: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Prop. 2013/14:104

torsdagen den 6 mars 2014 Proposition ]

» Länk till prop. 2013/14:104

» Sök prop. 2013/14:104 hos riksdagen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :

» SFS 2014:948 | » SFS 2014:950

Dela :

Det föreslås att föräldraledighetslagen (1995:584) justeras så att det tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt.

Regeringen föreslår också en ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Ändringen innebär att dagar i sjukperioder ska läggas samman enligt motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.