: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktions­anställningar
Dir. 2014:51

torsdagen den 3 april 2014 Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:51

Utredning: Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)

Ordförande / Utredare: Pia Enochsson Helén Ängmo

Departement: Utbildningsdepartementet

Redovisas senast: 2018-12-31

Relaterat :
Dir. 2018:105
SOU 2018:81
Dela :

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018.

Det behövs stödstrukturer för lärandet inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Inom flera avtalsområden på arbetsmarknaden har parterna tecknat yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. Dessa avtal bygger vanligtvis på principen att personer som saknar relevant erfarenhet i yrket får handledning och utbildning under en del av arbetstiden. Yrkesintroduktionsavtalen bedöms göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa unga utan yrkeserfarenhet. Avtalen bedöms även bidra till ungas kompetensuppbyggnad och arbetsplatsernas kompetensförsörjning. Regeringen bedömer sammantaget att yrkesintroduktionsanställningar väsentligt kan bidra till att underlätta unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden och därigenom minska ungdomsarbetslösheten.

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer unga (15–24 år) inom ramen för yrkesintroduktionsavtal, se förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Det ekonomiska stödet består av två delar: dels lämnas en lönesubvention, dels lämnas ett stöd för handledning.

Parterna har i samtal med regeringen påpekat behovet av särskilda insatser för att utveckla strukturer som kan bidra till ett väl fungerande lärande på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar och ge utbildningsdelen inom en sådan anställning ett relevant innehåll. Det kan handla om att arbetsgivare får hjälp av externa aktörer med att t.ex. upprätta utbildningsplaner och följa upp lärandet. Vidare kan planering och uppföljning av lärande på arbetsplatsen underlättas om respektive bransch har utarbetat kompetensprofiler och valideringsmodeller för olika yrkesroller.

I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade därför regeringen ett statsbidrag som, under en uppbyggnadsperiod 2014–2018, lämnas till organisationer som åtar sig att genomföra utvecklingsinsatser för att bygga upp stödstrukturer för handledning och lärande på arbetsplatser inom respektive bransch.

Utöver statsbidraget anser regeringen att det finns anledning att genom bl.a. information och rådgivning bistå branscherna i deras arbete med att bygga upp strukturer för lärande på arbetsplatserna. En nationell delegation bör ha denna uppgift. Såväl statsbidraget som delegationen ska vara temporära, och de strukturer som byggs upp ska kunna fortleva utan stöd efter uppbyggnadsperiodens slut, det vill säga efter 2018.

Uppdraget

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationens arbete ska bidra till att förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande på arbetsplatserna kan förbättras. Insatserna ska riktas både till de branscher som slutit yrkesintroduktionsavtal och till branscher som planerar att göra det.

Delegationen ska bl.a.

Konsekvensbeskrivningar

När delegationen lämnar förslag till regeringen ska de ekonomiska och administrativa konsekvenserna för förslagen för stat, kommuner eller landsting redovisas. I de fall förslagen innebär ökade kostnader ska delegationen föreslå hur förslagen ska finansieras.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Delegationen ska ledas av en ordförande och bestå av högst tolv andra ledamöter som representerar de partsorganisationer som har tecknat yrkesintroduktionsavtal. Delegationen ska biträdas av ett sekretariat.

Delegationen ska samråda med Statens skolverk och Arbetsförmedlingen. Delegationen ska även samråda med Statskontoret när det gäller uppföljning och utvärdering av förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Delegationen bör också samråda med det skolforskningsinstitut som ska inrättas den 1 januari 2015.

Delegationen ska i sitt arbete beakta vad som görs för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och sträva efter att ta till vara möjliga synergieffekter.

Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska redovisas senast den [31 december 2018 enligt tilläggsdirektiv 2018:105].

(Utbildningsdepartementet)

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (153 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.