: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Lag om uthyrning av arbetstagare
Prop. 2011/12:178

torsdagen den 13 september 2012 Proposition ]

» Länk till prop. 2011/12:178

» Sök prop. 2011/12:178 hos riksdagen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :

» SFS 2012:854 | » SFS 2012:855 | » SFS 2012:856 | » SFS 2012:857

Dela :

Propositionen innehåller förslag till lag om uthyrning av arbetstagare – uthyrningslagen. Uthyrningslagen föreslås gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Det föreslås bestämmelser som bland annat innebär att bemanningsföretaget ska tillförsäkra en sådan arbetstagare minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Det föreslås att undantag från kravet på likabehandling ska få göras genom kollektivavtal. Vidare föreslås ytterligare undantag från likabehandlingsprincipen, bland annat i fråga om lön. Det föreslås även bestämmelser som innebär ytterligare skyldigheter för bemanningsföretag och skyldigheter för kundföretag.

I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en bestämmelse som ger utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av utstationerade uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. Det föreslås också att vissa bestämmelser i uthyrningslagen görs tillämpliga på utstationerade uthyrda arbetstagare.

Vidare föreslås ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (153 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.