: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning

torsdagen den 5 maj 2011 Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Denna lagrådsremiss innehåller förslag till ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning som föreslås i lagrådsremissen En enklare ledighetslagstiftning. Det föreslås att en arbetstagare ska kunna ha rätt till ledighet för att delta i kortare facklig utbildning även om han eller hon inte har varit anställd hos arbetsgivaren viss tid före ledigheten.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.