: : : : :

Claes-Mikael Jonsson

( 5 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Claes-Mikael Jonsson – Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 1,3 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Claes-Mikael Jonsson som medverkande ( 5 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2015 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Översyn av lex Laval
SOU 2015:83

Omslaget till SOU 2015:83

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2015:83

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Marie Granlund

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:03)

» Utstationeringskommittén

» Dir. 2012:92 Utstationering på svensk arbetsmarknad

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Remisslista

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

Utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, dvs. de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet. Kommittén lämnar ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Förslagen, som kommittén bedömer är förenliga med EU-rätten och som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, är i huvudsak följande. Läs mer

Dela :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
SOU 2014:41

Omslaget till SOU 2014:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:02)

» SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden

» Dir. 2012:80 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

» Lagrådsremiss: Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

» Lagrådsyttrande 2016-02-26

» Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Utredningen konstaterar att det fortfarande finns ett behov av att komplettera diskrimineringsförbuden med ett förebyggande och främjande arbete och föreslår därför att det även fortsättningsvis ska finnas regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder inom arbetslivs- och utbildningsområdet. Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Utredningen föreslår nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering som på flera sätt skiljer sig från nu gällande regler. Läs mer

Dela :

2012 ( 2 st. )

Utredningsdirektiv : Utstationering på svensk arbetsmarknad
Dir. 2012:92

Omslaget till dir. 2012:92

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2012:92

Ordförande / Utredare : Marie Granlund Tomas Tobé Elisabeth Svantesson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:03)

Redovisas senast: 2015-09-30

» Utstationeringskommittén

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

» Dir. 2014:82 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2014:149 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» Dir. 2015:57 Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

» SOU 2015:83 Översyn av lex Laval

» Remisslista

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Nya utstationeringsregler

» Prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen. För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker. Läs mer

Dela :