: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

onsdagen den 18 december 2013 Promemoria ]

» Länk till promemorian

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

Promemorian innehåller ett förslag till ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Förslaget innebär att vid beräkningen av hur lång tid en arbetstagare har haft nedsatt arbetsförmåga ska sammanläggningen av dagar i sjukperioder ske enligt vad som framgår av motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken. Ändringen innebär en anpassning till en ny reglering i socialförsäkringsbalken om sammanläggning av sjukperioder (prop. 2012/13:169, 2012/13:SfU16).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.