: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Lag om uthyrning av arbetstagare

torsdagen den 5 juli 2012 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om uthyrning av arbetstagare – Uthyrningslagen. Uthyrningslagen ska gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag. I lagrådsremissen föreslås bland annat att de anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda också ska gälla för den som hyrs in av ett bemanningsföretag, för att göra samma arbete.

Övriga lagar som också har ändringsförslag i denna lagrådsremiss:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.