: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Utnämning av ordinarie domare – kompletterande förslag
Prop. 2010/11:24

torsdagen den 14 oktober 2010 Proposition ]

» Länk till prop. 2010/11:24

» Sök prop. 2010/11:24 hos riksdagen

Departement: Justitiedepartementet

Relaterat :

» SFS 2010:1390

Dela :

I propositionen föreslås vissa lagändringar som kompletterar förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181). Benämningen revisionssekreterare föreslås ändras till justitiesekreterare i Högsta domstolen. Vidare föreslås att lagen om utnämning av ordinarie domare även ska gälla anställningar som patenträttsråd tillika avdelningsordförande och patenträttsråd tillika vice ordförande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.