: : : :

Arbetsrättsligt förarbete:

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden
SOU 2010:7

tisdagen den 2 februari 2010 Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2010:7

» Sök remissvar på webben

Utredning: Utredningen om aktiva åtgärder inom diskrimineringsområdet (IJ 2008:05)

Ordförande / Utredare: Anne-Marie Morhed

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat :
Dela :

På regeringens uppdrag har utredaren Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Hon har också övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa och om de bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden.

Utredaren föreslår att lagen ska inriktas mot att arbetsgivare ska ha ett ständigt pågående arbete med att själva inventera och analysera vilka hinder som finns i verksamheten mot att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet ska gälla alla diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar, dvs. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Huvuddragen i förslaget är:

Utredaren föreslår även att enbart de arbetsgivare som har en skyldighet att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder också ska vara skyldiga att bedriva dem, det vill säga arbetsgivare som under året sysselsatt minst 25 anställda. Liknande bestämmelser föreslås också gälla för utbildningsområdet och för försvarets utbildningar.

Dela :

» Se alla nyare förarbeten om arbetsrätt

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman har samlat referenser till nyare för­ar­beten till lag­stift­ning (offent­ligt tryck) av mer central arbets­rättslig be­tydelse (158 st. hittills). Det gäller på­gående ut­red­ningar, ut­red­nings­för­slag, lag­råds­remisser och propo­si­tioner sedan 2010.

Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga ut­red­ningar och ut­arbetande av lag­förslag sedan början av 1990-talet. Han har också gett ut flera böcker om arbets­rätt, bl.a. en kommen­tar till an­ställ­nings­skydds­lagen som finns i bokform och upp­dateras löpande på inter­net och en om­fattande bok om rätts­praxis kring an­ställ­nings­skyddet som kommit ut i nio upp­lagor hittills.