ) : Skogsakademikerna & Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Lars Dirke, Britt Angleryd, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Stig Ahlin (f.d. förhandlingschefen i Svenska Industritjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare) och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 48 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kammarrätt har sagt upp samtliga sina kammarrättsassessorer på grund av arbetsbrist. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Även fråga om tillämpningen av 3 § kollektivavtalet om turordning av arbetstagare hos staten (TurA-S) och om 12 § lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 48

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 12 § lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Jusek & Staten genom Domstolsverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Björn Olsson (byråchef i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Tage Persson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lennart Andersson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 113 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 22 § anställningsskyddslagen bestäms vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetstagarnas plats i turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren, varvid arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid.

På det statliga området kompletteras 22 § anställningsskyddslagen av avtalsbestämmelser i kollektivavtalet turordningsavtal för arbetstagare hos staten (TurA-S). När en arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas, skall enligt 10 § TurA-S all anställningstid hos staten räknas som anställningstid hos arbetsgivaren.

Fråga hur bestämmelsen i 10 § TurA-S skall tolkas vid beräkning av en arbetstagares anställningstid i en reservofficersanställning, närmare bestämt i samband med upprättande av turordning inför uppsägningar på grund av arbetsbrist hos en annan statlig myndighet än den som är arbetsgivare i reservofficersanställningen. För den reservofficersanställning som är aktuell i målet gäller alltjämt reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 113

Lagrum : 8 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning | 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten

Parter ( Statliga sektorn ) : SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Staten genom Statens Arbetsgivarverk

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Marie Hafström, Annika Baude, Ola Bengtson, Marika Fröberg, Solveig Paulsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Målet gällde frågan om giltigheten av ett avskedande m.m. Den avskedade arbetstagaren var chef för VA-avdelningen vid kommunens tekniska förvaltning och hade för kommunala medel och inom ramen för sin befogenhet i tjänsten köpt en släpvagn, som han sedan behållit själv. Sedan köpet ifrågasatts av en annan anställd vid kommunen betalade arbetstagaren till kommunen vad släpvagnen kostat, dock med avdrag för den del av priset som uppgetts vara mervärdeskatt. Först efter direkt uppmaning betalade han det senast nämnda beloppet. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren hade haft för avsikt i vart fall att göra en egen vinning motsvarande mervärdeskatt på inköpspriset samt att kommunen därför mot bakgrund av arbetstagarens chefsställning naturligen måste ha förlorat förtroendet för honom. Enligt arbetsdomstolen utgjorde detta grund för avskedande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 10

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gällivare kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Annika Baude, Torkel Unge, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1993 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.

Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på skilda arbetstagare vid länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetstagarna hade hänförts till turordningskretsar med bl.a. följande beteckningar: ”Allmänna kontorsgöromål inkl. utskriftsarbete”, ”Handläggare vid handels- och föreningsregistren” och ”Handläggare vid bil- och båtregistren”.

Särskild fråga om saklig grund enligt 7 § anställningsskyddslagen förelegat. Har uppsägningar på grund av arbetsbrist skett ”för säkerhets skull”?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 138

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens Arbetsgivarverk & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Barbro Fischerström, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Marika Fröberg, Bo Almgren och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal avseende löner och anställningsvillkor i övrigt för innehavare av kyrkliga tjänster (AKT) finns en anmärkning om ersättning, särskilt fridagstillägg, för arbetstid utöver den för begränsningsperioden disponibla arbetstiden. Fråga om anmärkningen innefattar en materiell regel som ger rätt till övertidsersättning.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 134

Parter ( Privata sektorn ) : L.S. & SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) & Stiftssamfälligheten i Härnösands stift

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Lennart Grudevall, Ulf Perbeck, Ulf Nilsson och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :