: : : : :

Annika Mansnérus

( 2 nyare förarbeten om arbetsrätt, listas nedan )

» Gå direkt till listan med nyare förarbeten om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Annika Mansnérus som medverkande ( 2 st. )

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2014 ( 1 st. )

Utredningsförslag – SOU : Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
SOU 2014:41

Omslaget till SOU 2014:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2014:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Cathrine Lilja Hansson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2012:02)

» SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter – ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden

» Dir. 2012:80 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

» Lagrådsremiss: Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

» Lagrådsyttrande 2016-02-26

» Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Utredningen konstaterar att det fortfarande finns ett behov av att komplettera diskrimineringsförbuden med ett förebyggande och främjande arbete och föreslår därför att det även fortsättningsvis ska finnas regler om skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder inom arbetslivs- och utbildningsområdet. Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Utredningen föreslår nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering som på flera sätt skiljer sig från nu gällande regler. Läs mer

Dela :