: : : : :

Arbetsdomstolens domarAvskedande (18–20 §§)

( 7 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

Andra sökord som kan vara intressanta :

AvskedandeGrund för avskedande eller uppsägning

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Andel avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 14,3% ( 1 / 7 st. )

Utdömda rättegångskostnader per refererat avgörande : 96 863 kr | Median : 73 812 kr

Högsta belopp utdömt för rättegångskostnader : 181 222 kr ( i AD 1993 nr 142 )

Avser bara direktstämda mål. Alla belopp är i dagens penningvärde.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om avskedande (18–20 §§) sedan 1993 ( 7 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 160 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya uppgifterna. Arbetstagaren och hans organisation hyste motsatt uppfattning men tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen utövades inte. Fråga om arbetstagaren kunde anses skild från sin anställning genom omplaceringsbeslutet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 160

Lagrum : 4 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Soldathemsföreningen i Linköping

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Göte Larsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 142 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Avskedande av maskinförare på grund av illojal konkurrens bestående i marknadsföring av annat företags grävmaskin.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 142

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Maskinentreprenörernas Arbetsgivareförbund & R.G.L.O:s Maskin i Helsingborg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Christer Måhl, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Hans Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 122 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en 1:e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått sitt anställningsförhållande i så väsentlig grad försämrat att han därigenom fick anses avskedad.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 122

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.B. & Västerås Stiftssamfällighet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Marie Hafström, Siv Kimbré, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Göran Karlsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon utsatts för s.k. provköp utförda av ett av arbetsgivaren anlitat bevakningsföretag. Fråga om det i målet visats att kassörskan tillägnat sig medel ur kassan och om hon på ett allvarligt sätt brutit mot kassarutiner samt om det därför funnits grund för avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen som har ogiltigförklarat avskedandet har bestämt det allmänna skadeståndet till kassörskan till 70 000 kr.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 65

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bonum Livsmedel Aktiebolag & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 19 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vid en mödravårdscentral. Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrats så att det vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skall finnas en särskild läkare som svarar för den samlade ledningen av verksamheten när detta behövs med hänsyn till patientsäkerheten upphävde landstinget beslutet att barnmorskan skulle vara basenhetschef. Fråga om åtgärden var att bedöma som ett avskedande samt om den stred mot tillämpligt kollektivavtal eller god sed på arbetsmarknaden.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 19

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marianne Tejning (hovrättsassessor i Arbetsmarknadsdepartementet; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Christian Tydén, Lars Ahlvarsson, Göran Karlsson och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Gunilla Åkerman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som för egen del utfört klippningar på sin fritid. I målet åberopar arbetsgivarsidan bl.a. bestämmelserna i § 12 e) i riksavtalet mellan Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, i vilket sägs att anställd inte äger rätt att under semester eller annan fritid utföra arbete inom yrket. Även fråga om frisörens arbetsgivare före avskedandet fullgjort sin skyldighet att överlägga med den lokala arbetstagarorganisationen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 18

Lagrum : 18 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Skägg & Lockar L.B. Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Christian Tydén och Nils Gunnarsson (förre ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 12

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Rederiaktiebolaget Öresund & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :