: :

Årsarkiv:

Föredrag av Sören Öman 2004

( 18 föredrag av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Föredrag 2004 efter veckodag

» Alla Arbetsdomstolens domar 2004 ( 46 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2004 ( 123 st. )

Jens Kristiansen, Anmälan av Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, 2003 i UfR B 2004 s. 18–19

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Tidsbegrænset ansættelse, 2003.

Nina Holst-Christensen, EU-Konventets udkast til en forfatningstraktat og den danske fagforeningsfrihed i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 237–248

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Per Arne Larsen, Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, tredje upplagan 2004

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Astrid Merethe Svele i Arbeidsrett 2005 s. 56–59 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001.

Jens Kristiansen, Persondataloven og den danske model i Lov & Ret 2004 nr 8 s. 12–16

Jens Kristiansen, Anmälan av Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003 i UfR B 2004 s. 35–36

Anmälan av :
Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret; 2003.

Dan Holke, Man tvingar fram en allmän avtalsreglering i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Jonas Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar i SvJT 2004 s. 792–808

Jens Kristiansen, Ombudsmandsprøvelse af afskedigelsessager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 391–399

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jonas Malmberg, Effective Enforcement of EC Labour Law – A Comparative Analysis of Community Law Requirements i European Journal of Industrial Relations 2004 s. 219–229

Jonas Malmberg, Analys om domen där AD bekräftar praxis om fingerad arbetsbrist i Pointlex 2004 s. 2004‑06‑16

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 52.

Jens Kristiansen, Anmälan av Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen, Ordentlig opsigelse, 2003 i UfR B 2004 s. 17–18

Anmälan av :
Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen; Ordentlig opsigelse, 2003.

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihet – Rettslige bånd eller gyldene lenker? i Arbeidsrett 2004 s. 2–23

Jonas Malmberg, Hur säkerställs att EU:s arbetsrätt efterlevs på arbetsplatserna? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 4 s. 265–273

Lynn M. Roseberry, Tørklærdiskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2004 s. 189–196

Catharina Calleman, Om familjebandet i arbetsrätten – ”Ett förträffligt korrektiv mot missbruk” i TfR 2004 s. 318–364

Michael Bogdan, Anmälan av U. Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004 i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397

Anmälan av :
U. Liukkunen; The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004.

Nils Wahl, Arbetsrätt och konkurrensrätt i SvJT 2004 s. 198

Jens Kristiansen, Europæiske overeneskomster – om EU-traktatens forhandlingsordning på arbejdsmarkedsområdet i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 141–157

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätten i staten, andra upplagan 2004

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Hans Stark i SvJT 1997 s. 88–89 (1:a uppl.).
Kjell Sandström i Lag & Avtal 1997 nr 2 s. 21 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1996.

Sanna Wolk, Anställdas immaterialrättigheter – divergenta förhållanden i Ny Juridik 2004 nr 4 s. 17–34

Mats Kumlien, Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004

Förlag : Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41.

Tore Sigeman, Kan facken få grepp om gästande tjänsteföretag? i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 44–45

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 3 s. 147–159

Jens Tillqvist och Anders Lindow, Egna principer går före den allmänna civilrätten i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 6

Jens Tillqvist, Gör fackliga ombudsmän skadeståndsansvariga! i Lag & Avtal 2004 nr 8 s. 42

Claes Nordlöf, Vill AD etablera ny princip? i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 6

Stefan Thorpenberg, Lärarundantag och ägande i den nya medicinska och naturvetenskapliga forskningen – En intervjustudie av forskares rättsuppfattning i Retfærd 2004 nr 106 s. 2–28

Tarjei Thorkildsen, Oppsigelser i forbindelse med utsetting av oppdrag i Arbeidsrett 2004 s. 50–59

Emma Berg och Jenny Welander, Fri rörlighet och social trygghet – Förordningen (EEG) nr 1408/71 och den svenska socialförsäkringen i tillämpning [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 152 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anteckningar :
Jenny Welander heter numera Jenna Welander Wadström.

Karl Pfeifer, Inga straffrättsliga äventyr för AD i Lag & Avtal 2004 nr 3 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 2.

Niels Henrik Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Maria Fritz, Unionsmedborgarskapet och arbetskraftens fria rörlighet i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 57–93

Maria Fritz, Tredjelandsmedborgares rättigheter vid arbete inom EU i Ny Juridik 2004 nr 3 s. 16–52

Tore Sigeman, Arbetsdomstolen i internationellt perspektiv i SvJT 2004 s. 561–572

Anders Sandgren, Vetenskapligt om anställningsotrygghet i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 37

Anmälan av :
Katharina Näswall & Johnny Hellgren & Magnus Sverke; Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden.

Ruth Nielsen, Arbejdsmiljøret, tredje upplagan 2004

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1986, 2:a uppl. 1993.

Mads Krarup och Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, andra upplagan 2004

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 354–355.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, 2004 i UfR B 2004 s. 381

Anmälan av :
Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten; Lov om kollektive Afskedigelser med Kommentarer, 2004.

Martin Agell, Arbetstagare och arbetsgivare från andra länder är rättslösa i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 43

Jørgen Rønnow Bruun, Pernille Leidersdorff-Ernst och Helge Werner, Nyere arbejdsretlig praksis om retten til at iværksætte konflikt til støtte for konkurrerende krav om overenskomst i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 63–78

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Steen A. Rasmussen, Systematisk aktion i UfR B 2004 s. 6–12

Tron Sundet, Anmälan av Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003 i Arbeidsrett 2004 s. 147–155

Anmälan av :
Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund; Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003.

Tron Sundet, Nyere høyesterettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område i Arbeidsrett 2004 s. 210–222

Nina Melsom, Hvilken rett har arbiedsgiver til å gjøre seg kjent med arbeidstakernes e-post? i Arbeidsrett 2004 s. 178–185

Lars Christian Sunde, Arbeidsmiljøloven § 60 nr 2 – rettslig vurdering eller politisk verdivalg? i Kritisk Juss 2004 s. 99–207

Peter Hammerich och Klaus Henrik Wiese-Hansen, Individuella pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser – arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 1 og 3 i Arbeidsrett 2004 s. 90–109

Erik Danhard, Arbetsskyldighetens gränser i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 7–56

Ole Hasselbalch, Forum for arbejdsretlige afgørelser – domstolene eller det fagretlige system? i UfR B 2004 s. 367–372

Hans Elliot, Lagen om lönegaranti har försämrats i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 4

Ole Hasselbalch, Offentlige personaleforhold og forvaltningsretten i Juristen 2004 s. 36–39

Betina Wolfgang Rennison, Løn & Ledelse – når kommunikation får konsekvens i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2004 s. 116–133

Markos Montmar Stavroulakis, Tillsynen på arbetsrättens område i händelse av ett nytt tjänstedirektiv i Europarättslig tidskrift 2004 s. 551–557

Grete Søreide Lauridsen och Therese Fevang, Abeidsgivers adgang og mulighet å behandle og bruke personopplysninger om arbeidstaker i Arbeidsrett 2004 s. 259–272

Claus Juel Hansen, Henrik Holm Jensen och Jacob Lehmann Madsen, Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, 2004

Förlag : Thomson/GadJura.

Ole Hasselbalch, Er det mon en god idé? En lov om arbejds- og ansættelsesret i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 15–25

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Douglas Engdahl, Arbetsdomstolen ska inte bakbindas i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 4

Lars Hartzell, Så skyddas företagets hemligheter – förbud med vite kan hindra att know how missbrukas i Legala affärer 2004 nr 3 s. 20–23

Henrik Chr. Strand, Rettidig opsigelse i funtionærlovens § 2, stk. 7 i UfR B 2004 s. 250–254

Lars Svenning Andersen och Jacob Sand, Arbejdsgivers kontrolbeføjelser – narko- og alkoholpolitikker i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 27–44

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Göran Söderlöf, Kollektivavtalet kan stärkas i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Ruth Nielsen, EU’s charter om grundlæggende rettigheder i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 225–235

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anna Ekström, Ingemar Hamskär, Dan Holke, Katri Linna, Lena Maier och Erland Olauson, Tunn kritik av Arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 8

Ruth Nielsen, Det nye ligebehandlingsdirektiv (2002/73/EF) – perspektiver for nordisk ret i Arbeidsrett 2004 s. 75–89

Kent Brorsson, Ombuden måste ha god kännedom om arbetsmarknaden i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 4

Mats Glavå, Principbefästande undantagslagstiftning – rättskonstruktionistiska reflektioner med utgångspunkt i Britanniaprincipen och Lex Britannia i Nya och gamla perspektiv på transporträtten [ Svenska sjörättsföreningen skrifter Vol. 78 ] (red. Svante O. Johansson), 2004, s. 1–27

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Petra Herzfeld Olsson, Betydelsen av vissa arbetsrättsligt relevanta rättigheter i EU:s stadga om grundläggande rättigheter – Å vad bidde det då då? i Europarättslig tidskrift 2004 s. 218–236

Petra Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet – En mänsklig rättighet med kärna och variation i Arbeidsrett 2004 s. 24–37

Petra Herzfeld Olsson, AD har inte bedömt granskningsarvodena i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 8

Jan Fougner, Adgang til partiell oppsigelse? i Arbeidsrett 2004 s. 60–65

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Orimliga summor till lönegranskningen i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 9

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i IT Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 47 ], 2004, s. 97–110

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Ruth Nielsen, Anmälan av Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003 i TfR 2004 s. 602

Anmälan av :
Jan Fougner & Lars Holo & Odd Friberg; Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003.

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i TfR 2004 s. 636–638

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Merete Bårdsen, Anvendelse av direktivet om virksomhetsoverdragelse i situasjoner hvor det ikke overføres ansatte – EF-domstolens dom i Abler-saken i Arbeidsrett 2004 s. 141–146

Raoul Smitt, Jan Andersson, Per Andelius, Örjan Edholm, Ulf Franke, Håkan Palm, Rolf Skog, Ulf Wettergren, Håkan Winström och Toivo Öhman, VD-avtalet, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Martin Gräs Lind, Ulovligt tilvejebragte beviser i civile retssager i UfR B 2004 s. 85–89

Ragnar Eldøy, Ugyldige ansettelsesavtaler og arbeidsmiljølovens opphørsregler i Arbeidsrett 2004 s. 273–277

Geir J. Kruge, Oppsigelse av daglig leder i prøvetid – en kommentar til Høyesteretts dom i Rt. 2003 side 1071 i Arbeidsrett 2004 s. 56–66

Henrik Zahle, Privatansattes ytringsfrihed i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 129–143

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Lena Svenæus, Vilar systemet på diskriminering av kvinnor? i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 7

Hans Petter Graver, Statspensjonens grunnlovsvern i Lov og Rett 2004 s. 21–42

Maria Steinberg, Skyddsombud i allas intresse – En rättsvetenskaplig studie, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Örjan Edström i JT 2005–06 s. 199–203.

Niklas Bruun, Anmälan av Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003 i TfR 2004 s. 403–404

Anmälan av :
Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003.

Mia Rönnmar, The managerial prerogative and the employee’s duty to work – a comparative study of functional flexibility in working life i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 451–458

Jørgen Rønnow Bruun, Deltidsloven med kommentarer, 2004

Förlag : LO.

Jan Fougner, Anmälan av Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004 i TfR 2004 s. 613–617

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004.

Tore Sigeman, Skandinavisches Arbeitsrecht – Ein Überblick aus rechtsvergleichender Sicht i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2004 nr 2 s. 179–186

Bernard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 158 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42.
Jonas Malmberg i JT 2005–06 s. 204–213.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 2 s. 5.

Bo Villner, Lag & Avtal lägger locket på? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 4

Erland Olauson, Ingemar Hamskär, Anna Ekström, Dan Holke, Katri Linna och Lena Maier, ADs avskaffande och den svenska modellen – en bagatell? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 6–7

Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk rätt [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 157 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 3 s. 7.

Pernilla Lundblad, Analys av EUs arbetsrätt i ljuset av förslaget till nytt fördrag i EU & arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Europæisk arbejdsret, 2003.

Erik Danhard, Lön i konkurs – Med 2004 års regler om löneförmånsrätt och lönegaranti, 2004

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Peter Savin i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39.

Kjersti Svee Aas, Virksomhetsoverdragelse i anbudssituasjoner – særlig om forhold relatert til prisfastsettelse i Arbeidsrett 2004 s. 186–199

Erik C. Aagaard, Arbeid under konflikt – Streikbryteri? i Arbeidsrett 2004 s. 38–49

Peter Savin, Analysen lär påverka domstolarna i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39

Anmälan av :
Erik Danhard; Lön i konkurs, 2004.

Ulla Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004

Förlag : Talentum, Helsingfors.

Anmäld av :
Michael Bogdan i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397.

Arne Fliflet, Offentlig ansattes ytringsfrihet – eksempler fra norsk praksis i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Sussanne Lundberg, Martin Wästfelt och Anders Hult, Inför ett generellt skydd mot diskriminering och godtycke i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 44

Klas Jonsäter, I boken framgår tydligt skolans psykosociala problem i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46

Anmälan av :
Tor Nitzelius & Göran Söderlöf; Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, 2004.

Liv Torill Kjeldsberg, Saksbehandlingsreglene i oppsigelsessaker, særlig om kravet til drøftelser i Arbeidsrett 2004 s. 223–238

Lars Lunning, Facklig förtroendeman – Kommentar till förtroendemannalagen, sjunde upplagan 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1979 nr 10 s. 34 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1979, 3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1985, 5:e uppl. 1989, 6:e uppl. 1997.
1–5 uppl. utg. av Publica.

Henning Jakhelln, Ytringsfrihet i arbeidsforhold – Arbeidstakere – samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere – eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 47–128

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Kjetil Vågen, Virksomhetsoverdragelse – Identitetskravet i aml § 73 A første ledd i Arbeidsrett 2004 s. 239–258

Sören Öman, Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 145–150

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Ronnie Eklund, Sweden – part-time work – welfair or unfair? i Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union (red. Silvana Sciarra, Paul Davies och Mark Freedland), 2004, s. 258–298

Förlag : Cambridge University Press, New York.

Gabriella Sebardt, Avoiding pitfalls and realizing potentials – researching redundancy regulation in Sweden, the United Kingdom and Japan i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 441–450

Torgeir Aarvaag Stokke, Tariffavtalebestemmelser på arbeidsmiljølovens område i Arbeidsrett 2004 s. 159–177

Espen Bergh, Pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse – hvilke forpliktelser påhviler ny arbeidsgiver? i Arbeidsrett 2004 s. 200–209

Sören Öman, Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion [ Departementsserien (Ds) Vol. 33 ], 2004

Anteckningar :
Ds 2004:33.

Michael Lunn, Forvaltningslovens betydning i personalesager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 423–440

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Stefan Jørstad, Arbeidsgiveres adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte – Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2004

Förlag : Institutt for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/04.

Alan C. Neal, Lessons from the Nordic Countries – ”Basic Buliding Blocks” for an Enlarged Common European Labour Market i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 339–367

Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen och Bjørn Jacobsen, Kollektiv arbeidsrett, 2004

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Eli Mette Jarbo i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 132–133.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Mads Krarup & Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004 i UfR B 2004 s. 354–355

Anmälan av :
Mads Krarup & Agnete Andersen; Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004.

Ronnie Eklund, Anmälan av Jeff Kenner, EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002, & Síofra O’Leary, Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002 i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336

Anmälan av :
Jeff Kenner; EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002.
Síofra O’Leary; Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002.

Jaan Paju, Hit men inte längre? – Om arbetstagarbegreppet och unionsmedborgarskapet i C-456/02 Trojani i Europarättslig tidskrift 2004 s. 666–671

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-456/02 Trojani.

Peter Kindblom och Gunnar Ericson, Lönegranskning än en gång i Lag & Avtal 2004 nr 6 s. 6

Björn Lindskog, Branschen behöver fristående ombud i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 7

Per Kaare Nedrum och Kjetil Hardeng, Forhåndsavtale med øverste leder. Omsider fritt frem, men for hvem? i Arbeidsrett 2004 s. 66–74

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Arne Fanebust, Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002 i TfR 2004 s. 202–206

Anmälan av :
Arne Fanebust; Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002.

Henrik Karl Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdisdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place – A Stakeholder cum Balancing Factors Mode i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera föredragen på denna sida :

2004 ( 18 st. )

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Karl-Fredrik Björklund  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
7

tisdagen den 7 december 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Jure Utbildning Hemsida 08-662 00 72

Dela :

Personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
26

tisdagen den 26 oktober 2004 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Datainspektionen & Statlig myndighet

Dela :

Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
18

måndagen den 18 oktober 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
4

måndagen den 4 oktober 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Företag

Dela :

Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
21

tisdagen den 21 september 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Agne Lindberg  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
16

torsdagen den 16 september 2004 i Stockholm
It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

maj
26

onsdagen den 26 maj 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Helsingfors (Finland) Sören Öman  [ publikt ]

maj
17

måndagen den 17 maj 2004 i Helsingfors (Finland)
It-rätt ]

Nordiskt Administrativt Förbund

Dela :

Arbetsrättslig forskning i ett avnämarperspektiv

Dela :

Föredrag på engelska för europeiska advokater: Nytt sätt att se på lagstiftning om personuppgifter

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
10

måndagen den 10 maj 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Advokatbyrå

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
6

torsdagen den 6 maj 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Justitieombudsmannen & Statlig myndighet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
27

tisdagen den 27 april 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

apr
19

måndagen den 19 april 2004 i Göteborg
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting

Dela :

Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
15

måndagen den 15 mars 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integritet i arbetslivet m.m.

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

feb
27

fredagen den 27 februari 2004 i Umeå
Arbetsrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

feb
26

torsdagen den 26 februari 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ

Dela :

Arbetslivets juridik: Uppsägning av personliga skäl och avskedande

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

feb
18

onsdagen den 18 februari 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrätten vid gränsöverskridande företagsövergångar

Stockholm Sören Öman Eva-Helena Kling Jonas Malmberg  [ publikt ]

feb
12

torsdagen den 12 februari 2004 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Arbetslivsinstitutet

Dela :