: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

En enklare ledighetslagstiftning

torsdagen den 28 januari 2010 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

I syfte att förenkla lagstiftningen och minska företagens administrativa kostnader föreslås vissa ändringar i de arbetsrättsliga ledighetslagarna, semesterlagen (1977:480) undantagen. Lagarna samordnas, förenklas och förtydligas, bland annat i fråga om disposition, rubriker och tidsfrister. Vissa lagar slås samman. Lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. upphävs. Det materiella innehållet i reglerna om rätt till ledighet påverkas endast i mindre omfattning av de föreslagna ändringarna.

Det föreslås även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i ärenden hos Diskrimineringsombudsmannen om missgynnande enligt 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) ska omfattas av sekretess. Motsvarande ska gälla mål i domstol enligt samma bestämmelser i föräldraledighetslagen.

Slutligen föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom som innebär att en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, ska anställningsförhållandet anses upplöst och arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren för sin vägran.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010, med undantag för ändringen i diskrimineringslagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.