: : : : :

Arbetsdomstolens domarAlf Karlsson På Wikipedia

( 37 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Alf Karlsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
37 st.4 st.10,8%1993–2005

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 29,7% ( 11 / 37 st. )
[ i 4 / 11 fall ( 36,4% ) har Alf Karlsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 8,1% ( 3 / 37 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Örebro tingsrätt | Uppsala tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Stockholms tingsrätt | Örebro tingsrätt | Uppsala tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 2001-04-11, för 17 år 2 mån 6 dgr sedan )

Alf Karlsson har dömt refererade avgöranden med :
94 ledamöter ♀ 28 ♂ 66
19 sekreterare ♀ 13 ♂ 6
78 parter
22 ombud ♀ 6 ♂ 16

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Alf Karlsson
( 25 st. ♀ 8 ♂ 17 vid 36 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1989-07-011992-06-303 år
Arbetstagarledamot1992-07-011995-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 15 avgöranden ( 40,5% av alla refererade avgöranden med Alf Karlsson sedan 1993 ), första gången den 25 oktober 1995 och senast den 20 juli 2005.
Titel för Alf Karlsson som tillfällig ersättare : F.d. förhandlingschef i Statsanställdas Förbund.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Alf Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,8 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Alf Karlsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Alf Karlsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 37 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om att prästen låtit församlingen stå för kostnaderna för mat som inte kommit verksamheten till del och att hon gjort otillbörliga blomsterinköp samt ställt in gudstjänster utan giltiga skäl. Tillika fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för prövningen av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 78

Lagrum : 18 § och 19 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hässleholms församling & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Lennart Berggren & Linda Thomasson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Mårten Holmström, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 81 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En tunnelbaneförare har, enligt vad utredningen visar, efter en incident i arbetet varit sjukskriven och uppburit sjuklön. Under samma period har han kört buss hos en annan arbetsgivare, ett bussbolag. Med anledning härav blir han uppsagd. Efter uppsägningen har han i stor omfattning kört buss hos bussbolaget samtidigt som han arbetat heltid som tunnelbaneförare. Fråga om saklig grund för uppsägning förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 81

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Connex Tunnelbanan Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Jens Tillqvist & Malin Fihnborg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Anders Hagman, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Lunds stift har genom stiftsstyrelsen beslutat om indelningsändringar avseende flera olika församlingar, kyrkliga samfälligheter och pastorat. Med anledning av Lunds stifts beslut har tvist uppstått i fråga om stiftet, före besluten om aktuella indelningsändringar, varit skyldigt att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen med Kyrkans akademikerförbund. Avgörande för bedömningen i målet har varit huruvida Lunds stift fattat besluten om indelningsändringarna i egenskap av arbetsgivare i den mening som avses i nyss nämnda lagrum.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 18

Lagrum : 1 §, 10 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Kyrkans Akademikerförbund & Lunds stift & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Robert Svec

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Brita Swan, Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ulf Perbeck, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsledare i tunnelbanan har omplacerats till arbete som trafikvärd. Fråga om arbetsgivaren därigenom skilt arbetstagaren från dennes anställning och – när denna fråga besvarats nekande – om beslutet om omplacering kan underkastas rättslig prövning samt om beslutet stred mot god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 134

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Connex Tunnelbanan Aktiebolag & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Lars Sydolf & Sussanne Lundberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jan-Åke Porsgren. Enhälligt.
Sekreterare : Marianne Lishajko

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 92 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare som vikarierade som obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 92

Lagrum : 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Gotlands kommun & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Gunnar Bergström & Martin Wästfelt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 83 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av ett vårdbiträde inom hemtjänsten som påstås ha stulit pengar från en vårdtagare. I målet uppkommer frågan om artikel 6 punkt 2 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär att Arbetsdomstolen vid sin prövning av det berättigade i avskedandet är bunden av den lagakraftägande brottmålsdom genom vilken vårdbiträdet frikänts från åtal avseende samma gärningar som arbetsgivaren lagt henne till last.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 83

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Svenska Kommunalarbetareförbundet & Uddevalla kommun

Ombud : Bo Ericson & Margaretha Sandberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Siv Kimbré, Björn Müntzing, Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 16 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt sågverksavtalets § 2 Mom 2 skall den ordinarie arbetstidens förläggning fastställas genom lokal överenskommelse. För det fall en sådan överenskommelse inte kan träffas gäller s.k. stupstocksregler. Ett bolag önskade införa intermittent treskift. Parterna kunde dock inte enas om arbetstidens förläggning varför bolaget ensidigt bestämde att arbetstiden skulle förläggas med 7 timmar och 30 minuter per dag. Bolaget lade även in en halvtimmes obetald rast i varje skift samt ett extra skift var femte vecka. Fråga huruvida bolaget genom denna arbetstidsförläggning har brutit mot sågverksavtalet vars stupstocksregel angående intermittent treskift föreskriver att arbetstiden skall förläggas i 8-timmarsskift.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 16

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Skogs- och Träfacket & Stora Enso Timber Aktiebolag

Ombud : Kurt Junesjö & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Charlotte Abrahamsson, Christer Måhl, Mats Holmgren, Carl Magnus Pontén, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett bolags uppsägning av en säljare som tackat nej till fortsatt arbete på ändrade villkor varit sakligt grundad. Även fråga om uppsägningen berott på arbetsbrist eller personliga skäl.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 107

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Falck Security Aktiebolag & Ledarna

Ombud : Catharina Klåvus & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Lillemor Birgersson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 33 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare, som även är facklig förtroendeman, har avskedats. Till stöd för att avskedandet är lagligen grundat har arbetsgivaren åberopat framför allt att arbetstagaren kört truck på arbetsplatsen sedan arbetsgivaren dragit in hans tillstånd att köra truck där. Fråga om arbetsgivaren genom avskedandet gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning och om avskedandet är lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 33

Lagrum : 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltema Sweden Aktiebolag & Handelsanställdas förbund

Ombud : Stellan Gärde & Torgny Anderson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudrun Persson Härneskog (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Söderlöf (skiljaktig), Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En civilingenjör sägs upp på grund av arbetsbrist. Fråga om civilingenjören hade tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifter som utfördes av andra hos arbetsgivaren anställda ingenjörer med kortare anställningstid hos arbetsgivaren. Även fråga om arbetsgivaren genom att i uppsägningsbeskedet ange att arbetstagaren ”kan ha” företrädesrätt till återanställning fullgjort sin skyldighet att lämna besked om företrädesrätten till återanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 107

Lagrum : 8 § och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Neweng Consulting Aktiebolag & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Leif Broomé

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Carl Magnus Pontén, Gun Lombach, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare enligt det mellan parterna gällande kollektivavtalet (riksavtalet för slakteri- och charkuteribranschen) hade rätt att utan lokal överenskommelse förlägga den ordinarie arbetstiden som tvåskift enligt ett schema som innebar bland annat att skiftlagens bemanning varierade mellan veckans dagar och att arbete bedrevs på söndagar. Vid jakande svar på denna fråga uppkom spörsmålet om arbetstagarorganisationen ändå haft fog för sin uppfattning när den utövade tolkningsföreträde i tvistefrågan.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 57

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : Erik Danhard & Per Hidesten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Mats Holmgren, Anders Tiderman (skiljaktig) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Några arbetstagare utför ostridigt arbete under helger, för vilket de enligt det för arbetet gällande kollektivavtalet är berättigade till viss ersättning. Sedan arbetstagarnas organisation några månader efter det att ersättningarna skulle ha utbetalats påtalat att dessa inte har betalats, undertecknar arbetstagarna en handling som enligt parterna i målet innefattar ett avstående från rätten till dessa ersättningar. Fråga om detta avstående enligt 27 § medbestämmandelagen är ogiltigt.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 29

Lagrum : 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Rudsågen Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Träindustriförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Tord Granström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Anders Eka (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Anders Sandgren (skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 144 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Våren 1994 omorganiserade en kommun sin barnomsorgsverksamhet inom en stadsdelsförvaltning så att områdena inom barnomsorgen förändrades och skola och barnomsorg integrerades. Därvid kom bl.a. ett antal tjänster som föreståndare inom barnomsorgen att dras in och nya tjänster inrättades som verksamhetschef. Sommaren 1995 sades bl.a. ett antal av föreståndarna upp på grund av arbetsbrist.

Härefter har en tvist uppkommit om kommunen – så som tvisten slutligt prövats – gentemot tre av dessa föreståndare uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket lagen om anställningsskydd. De erbjudanden om omplacering som lämnats har avsett tjänster som förskollärare, fritidspedagog och fritidsassistent. De tre arbetstagarna avböjde erbjudandena. I målet prövas också betydelsen från omplaceringssynpunkt av att en av de uppsagda arbetstagarna har ryggbesvär.

Vidare prövas om kommunen begick turordningsbrott genom att våren 1994 tillsätta de nya tjänsterna som verksamhetschef med andra arbetstagare än de tre i målet aktuella och i juni 1995 säga upp de tre.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 144

Lagrum : 7 § andra stycket och 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Göteborgs kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Inga Åkerlund, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 20 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga bl.a. om det förelegat saklig grund för uppsägning av tillsvidareanställda skådespelare och regissörer p.g.a. påstådd arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Riksteatern & Svenska Teaterförbundet & Teatrarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Carina Gunnarsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Birgitta Brånedal-Sund, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1995 ( 13 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 132 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som genom beslut av länsarbetsnämnd anvisats en ungdomspraktikplats hos en arbetsgivare kan betraktas som arbetstagare hos denne.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 132

Lagrum : Lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Parter ( Privata sektorn ) : M.G. med firma Gudmundsätragård & Svenska Lantarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verksamhet övergått från en arbetsgivare till en annan så att arbetstagare ägt rätt att vid beräkning av anställningstid hos den senare tillgodoräkna sig tiden hos den förre.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 100

Lagrum : 3 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bil Båt & Bygg i Göteborg Aktiebolag & Byggförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marie Hafström, Britt Bergendahl, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 89 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En kassörska i en Pressbyråbutik har avskedats på grund av vad som förekommit i samband med en kontroll utförd av bolagets säkerhetschef. Arbetsdomstolen finner att det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande men att arbetsgivaren haft saklig grund för att säga upp kassörskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 89

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Svenska Pressbyrån & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Margit Strandberg, Alf Eckerhall (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 79 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Vid revisionsförhandlingar i ett landsting överlämnade den fackliga organisationen en handling med underlag för sina yrkanden. Landstingets företrädare överlämnade på arbetstagarpartens begäran en handling med minnesanteckningar från förhandlingen och upprättade ett protokoll, vari angavs att parterna hade kommit överens. Handlingarna med underlag och minnesanteckningar samt protokollet innehåller till en viss del likalydande sifferuppgifter. Varken handlingen med minnesanteckningar eller protokollet har underskrivits. Fråga dels om överenskommelse i anledning av revisionsförhandlingarna måste ha kollektivavtals form, dels om kollektivavtal har uppkommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 79

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Jönköpings län & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Christer Måhl, Lennart Grudevall, Bo Hansson, Alf Karlsson och Staffan Holmertz (ombudsman i Svenska Elektrikerförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare på grund av arbetsbrist stått i strid med turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Hade arbetstagaren i anställningsskyddslagens mening tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete i viss befattning?

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 59

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Luftkonditionering Norr Aktiebolag & Plåtslageriernas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Mats Holmgren, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att viss ersättning skall utgå om arbetstagaren under tjänstgöring ombord inte kan beredas egen bostad. Fråga om innebörden härav.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Hans Blyme, Annika Baude, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Lindell (skiljaktig), Alf Karlsson och Inger Karlsson.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 29 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida de i § 10 mom. 1 i verkstadsavtalet angivna beloppen för heldags- och halvdagstraktamenten automatiskt skall följa motsvarande avdragsgilla belopp enligt skattelagstiftningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 29

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening & Volvo Lastvagnar Komponenter Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Christian Tydén, Thore Ziethén (skiljaktig) och Alf Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits saklig grund för att säga upp ett par arbetstagare vid ett catering–bolag, vilka lämnat sitt arbete före arbetstidens slut men ändå registrerats för hel arbetstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 16

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Hotell- och Restauranganställdas Förbund & Stockholm Airline Catering Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Björn Qvarnström, Alf Karlsson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida lön enligt VVS-installationsavtalet den 16 april 1991 för ett ackordsarbete sommaren 1992 skall beräknas på en viss förtjänstriktpunkt jämte höjning enligt en överenskommelse den 10 april 1992 mellan kollektivavtalsparterna avseende löner på detta avtalsområde.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 22

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & VVS-Entreprenörernas Arbetsgivareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Margit Strandberg, Peter Ander, Björn Lindell, Alf Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 9 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Driften vid ett företags fjärrvärmecentraler sköts från kontrollrum av stationstekniker. Fråga huruvida en viss förändrad arbetsorganisation har medfört att kraftverksavtalet – ett arbetarkollektivavtal – inte längre är tillämpligt i fråga om stationsteknikerna.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Malmö Kraftvärme Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Alf Karlsson och Hans Karlsson.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 8 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Sedan ett företag överlåtit viss verksamhet till ett annat företag träffar det senare företaget anställningsavtal med vissa utvalda anställda i det överlåtande företaget utan att beakta turordning. Härefter säger detta företag upp vissa av de kvarvarande anställda. Arbetsdomstolen finner att dessa inte har företrädesrätt till återanställning avseende de redan tillsatta befattningarna i det förevarande företaget (jfr AD 1986 nr 144).

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 8

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.G. & D.O. & E.P. & G-M.J. & G.W. & H-J.K. & I.R. & K.G. & L.L. & M-B.W. & Minolta Business Equipment Sweden Aktiebolag & X.X.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Alf Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :