Hem: Teman: Tema Arbetsrätt: Förarbeten om arbetsrätt: Medverkanden i utredning:

Per Larsson På Wikipedia

( 7 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Per Larsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Per Larsson – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,2 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Per Larsson finns i Advokatsamfundets register.
» Visa

Kontakt med Arbetsdomstolen

Per Larsson
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2005 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstans : Ångermanlands tingsrätt

Underinstans: Ångermanlands tingsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Per Larsson som medverkande ( 7 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2019 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Genomförande av visselblåsardirektivet
Dir. 2019:24

Omslaget till dir. 2019:24

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2019:24

Ordförande / Utredare : Inga-Lill Askersjö

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2019:02)

Redovisas senast: 2020-05-29

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Bedömningen ska bl.a. omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner. Läs mer

Dela :

2018 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:40

Omslaget till SOU 2018:40

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2018:40

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

» Dir. 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

» Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att

 • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
 • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram. Läs mer

Dela :

2017 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
 • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
 • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
SOU 2014:31

Omslaget till SOU 2014:31

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:31

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

» Dir. 2013:16 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Utredningen lämnar huvudsakligen följande tre förslag.

 • En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
 • En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att – i den utsträckning verksamheten kräver det – antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm.
 • Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Läs mer

Dela :

2013 ( 2 st. )

Utredningsförslag – SOU : Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
SOU 2013:79

Omslaget till SOU 2013:79

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2013:79

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

» Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

» Lagrådsremiss: Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Lagrådsyttrande 2016-09-20

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Utredningen föreslår:

 • En ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte av lagen.
 • Lagen utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. Det är dock inte fråga om att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetsprincipen.
 • De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget är vård, skola och omsorg.
 • Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Även inhyrd personal omfattas således och sådan personal är fri att lämna ut uppgifter om den verksamhet de är uthyrda till om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde.
 • Personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde.
 • I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas dock inte utan dessa bryter rätten att meddela uppgifter för offentliggörande.

Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Dir. 2013:16

Omslaget till dir. 2013:16

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2013:16

Ordförande / Utredare : Per Virdesten

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2013:02)

Redovisas senast: 2014-05-22

» SOU 2014:31 Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

» Lagrådsremiss: Ett särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

wpcf-arbetsratt-se-ocksa

En särskild utredare ska se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av missförhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk. Läs mer

Dela :

2012 ( 1 st. )

Utredningsdirektiv : Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Dir. 2012:76

Omslaget till dir. 2012:76

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:76

Ordförande / Utredare : Margareta Åberg

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2012:11)

Redovisas senast: 2013-11-30

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

En särskild utredare ska se över frågan om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola och omsorg. Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Läs mer

Dela :