: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Anställning under viss kompletterande utbildning
Prop. 2015/16:23

torsdagen den 24 september 2015 Proposition ]

» Länk till prop. 2015/16:23

» Sök prop. 2015/16:23 hos riksdagen

Departement: Utbildningsdepartementet

Relaterat :

» SFS 2016:15

Dela :

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i skollagen ska bemyndigas att, med undantag från bestämmelserna om legitimations- och behörighetskrav, meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar.

Försöksverksamheten får avse personer som ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare. Sådana ämnen kan t.ex. vara biologi, fysik, kemi och teknik. Ytterligare förutsättningar för försöksverksamheten ska vara att personen har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen som personen ska bedriva undervisning i och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnena. En person ska få anställas inom ramen för försöksverksamheten i högst två år. Anställningstiden ska få förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Författningskommentar

2 kap.

21 § I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskollärare i skolväsendet gäller, utöver bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd, att den som ska bedriva undervisning

1. enligt 18 § får anställas för högst ett år i sänder,

2. inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 b § får anställas för högst två år.

I fall som avses i första stycket 2 får anställningstiden förlängas till högst tre år, om det finns särskilda skäl.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tidsbegränsning av anställningsavtal som gäller utöver bestämmelserna om visstidsanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd. I inledningen av bestämmelsen har det gjorts en språklig ändring.

Första stycket 1 motsvarar tidigare 21 §.

Av första stycket 2, som är ny, framgår att en person som ska bedriva undervisning inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 b § får anställas för högst två år. Till skillnad från en anställning enligt första punkten, som kan förnyas för högst ett år i sänder, kan således en anställning enligt andra punkten som huvudregel inte förnyas när perioden är slut. Ett undantag från denna huvudregel finns dock i andra stycket.

Av andra stycket framgår att anställningstiden inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 b § kan förlängas utöver två år om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara att personen i fråga inte har haft möjlighet att fullfölja utbildningen inom två år på grund av exempelvis en lång sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Anställningstiden får dock inte överstiga tre år.

Nuvarande reglering

Huvudregeln i skollagen är att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet (2 kap. 13 §). Om det inte finns någon att tillgå som uppfyller kraven på legitimation och rätt behörighet inom huvudmannens organisation, eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska dock vara lämplig för detta och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande (2 kap. 18 § första stycket).

En person som får bedriva undervisning enligt den ovan nämnda undantagsbestämmelsen får, med vissa undantag, bedriva undervisning under högst ett år i sänder (2 kap. 18 § andra stycket). Av förarbetena till bestämmelsen framgår att huvudmannen för utbildningen efter en sådan undervisningsperiod är skyldig att på nytt försöka finna en lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för undervisningen (regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet [prop. 2009/10:165, s. 653] och regeringens proposition Legitimation för lärare och förskollärare [prop. 2010/11:20, s.84 f.]). Om arbetsgivaren inte finner en lärare eller förskollärare som har en sådan utbildning kan den person som har bedrivit undervisning enligt undantagsregeln bedriva undervisning ytterligare ett år varefter ett nytt försök att finna en lärare eller förskollärare som har rätt utbildning måste göras. I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskollärare i skolväsendet gäller, utöver bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), att den som ska användas för att bedriva undervisning enligt 2 kap. 18 § får anställas för högst ett år i sänder (2 kap. 21 § skollagen). Någon begränsning av antalet anställningsperioder finns dock inte. Av förarbetena framgår att bestämmelsen, som avviker från reglerna i LAS, bl.a. innebär att bestämmelsen i 5 § andra stycket LAS om att vissa former av tidsbegränsad anställning kan övergå till en tillsvidareanställning inte gäller för en anställning som ingås med stöd av den aktuella bestämmelsen i skollagen (se prop. 2009/10:165, s. 655, jfr även AD 2002 nr 92 och AD 2013 nr 42).

Bemyndigande om försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behörighet vid anställning under viss utbildning

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska, med undantag från skollagens krav på legitimation och behörighet för att få undervisa, bemyndigas att meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar. I försöksverksamheten ska personer få bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare, under förutsättning att de har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som krävs för en behörighetsgivande lärarexamen och genomför en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en sådan examen.

En person ska få anställas inom ramen för försöksverksamheten i högst två år. Anställningstiden får förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl.

Regleringen om tidsbegränsning av anställningen ska gälla utöver de former av visstidsanställning som regleras i lagen om anställningsskydd.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. I promemorian föreslås dock inte att anställningstiden ska kunna förlängas till högst tre år om det finns särskilda skäl. I den föreslagna lagtexten i promemorian anges vidare inte att den föreslagna anställningsformen ska gälla utöver bestämmelserna i LAS och det anges inte att försöksverksamheten endast ska avse ämnen där det rådet brist på legitimerade och behöriga lärare. I promemorian föreslås inte heller att bemyndigandet ska utformas så att det ska vara möjligt för regeringen att vidaredelegera befogenheten att meddela föreskrifter till den myndighet som regeringen bestämmer.

Skälen för regeringens förslag

Anställningstid

Flera remissinstanser, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund, anser att undantaget bör avse en anställning i högst tre år. Som skäl anges bl.a. att det kan inträffa att den anställde inte kan genomföra sin utbildning inom två år, exempelvis på grund av en längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Regeringen delar uppfattningen att det vid sådana situationer bör finnas möjlighet att förlänga sin anställning. Eftersom anställningen är ett undantag från legitimationsreglerna bör det dock röra sig om en förlängning under begränsad tid, högst ett år. Regeringen föreslår därför att anställningstiden ska kunna förlängas om det finns särskilda skäl, dock längst med ett år.

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att undantaget bör gälla för tre år i stället för två år men med hänvisning till att ett sådant undantag gör det möjligt för specialskolan och grundsärskolan att anställa lärare som önskar komplettera sin utbildning med speciallärarexamen. Regeringen är medveten om att det finns ett behov av fler speciallärare i specialskolan och grundsärskolan. Utbildning till speciallärare är dock en påbyggnadsutbildning som förutsätter att studenten har avlagt grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen, och därmed redan har möjlighet att bli legitimerad lärare. Enligt 2 kap. 20 § skollagen får den som har legitimation anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Något behov av en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar finns således enligt regeringens uppfattning inte för denna grupp. Regeringen anser därför att undantaget från legitimation och behörighet vid anställning inte generellt ska gälla under tre år.

Lärarförbundet påpekar att det arbetsrättsliga perspektivet kan belysas bättre, t.ex. när det gäller möjligheten för berörda personer att omfattas av LAS. I 2 kap. 21 § skollagen anges att när det gäller tidsbegränsning av en anställning som lärare eller förskollärare i skolväsendet så gäller, utöver bestämmelserna i LAS, att den som ska användas för att bedriva undervisning enligt 2 kap. 18 § skollagen får anställas för högst ett år i sänder. Även en anställning inom ramen för en försöksverksamhet utgör en anställning utöver de anställningsformer som regleras i LAS. Detta bör tydliggöras genom ett tillägg i 2 kap. 21 § skollagen.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.