: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
Prop. 2012/13:143

torsdagen den 4 april 2013 Proposition ]

» Länk till prop. 2012/13:143

» Sök prop. 2012/13:143 hos riksdagen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :

» SFS 2013:610 | » SFS 2013:611 | » SFS 2013:612 | » SFS 2013:613 | » SFS 2013:614 | » SFS 2013:615 | » SFS 2013:616

Dela :

I propositionen föreslås beträffande arbetsmiljölagen att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. Straffsanktioner behålls emellertid för vissa överträdelser, bland annat brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite.

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Högsta beloppet för avgiften höjs från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor. Beträffande förfarandet för uttag av sanktionsavgift föreslås att i huvudsak samma regler som gäller enligt arbetsmiljölagen ska gälla för de nya sanktionsavgifterna. Regeln om nedsättning av avgift förtydligas på så sätt att det anges i lagtexten i vilka fall en sanktionsavgift kan sättas ned helt eller delvis.

För att undvika att någon drabbas av både vite och sanktionsavgift alternativt straff, införs en konfliktlösningsregel. Sanktionsavgift ska inte tas ut och det ska inte dömas ut straff om gärningen omfattas av ett föreläggande eller förbud som utfärdats av tillsynsmyndigheten.

Bestämmelserna i arbetsmiljölagen med bemyndigande för Arbetsmiljöverket att utfärda föreskrifter ändras i syfte att skapa enhetlighet. Alla regler om bemyndigande får därigenom en formulering som överensstämmer med regeringsformens bestämmelser.

På arbetstidsområdet föreslås det ändringar i arbetstidslagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget och lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. På samma sätt som för arbetsmiljöområdet föreslås att straffsanktionerna i huvudsak ersätts av sanktionsavgifter i de arbetstidslagar som omfattas av propositionen, men vissa överträdelser ska fortfarande leda till straff. Reglerna om sanktionsavgifter och förfarandet för uttagande av avgifterna utformas på samma sätt som motsvarande regler i arbetsmiljölagen. Beräkningsgrunden för sanktionsavgifterna i arbetstidslagarna anges dock direkt i respektive lag.

Vissa redaktionella ändringar görs också i arbetsmiljölagen och arbetstidslagarna. I propositionen föreslås också en mindre ändring i 46 § medbestämmandelagen. Slutligen föreslås följdändringar i lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

Ändringarna i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Ändringen i medbestämmandelagen och lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare föreslås träda i kraft den 1 augusti 2013.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (153 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.