: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Förtydligande i föräldraledighetslagen

torsdagen den 30 januari 2014 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

I lagrådsremissen föreslås en justering av bestämmelsen om rätt till hel ledighet med eller utan föräldrapenning i föräldraledighetslagen (1995:584). Genom den föreslagna justeringen tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.