: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
Ds 2010:44

torsdagen den 2 december 2010 Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2010:44

» Sök remissvar på webben

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Ett nytt föräldraledighetsdirektiv, som genomför ett ändrat ramavtal om föräldraledighet som ingåtts av de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå, beslutades i EU den 8 mars 2010. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 8 mars 2012.

I Ds:en görs bedömningen att Sverige redan uppfyller direktivets krav genom de regler som finns i föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Syftet med direktivet:
Att göra det lättare för förvärvsarbetande föräldrar i EU att kombinera arbete och familj och att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

De viktigaste förändringarna i direktivet:

Direktivet innehåller dock inga regler om att ersättning eller lön ska utgå under föräldraledigheten.

Budgetpropositionen 2011/12:1:

Regeringen gör bedömningen att Sverige redan uppfyller de krav som ställs i direktivet. I samband med remitteringen väcktes dock frågan om föräldrar till barn med funktionshinder i utökad utsträckning bör ha rätt till förkortning av sin arbetstid. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.