: : : : :

Arbetsdomstolens domarKollektivavtal På Wikipedia

( 166 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Arbetsrättslig litteratur om kollektivavtal ( 130 st. )

Jenny Julén Votinius, Kollektivavtal i ett längre arbetsliv i Festskrift till Örjan Edström [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 41 ] (red. Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist), 2019 nr 41, s. 259–273

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Martin Brinnen, Lönegranskning och dataskyddslagstiftningen – intresseavvägning eller kollektivavtal som rättslig grund? i Lov & Data 2019 nr 1 s. 4–8

Hans Petter Graver, Anmälan av Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018 i TfR 2018 s. 317–321

Anmälan av :
Caroline Johansson, Tjänestepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden, 2018.

Caroline Johansson, Tjänstepensionen möter EU-rätten – Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 135 ], 2018

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman och Jonas Malmberg, Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 257–273

Förlag : Iustus, Uppsala.

Mia Rönnmar, Aktuella utmaningar för det svenska kollektivavtalssystemet i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 395–407

Förlag : Iustus, Uppsala.

Örjan Edström och Johan Holm, Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal – Samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal i Jubileumsskrift till juridiska institutionen 40 år [ Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet Vol. 38 ] (red. Örjan Edström, Johan Lindholm och Ruth Mannelqvist), 2017, s. 89–101

Förlag : Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå.

Erik Sinander, Internationell kollektivavtalsreglering – En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor, 2017

Anmäld av :
Marie Linton i JT 2018/19 s. 736–742.

Annamaria Westregård, Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin – en utmaning för kollektivavtalsmodellen i Modern affärsrätt – En antologi (red. Boel Flodgren, Birgitta Nyström och Niklas Arvidsson), 2017, s. 319–337

Förlag : Wolters Kluwer, Stockholm.

Kerstin Ahlberg, ”Kollektivavtal i EU” revisited: allmängiltiga kollektivavtal i Sverige? i Niklas Bruun i Sverige – En vänbok (red. Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg), 2017, s. 11–26

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kristian Pedersen och Erik Olsson, Offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal – en uppdatering om det pågående lagstiftningsarbetet i Ny Juridik 2016 nr 4 s. 7–18

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Transparens. likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – En svårlöst ekvation i Sui generis – Festskrift til Stein Evju (red. Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet), 2016, s. 24–35

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Andrea Sundstrand, Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling, 2015

Förlag : Konkurrensverket.

Anteckningar :
Konkurrensverket uppdragsforskningsrapport 2015:2.

Lena Maier Söderberg, Laval, det svenska kollektivavtalssystemet och akademikerna i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 91–101

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Hrafnhildur Stefánsdóttir, Kollektivavtal, föreningsfrihet och EES-avtalets inflytande på isländsk arbetsrätt i Europa og den nordiske aftalemodel – Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret [ TemaNord Vol. 537 ] (red. Jens Kristiansen), 2015, s. 143–152

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2015:537.
Även på engelska med titeln: Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model – The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law.

Mikael Hansson, Om kollektivavtals efterverkan – en berättelse om legitimitet i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 133–151

Förlag : Iustus, Uppsala.

Petra Herzfeld Olsson och Caroline Johansson, Arbetstillståndets krav på kollektivavtalsenliga villkor – några arbetsrättsliga implikationer i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 153–171

Förlag : Iustus, Uppsala.

Erik Sjödin, Kollektivavtalade försäkringar på EU:s inre marknad – några arbetsrättsliga anteckningar i Festskrift till Catharina Calleman – I rättens utkanter (red. Annina H. Persson och Lotti Ryberg-Welander), 2014, s. 393–409

Förlag : Iustus, Uppsala.

Jesper Nyreröd, Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling i Upphandlingsrättslig Tidskrift 2014 s. 67–82

Kristina Ahlström, Kollektivavtal – Formalia, giltighet och tolkning, 2013

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Sören Öman, Nytt kollektivavtal vid verksamhetsövergång får inte ge påtaglig lönesänkning i EU & arbetsrätt 2011 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).

Sören Öman, Ett nytt kollektivavtal vid en verksamhetsövergång får inte ge en påtaglig lönesänkning i Blendow Lexnova 2011

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon).
Expertkommentar för december 2011.

Lars Nyberg, Kollektivavtalen och EU – En spännande facklig historia, 2011

Förlag : LO, Stockholm.

Mia Rönnmar, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse i JT 2010–11 s. 518–525

Anmälan av :
Mikael Hansson; Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse.

Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse [ Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala Vol. 114 ], 2010

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Mia Rönnmar i JT 2010–11 s. 518–525.
Niklas Selberg i Retfærd 2010 s. 122–128.

Niklas Selberg, Anmälan av Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010 i Retfærd 2010 nr 131 s. 122–128

Anmälan av :
Mikael Hansson, Kollektivavtalsrätten – En rättsvetenskaplig berättelse, 2010.

Anders Weihe, Undanträngande av kollektivavtal och stridsrätt – hur skall Arbetsdomstolens praxis förstås? i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 609–626

Förlag : Iustus, Uppsala.

Sören Öman, Dom från EU-domstolen om kollektivavtalsreglerade försäkringar för offentligt anställda i Blendow Lexnova 2010

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 15 juli 2010 i mål C-271/08.
Expertkommentar för november 2010.

Örjan Edström, Kollektivavtal, fri rörlighet och konkurrensrätt – exemplet storsjöavtalet och bemanningsanställda i Vänbok till Ronnie Eklund [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. VIII ] (red. Kerstin Ahlberg), 2010, s. 151–168

Förlag : Iustus, Uppsala.

Christer Lundh, Arbetsmarknadens karteller – Nya perspektiv på det svenska kollektivavtalssystemets historia, 2008

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Utarbetad i samarbete med Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2008 s. 4–11

Anders von Koskull, Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet i FJFT 2008 s. 291–315

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kan kollektivavtalen förbli nationella? i Vems ordning och reda? – Framtidens kollektivavtal och fackligt samarbete – Agoras årsbok 2007 (red. Anna Thoursie och Tomas Abrahamsson), 2008, s. 134–149

Förlag : Agora, Stockholm.

Annika Berg, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling – En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 164 ], 2008

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Örjan Edström i EU & Arbetsrätt 2009 nr 1 s. 7–8.

Reinhold Fahlbeck, En fråga rörande dubbla kollektivavtal enligt svensk rätt i Liber Amicorum Kjell Å Modéer (red. Bernhard Diestelkamp), 2007, s. 161–167

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Örjan Edström, Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal i Svensk rätt i EU – en antologi (red. Örjan Edström), 2007, s. 81–98

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kurt Junesjö och Staffan Holmertz, Lysande avtal – En historia om Elektrikerförbundets kollektivavtal under 100 år, 2006

Förlag : Svenska Elektrikerförbundet, Stockholm.

Lena Maier, Utstationering av arbetstagare och det svenska kollektivavtalssystemet – En rättslig analys, 2005

Förlag : Saco.

Anders Sandgren, Kollektivavtalet används för att stänga ute konkurrens i Lag & Avtal 2005 nr 4 s. 42

Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet som avtalsform och avtalstyp i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel), 2005, s. 11–24

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Göran Söderlöf, Kollektivavtalet kan stärkas i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Birgitta Nyström, Sverige måste avskaffa krav på kollektivavtal för rätt till information och förhandling i EU & arbetsrätt 2002 nr 1 s. 5

Toivo Öhman, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda regelsystem i Idrottsjuridisk skriftserie 2002 s. 337–347

Torbjörn Andersson, Om hanteringen av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i arbetstvister och tillika kollektivavtal i konkurrensförfarandet i Skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og konkurrenceretten (red. Jens Fejø och Ruth Nielsen), 2002, s. 247 ff.

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Christian Ardhe, EG-direktiv hotar kollektivavtal i Lag & Avtal 2002 nr 9 s. 5

Ingemar Hamskär och Erland Olauson, Kollektivavtal kan värnas av parterna i Lag & Avtal 2002 nr 10 s. 6–7

Erik Danhard, Kollektivavtalet – ett löneregleringsinstrument med fyra dimensioner i Festskrift till Hans Stark [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. V ] (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman), 2001, s. 41–57

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Hanna Johansson, Lars Pehrson och Kerstin Ahlberg, Europabolag, arbetsrätt och kollektivavtal [ Saltsa-rapport Vol. 3 ], 2001

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2003 nr 2 s. 35.

Anteckningar :
Saltsa-rapport 3:2001.

Jonas Malmberg, Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser i JT 2000–01 s. 160–165

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2000 nr 29.

Erik Söderlind och Anders Nordström, Konkurrensrättens inverkan på kollektivavtalet i Ny Juridik 2000 nr 3 s. 57–70

Kent Källström, Kollektivavtalsparternas autonomi och lönediskriminering – Kommentar till Barnmorskemålet C-236/98 i Europarättslig tidskrift 2000 s. 655–660

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : Barnmorskemålet, EG-domstolens dom i mål C-236/98.

Sture Nordh, Respektera kollektivavtalen! i Lag & Avtal 2000 nr 6 s. 6

Susanne Fransson, Lönediskriminering – En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag, 2000

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2001 nr 5 s. 33.
Lena Svenæus i EU & arbetsrätt 2001 nr 3 s. 7.
Svante Nycander i JT 2001–02 s. 687–693.

Fredrik Brandel, Kollektivavtalets betydelse i förhållande till LAS i Advokaten 1999 nr 2 s. 12

Anteckningar :
Se också Rolf Kristensson i Advokaten 1999 nr 4 s. 22 och Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 6 s. 19.

Fredrik Brandel, Replik angående LAS och kollektivavtal i Advokaten 1999 nr 6 s. 19

Anteckningar :
Se också Fredrik Brandel i Advokaten 1999 nr 2 s. 12 och Rolf Kristensson i Advokaten 1999 nr 4 s. 22.

Niklas Bruun, Konkurrensbegränsande kollektivavtal godtas – Remarkabel betoning på EUs socialpolitiska målsättningar i EU & arbetsrätt 1999 nr 3 s. 5

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EG-domstolens domar i mål nr C-67, 115 och 219/97 samt C-22/98.

Lars Viklund, Kollektivavtal inom elitfotbollen i Idrottsjuridisk skriftserie 1999 s. 201–205

Tor Nitzelius, EMU och kollektivavtalen i Sverige och EMU, 1999, s. 85–106

Lars Viklund, Avhandling – Kollektivavtal kan gynna ekonomisk effektivitet i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 22

Anmälan av :
Jonas Malmberg; Anställningsavtalet – Om anställningsförhållandets individuella reglering, 1997.

David Johnsson och Jonas Malmberg, Arbetstidsreglering i kollektivavtal i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1998 nr 1 s. 5–11

Ruth Nielsen, Anmälan av Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping i TfR 1998 s. 304–305

Anmälan av :
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping.

Göran Söderlöf och Gunnar Bergström, Slopat krav på kollektivavtal inget problem vid upphandling i Lag & Avtal 1998 nr 9 s. 23

Anteckningar :
Se också Kurt Junesjö & Ingemar Hamskär i Lag & Avtal 1998 nr 7 s. 18.

Birgitta Nyström, Kollektivavtalet – En säregen avtalstyp i Variationer på ett obligationsrättsligt tema – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Handelsrättslig skriftserie Vol. 13 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1998

Förlag : Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, Lund.

Susanne Fransson, Kollektivavtal eller lag? i EU & arbetsrätt 1997 nr 4 s. 7

Anmälan av :
Jens Kristiansen; Lonmodtagerbeskyttelse i dansk arbejdsret, 1997.

Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun, Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping [ Skriftserien Juridiska fakulteten i Stockholm Vol. 52 ], 1996

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1996 s. 291–296.
Ruth Nielsen i TfR 1998 s. 304–305.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Niklas Bruun & Kerstin Ahlberg; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping i Arbetsmarknad & Arbetsliv 1996 nr 4 s. 291–296

Anmälan av :
Niklas Bruun & Kerstin Ahlberg; Kollektivavtal i EU – Om allmängiltiga avtal och social dumping.

Birgitta Nyström, Kollektivavtalets ställning i EG i Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. IV ] (red. Ronnie Eklund, Reinhold Fahlbeck, Kent Källström och Hans Stark), 1993, s. 297–313

Förlag : Iustus, Uppsala.

Anteckningar :
Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Niklas Bruun, EG, kollektivavtal och ’erga omnes’-verkan i Den svenska arbetsrätten i ett nytt Europa – Vänbok till Sten Edlund (red. Birgitta Nyström), 1993, s. 41–53

Förlag : Carlsson, Stockholm.

Ronnie Eklund, Har kollektivavtalet fått en själ – en fråga om målanalys och lagstiftningsteknik i JT 1992–93 s. 256–266

Anteckningar :
28 § MBL.

Franz Gamillscheg, Organisationsfrihet och kollektivavtalsautonomi i Skrifter av fakultetens hedersdoktorer [ De lege – Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok Vol. 2 ] (red. Nils Jareborg), 1992, s. 177–191

Förlag : Iustus, Uppsala.

Kent Källström, Jämkning av kollektivavtal och långtidskontrakt med stöd av 36 § avtalslagen i JT 1991–92 s. 119–124

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 1991 nr 38.

Tore Sigeman, EG-dom övertolkas – Inte fritt fram genomdriva svenska kollektivavtal i Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 22–23

Anteckningar :
Jämför Lag & Avtal 1990 nr 7 s. 24–25 och Lag & Avtal 1990 nr 8 s. 26–27.

Håkan Göransson, Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument – De grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning, 1988

Förlag : Juristförlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Sten Edlund i Lag & Avtal 1989 nr 4 s. 33.
Sten Edlund i TfR 1989 s. 721 ff.

Reinhold Fahlbeck, Industrial Common Law – Kollektivavtalet i USA [ Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund Vol. 87 ], 1986

Joachim Nelhans, Rättsläget på den svenska arbetsmarknaden under tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd [ Lag & Avtals skriftserie Arbetsrättsliga uppsatser Vol. 2 ], 1986

Förlag : Lag & Avtal, Stockholm.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 1986 nr 7 s. 33–34.

Tore Sigeman, Överlåtelseförbud och kollektivavtal i Festskrift till Henrik Hessler (red. Torgny Håstad), 1985, s. 383–416

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Joachim Nelhans, Rättsläget på den amerikanska arbetsmarknaden sedan ett kollektivavtal upphört att gälla i SvJT 1984 s. 353–371

Anteckningar :
Replik av Ronnie Eklund i SvJT 1985 s. 407–412.

Anders Victorin, Kollektivavtal och grupplivskydd – om arbetsrättsliga inslag i försäkringsrätten i Festskrift till Jan Hellner, 1984, s. 759 ff.

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Joachim Nelhans, Rättsläget på den tyska arbetsmarknaden under kollektivavtalslöst tillstånd i SvJT 1983 s. 714–728

Carl Martin Roos, Behöver det lagstiftas om kollektivavtalsreglerad försäkring? i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 281–299

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.

Tore Sigeman, Bot, plikt och skadestånd. Om påföljder för kollektivavtalsbrott i nordisk rätt i Perspektiv på arbetsrätten – Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 301–327

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Nr 60 Acta Societatis Juridicae Lundensis.
Publicerad på engelska i Scandinavian Studies in Law, Vol. 29, 1985, s. 185–212.

Anna Christensen, Anmälan av Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi. En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924 i SvJT 1982 s. 35–39

Anmälan av :
Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi. En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924.

Folke Schmidt, Anmälan av Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi i TfR 1980 s. 700 ff.

Anmälan av :
Niklas Bruun; Kollektivavtal och rättsideologi.

Anders Victorin, Anmälan av Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer i SvJT 1980 s. 544–549

Anmälan av :
Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer.

Anteckningar :
Jämför Håkan Hydén ”Vad är rättsvetenskapligt?” i SvJT 1981 s. 231–239.

Kent Källström, Lokala kollektivavtal – Om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer, 1979

Förlag : Liber, Stockholm.

Anmäld av :
Anders Victorin i SvJT 1980 s. 544–549.

Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi – En rättsvetenskaplig studie av de rättsideologiska premisserna för inlemmandet av kollektivavtalet och kollektiva kampåtgärder i finsk rättsordning efter år 1924 [ Juridiska föreningens i Finland publikationsserie Vol. 46 ], 1979

Förlag : Juridica, Vammala.

Anmäld av :
Anna Christensen i SvJT 1982 s. 35–39.
Folke Schmidt i TfR 1980 s. 700 ff.
Stein Evju i Lov og Rett 1981 s. 441–444.

Reinhold Fahlbeck, Kollektivavtalets verkningar för utomstående. Kollektivavtalets roll i en ny miljö i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 129–146

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Åke Carlhammar, Till frågan om betydelsen av kollektivavtal vid utlandsarbete i Arbetsrätten i utveckling – Studier tillägnade Folke Schmidt [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. II ] (red. Tore Sigeman och Anders Victorin), 1977, s. 65–79

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anteckningar :
Studier tillägnade Folke Schmidt, utgivna av Arbetsrättsliga föreningen.

Tore Sigeman, Anmälan av Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal i SvJT 1974 s. 790–794

Anmälan av :
Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal.

Anders Victorin, Lönenormering genom kollektivavtal, 1973

Förlag : Allmänna förlaget, Stockholm.

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1974 s. 790–794.

Arvo Sipilä, Om några divergenser mellan Finlands och Sveriges lagar om kollektivavtal i FJFT 1962 s. 278 ff.

Anteckningar :
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Sten Edlund, Tvisteförhandlingar rörande tolkning och tillämpning av kollektivavtal – Om motivationsprocessen vid centrala tvisteförhandlingar i verkstads- och husbyggnadsfacken, 1962

Olle Ekholm, Kollektivavtal för stats- och kommunalanställda tjänstemän i Arbetsrättsliga föreningens skrifter I – Föredrag 1954–1960 – Rättsfallsnotiser [ Arbetsrättsliga föreningens skriftserie Vol. I ], 1960

Förlag : Arbetsrättsliga föreningen, Stockholm.

Carl-Gustaf Thomasson, Från kollektivavtalsrättens genombrottsår. Gustav Olin och 1907 års promemoria om arbetsavtal i Statsvetenskaplig Tidskrift 1960 s. 152–169

Sven Sjöberg, Angående löneklassplacering vid övergång från kollektivavtalsanställning i FT 1957 s. 202–204

Jorma Vuorio, Om kollektivavtalets reglerande verkan i nordisk rätt – En rättsjämförelse i TfR 1957 s. 38–58

Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954

Förlag : Gleerup, Lund.

Anmäld av :
Folke Schmidt i Morgon-Tidningen 1954‑06‑01.
Erik Forstadius i Juristnytt 1954 s. 276–277.
Folke Schmidt i SvJT 1954 s. 523–526.

Folke Schmidt, Anmälan av Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954 i SvJT 1954 s. 523–526

Anmälan av :
Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954.

Folke Schmidt, De första kollektivavtalen i Morgon-Tidningen 1954 nr 1954‑06‑01

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954.

Erik Forstadius, Kollektivavtalets uppkomst i Juristnytt 1954 nr 14 s. 276–277

Anmälan av :
Axel Adlercreutz; Kollektivavtalet – Studier över dess tillkomsthistoria, 1954.

Erland Conradi, Anmälan av Karl G. Samuelson, Kollektivavtal och förhandlingar, 1951 i SvJT 1952 s. 450–451

Anmälan av :
Karl G. Samuelson, Kollektivavtal och förhandlingar, 1951.

Karl G. Samuelson, Kollektivavtal och förhandlingar, 1951

Förlag : Natur & kultur, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1952 s. 450–451.
Jan Gyllenswärd i Teknisk tidskrift 1954 s. 417–418.

Erland Conradi, Anmälan av Svante Bergström; Arbetsrättsliga spörsmål I. Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen i SvJT 1951 s. 356–363

Anmälan av :
Svante Bergström; Arbetsrättsliga spörsmål I. Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen.

Svante Bergström, Arbetsrättsliga spörsmål I – Om räckvidden av den s.k. 200-kronorsregeln i kollektivavtalslagen, 1950

Förlag : Sveriges Juristförbund, Stockholm.

Anmäld av :
Erland Conradi i SvJT 1951 s. 356–363.

Åke Larsson, Om kommunaltjänstemän och kommunalarbetare – Med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning, 1948

Förlag : Nordiska bokhandeln, Stockholm.

Anmäld av :
Halvar G. F. Sundberg i SvJT 1948 s. 581–585.

Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen – En lagkommentar i elva dialoger, tredje upplagan 1948

Anmäld av :
Emil Sandström i SvJT 1937 s. 237–238 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1936, 2:a uppl. 1939.
1–2 uppl. utg. av Tiden med titeln: Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen – En populär kurs i svensk arbetsrätt.

Svante Bergström, Kollektivavtalslagen – Studier över dess huvudprinciper, andra upplagan 1948

Förlag : Geber, Stockholm.

Anmäld av :
Sture Petrén i SvJT 1949 s. 241–250 (1–2 uppl.). Jämför Svante Bergström i SvJT 1949 s. 494–507 och Sture Petrén i SvJT 1949 s. 507–514.
Per Hjalmar Fagerholm i Svensk Tidskrift 1948 s. 291–298.

Anteckningar :
1:a uppl. 1948.

Folke Schmidt, Om kollektivavtal för stats- och kommunaltjänstemän i FT 1945 s. 121–135

Arthur Lindhagen, Arbetsledaren, kollektivavtalet och arbetsdomstolen i Sammanträdes- och förhandlingsteknik [ Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen Vol. 14 ], 1943, s. 109 ff.

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen, nr 14, 1943.

Bertil Kugelberg, Kollektivavtal i Sammanträdes- och förhandlingsteknik [ Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen Vol. 14 ], 1943, s. 77 ff.

Anteckningar :
Skrifter utgivna av Svenska Teknologföreningen, nr 14, 1943.

Arthur Lindhagen, Kollektivavtal såsom förutsättning för arbetsdomstolens behörighet i SvJT 1942 s. 454–458

Halvar G. F. Sundberg, Anmälan av Åke Larsson, Om kommunaltjänstemän och kommunalarbetare – Med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning, 1938 i SvJT 1938 s. 581–585

Anmälan av :
Åke Larsson, Om kommunaltjänstemän och kommunalarbetare – Med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning, 1938.

Sven Romanus, Lagstiftning om kollektivavtal och om arbetsdomstol i Svensk föreningslagstiftning – Lagar och förordningar berörande föreningsväsendet, 1937, s. 159–168

Förlag : Sven Belin, Stockholm.

Emil Sandström, Anmälan av Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen, 1936 i SvJT 1937 s. 237–238

Anmälan av :
Lode Wistrand, Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen, 1936.

Helge Halme, Bidrag till tolkningen av 6 § i lagen om kollektivavtal i FJFT 1932 s. 371–388

Anteckningar :
Angående kollektivavtals efterverkan.
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland.

Halvar G. F. Sundberg, I vilken omfattning äger kommun ingå kollektivavtal med sin personal? i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1931 s. 403–408

Arthur Lindhagen, Lagstiftningen om kollektivavtal och om arbetsdomstol i SvJT 1928 s. 518–520

Siegfried Matz, Arbetsfreden – De nya lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol [ Nya lagar Vol. 2 ], 1928

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Sigfrid Hansson, Lagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol med förklaringar [ Landsorganisationens skriftserie Vol. 22 ], 1928

Förlag : LO, Stockholm.

Arthur Lindhagen, Förslag till lagstiftning om kollektivavtal och om arbetsdomstolar i SvJT 1927 s. 220–224

Berndt Hasselrot, Något om kollektivavtal mellan arbetare och arbetsgivare m. m., 1922

Otto Järte, Det kommunala kollektivavtalet i Sverige i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919 s. 117–124

Olle Ekblom, De svenska städernas kollektivavtal i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1919 s. 125–132

Östen Undén, Kollektivavtalet i SvJT 1919 s. 293–296

Alrik Jacobi, De svenska städernas kollektivavtal i Svenska Stadsförbundets tidskrift 1917 s. 386–392

Östen Undén, Kollektivavtalet enligt gällande svensk rätt, 1912

Östen Undén, Anmälan av Gustaf Olin, Kollektivavtalet i den utländska lagstiftningen i Tiden 1911 s. 157–158

Anmälan av :
Gustaf Olin, Kollektivavtalet i den utländska lagstiftningen.

Anteckningar :
Alternativ stavning: Gustav Olin.

Gustav Olin, Kollektivavtalet i den utländska lagstiftningen – En jämförande översikt, 1911

Förlag : Norstedt, Stockholm.

Anmäld av :
Östen Undén i Tiden 1911 s. 157–158.

Anteckningar :
Alternativ stavning: Gustaf Olin.

Gustav Olin, Lagstiftning om kollektivavtal inför 1910 års riksdag i Social tidskrift 1910 s. 252–276

Anteckningar :
Alternativ stavning: Gustaf Olin.

Wilhelm Hellberg, Hava kollektivavtalen rättslig verkan mot fackföreningarne?, 1910

Förlag : Wilhelmsson, Stockholm.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Kollektivavtal – Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,4 avgöranden per år.

Kollektivavtal – Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 24,1% ( 40 / 166 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål : 1,8% ( 3 / 166 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1,8% ( 3 / 166 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 184 112 kr | Median : 102 599 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 2 340 842 kr ( i AD 2015 nr 70 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om kollektivavtal sedan 1993 ( 166 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 30 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems räkning ska avvisas på grund av en skiljeklausul i ett kollektivavtal som medlemmens anställningsavtal hänvisar till, men som arbetstagarorganisationen inte är bunden av. Även fråga om arbetsgivaren har haft skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 13 § medbestämmandelagen innan medlemmens enligt kollektivavtalet tidsbegränsade anställning avslutades.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 30

Lagrum : 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 3 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet | 2 §, 5 §, 6 c §, 15 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd | Artikel 6 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Vårdföretagarna & Olivia Personlig Assistans AB & Social- och Vårdarbetarsyndikatet i Stockholm

Ombud : John Nordmark & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Claes-Göran Sundberg, Per-Anders Edin, Ulrika Egerlid Schotte, Johanna Torstensson, Veli-Pekka Säikkälä och Ulla Persson. Enhälligt.
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska återgå till produktionen inneburit ett avskedande, en olovlig stridsåtgärd enligt 41 a § medbestämmandelagen eller föreningsrättskränkning respektive om arbetsgivaren före indragningen av lönen borde ha förhandlat enligt 13 § medbestämmandelagen. – Även fråga om vissa löneavdrag för andra arbetstagare inneburit kvittning i kvittningslagens mening.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 10

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | 8 §, 13 § och 41 a § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : APM Terminals Gothenburg AB & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar

Ombud : Anders Karlsson & Jan Bergman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Peter Syrén, Folke K. Larsson, Karl Olof Stenqvist, Johanna Torstensson, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Paul Lidehäll. Enhälligt.
Rättssekreterare : Peter Edin

Dela :

2017 ( 3 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2017 nr 55 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskommelser om s.k. kalkylackord har träffats för två byggarbetsplatser med kalkyltider om 7 828 respektive 26 156 timmar. Under byggnadstiden har arbetsgivaren infört veckovisa respektive dagliga informationsmöten om 5–10 minuter för alla arbetstagare. Fråga om arbetstagarna har rätt till ersättning för mötestiden utöver de överenskomna ackordsprisen.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Anne Alfredson & Anneli Ohlsson Anderbjörk & Gunnar Blomberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson (f.d. hovrättslagmannen i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Claes Frankhammar, Elisabeth Ankarcrona, Håkan Löfgren (skiljaktig) (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ronny Wenngren (skiljaktig).
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2017 nr 32 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett kollektivavtal varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Arbetsgivaren är dock bunden av ett kollektivavtal med arbetstagarorganisationer på tjänstemannasidan. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivaren yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har funnit att det inte finns något rättsligt hinder mot dessa stridsåtgärder.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 32

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Sector Alarm Service AB & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Jonas Stålnacke & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson (f.d. hovrättslagmannen i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Ken Johnsson, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i LO; tillfällig ersättare) och Ingemar Hamskär. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2017 nr 5 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om förläggning av paus vid linjetrafik. Enligt bestämmelsen får körning pågå i högst 2,5 timmar utan avbrott för paus eller rast. Fråga om ett bolags förfarande att exkludera den tid som en viss buss stod stilla vid ändhållplatser från begreppet körning utgör kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 5

Parter ( Privata sektorn ) : Nobina Sverige AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Sveriges Bussföretag

Ombud : Jan Bergman & Robert Sjunnebo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt (skiljaktig), Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Carina Lindberg och Ronny Wenngren.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

2016 ( 5 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalsbrott. Ett irländskt byggbolag, som är bundet av byggavtalet, har betalat sina arbetstagare lön med fördelningstalet 0,88. Arbetstagarna hade varken yrkesbevis eller erkännandeintyg, vilket enligt byggavtalets ordalydelse är en förutsättning för att få lön enligt fördelningstalet 1,0. Arbetstagarna var inte medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Fråga om byggavtalet ska tolkas – eller jämkas – med beaktande av EU-rätten på så sätt att lön med fördelningstalet 1,0 ska betalas trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg och om förbundet till följd av en sådan tolkning – eller jämkning – har rätt till allmänt skadestånd med en direkt eller analog tillämpning av medbestämmandelagen för det påstådda brottet mot byggavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : ICDS Constructors Ltd & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Annett Olofsson & Ellinor Gudmundsson & Gunnar Blomberg & Karin Bernmar

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Elisabeth Ankarcrona, Ari Kirvesniemi, Gerald Lindberg och Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett flygbolag brutit mot gällande kollektivavtal när det inte betalat full lön till en pilot som förklarats tillfälligt inte få flyga i avvaktan på utredning och slutligt beslut om att återkalla trafikflygarcertifikat. Även fråga om det förelegat en praxis på bolaget som ger piloten rätt till lön i den aktuella situationen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 52

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svensk Pilotförening & Svenska FlygBranschen & TUIfly Nordic AB

Ombud : Jan Bergman & Tommy Larsson (2)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Karin Hellmont, Berndt Molin, Charlott Richardson, Elisabeth Ankarcrona, Annette Carnhede och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Märta Lindberg

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt tre tjänstemannaförbund finns en bestämmelse om att antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Har överenskommelse inte träffats om annat utgör, enligt bestämmelsen, antalet semesterdagar från och med det år medarbetaren fyller 40 år 31 dagar och från och med det år medarbetaren fyller 50 år 32 dagar. Fråga om ett bolags förfarande att på grund av med arbetstagare som fyllt 40 år träffade anställningsavtal med bestämmelser om 25 semesterdagar per år inte ge dem flera semesterdagar än så strider mot kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 49

Parter ( Privata sektorn ) : Din Hemservice i Norr AB i konkurs & Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Maria Fridolin & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Elisabeth Ankarcrona, Lars Josefsson, Ronny Wenngren och Sten-Ove Niklasson (f.d. vice ordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om det strider mot kollektivavtal med allmänna bestämmelser på det kommunala området att utan stöd av lokalt kollektivavtal byta ut raster mot måltidsuppehåll annat än under nattarbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 35

Parter ( Kommunala sektorn ) : Södermanlands läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Henric Ask & Johanna Read Hilmarsdottir

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Kerstin G Andersson, Elisabeth Bjar, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Per Fabricius

Dela :

Prejudikat : AD 2016 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Arbetstagare har arbetat oregelbundet lördag och/eller söndag (kranshelg). Fråga om ledighet för sådana kransdagar är förenad med rätt till ersättning i första hand enligt mellan parterna gällande kollektivavtal och i andra hand enligt semesterlagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 2

Lagrum : 2 a §, 3 a §, 9 § och 12 a § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Nobina Sverige AB & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Sveriges Bussföretag

Ombud : Annett Olofsson & Henrik Olander

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Håkan Torngren, Sten-Ove Niklasson (f.d. vice ordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bengt G. Nilsson. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lisa Anestål

Dela :

2015 ( 4 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2015 nr 70 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärder mot ett norskt bolag har kollektivavtal träffats för arbete ombord på fartyget Sava Star, som var registrerat i Panamas skeppsregister.

Tvist har uppkommit om stridsåtgärderna är otillåtna och om kollektivavtalen är ogiltiga eller oskäliga. Bolaget har yrkat att förbunden dels ska återbetala viss avgifter som bolaget i enlighet med kollektivavtalen betalat till förbunden, dels ska betala skadestånd för ekonomisk förlust som bolaget lidit till följd av stridsåtgärderna. Ett av förbundet har yrkat att bolaget ska betala allmänt skadestånd för att inte ha följt kollektivavtalen i vissa avseenden.

Arbetsdomstolen har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster, som motsvarar EU-rättens regler om fri rörlighet, är tillämpliga i en situation som den aktuella.

Arbetsdomstolen har, med beaktande av EU-domstolens förhandsavgörande, funnit att bolaget varit tillhandahållare av de sjötransporttjänster som utfördes med Sava Star och att sjötransporttjänsterna omfattades av reglerna om fri rörlighet för tjänster. Arbetsdomstolen har vidare funnit följande. Stridsåtgärderna, som syftade till att kollektivt reglera villkoren för arbetet ombord, försvårade för bolaget att utöva rätten till fri rörlighet för tjänster. Syftet med stridsåtgärderna – att i medlemmarnas intresse säkerställa att skäliga anställningsvillkor tillämpas på besättning i internationell sjöfart och därmed att konkurrerande företag som betalar en rimlig lön till sina anställda inte bestraffas i konkurrenshänseende – utgjorde berättigade mål som är förenligt med fördraget och som kan rättfärdiga begränsningar i den fria rörligheten för tjänster. De krav som förbunden framställde för att avsluta stridsåtgärderna har dock gått utöver vad som varit nödvändigt för att uppnå detta mål och stridsåtgärderna har därför stått i strid med EU-rätten.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 70

Lagrum : 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område | 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) | 25 a §, 54 §, 55 § och 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister | Artikel 1 rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land | Artikel 11 den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219) | Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Parter ( Privata sektorn ) : Fonnship A/S & Seko Service- och kommunikationsfacket & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Dan Holke & Lars Boman & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Sören Öman, Kurt Eriksson, Karl Olof Stenqvist, Håkan Torngren, Ella Niia (f.d. förbundsordföranden i Hotell- och restaurangfacket; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Agneta Lindblom Hulthén (skiljaktig).
Rättssekreterare : Lisa Anestål

Dela :

Prejudikat : AD 2015 nr 52 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. I kollektivavtalet för Allokemisk Industri finns regler om arbetstidsförkortning, som kan utgå i form av antingen lediga dagar eller som ett tillägg på lönen beroende på vad de lokala parterna har kommit överens om. Tvist har uppkommit om hur många dagars arbetstidsförkortning som enligt kollektivavtalet ska gälla för de företag som från och med den 1 april 2014 eller därefter blir bundna av avtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 52

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Ombud : Darko Davidovic & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Folke K. Larsson, Charlott Richardson, Jan-Peter Duker, Ronny Wenngren och Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

Prejudikat : AD 2015 nr 50 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. Fråga om allmän visstidsanställning är en tillåten form av tidsbegränsad anställning enligt ett kollektivavtal för tjänstemän i mediaföretag.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 50

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolag NORDREPORTERN & Medieföretagen & Unionen

Ombud : David Hellman & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Anna Flodin, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Elisabeth Ankarcrona (skiljaktig), Bengt G. Nilsson och Gunilla Runnquist.
Rättssekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2015 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En anställd frisör har efter att ha bytt anställning kontaktat några av den tidigare arbetsgivarens kunder genom bl.a. sms och meddelat att hon bytt arbetsplats. Fråga om frisören genom sitt agerande är skadeståndsskyldig mot den tidigare arbetsgivaren för brott mot lojalitetsplikten i anställningen, mot kollektivavtalet och mot företagshemlighetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2015 nr 35

Lagrum : 1 §, 7 § och 9 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter

Parter ( Privata sektorn ) : H.L. & Handelsanställdas förbund & Sveriges Frisörföretagare

Ombud : Annett Olofsson & Thomas Francke

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn, Lotta Kärger, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Tobias Bergkvist

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett konditori var bundet av kollektivavtal. Fråga om konditoriet var skadeståndsskyldigt gentemot förbundet för att inte ha tillämpat kollektivavtalet på en konditor som inte var medlem i förbundet. Även fråga om konditorn haft rätt till vissa ersättningar som föreskrevs i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalet inte hade tillämpats på arbetsplatsen och att kollektivavtalets villkor därför inte fyllt ut konditorns anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 31

Lagrum : 26 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsarbetareförbundet & Livsmedelsföretagen & Xoko Konditori AB

Ombud : Joakim Lindqvist & Ulrika Runelöv

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Jonas Malmberg, Peter Syrén, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Ari Kirvesniemi, Lenita Granlund och Håkan Löfgren (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2013 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2013 nr 56 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett kollektivavtal, det s.k. partihandelsavtalet, ger arbetstagare rätt till måltidsersättning när arbetstagaren på grund av resa utanför sin ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid på vanlig plats och tid. Fråga om säljande distributörer som från en lagerterminal kör ut och säljer bröd till butiker har rätt till måltidsersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 56

Parter ( Privata sektorn ) : Brödservice Stockholm Norr AB & Handelsanställdas förbund & Svensk Handel

Ombud : Ellinor Gudmundsson & Robert Lakatos

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Bengt Huldt, Åsa Kjellberg Kahn, Maria Hansson och Sten-Ove Niklasson. Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

Prejudikat : AD 2013 nr 30 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag säljer samt erbjuder service och reservdelar till skogsmaskiner och aggregat som tillverkas av bolagets moderbolag. Fråga om det s.k. teknikavtalet är tillämpligt på verksamheten.

» Läs hela rättsfallet AD 2013 nr 30

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket Metall & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Anders Weihe & Dan Holke & Darko Davidovic & Hanna Alsén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Cecilia Tallkvist, Anna-Lena Hultgård Sancini, Claes Frankhammar, Gabriella Forssell, Per Bardh och Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Malin Stensbäck

Dela :

2012 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 2012 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En kommun och ett landsting har träffat avtal om den kommunala räddningstjänstens deltagande vid olika former av larm inom den s.k. IVPA-verksamheten. Tvist har uppkommit om det enligt kollektivavtal, och utan särskild överenskommelse med de berörda arbetstagarna, ingår i arbetsskyldigheten för kommunens räddningstjänstpersonal att delta vid dessa larm och därvid utföra olika förekommande arbetsuppgifter. Även bland annat fråga om ett tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen har utövats felaktigt på så sätt att det har föranlett skadeståndsskyldighet för arbetstagarorganisationen.