: :

Årsarkiv:

Föredrag av Sören Öman 2004

( 18 föredrag av Sören Öman, listas nedan » Gå direkt till listan )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Föredrag 2004 efter veckodag

» Alla Arbetsdomstolens domar 2004 ( 46 st. )

Arbetsrättslig litteratur 2004 ( 123 st. )

Mats Kumlien, Continuity and Contract – Historical Perspectives on the Employee’s Duty of Obedience in Swedish Labour Law, 2004

Förlag : Institutet för rättshistorisk forskning, Stockholm.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 2005 nr 7/8 s. 41.

Catharina Calleman, Om familjebandet i arbetsrätten – ”Ett förträffligt korrektiv mot missbruk” i TfR 2004 s. 318–364

Mats Glavå, Principbefästande undantagslagstiftning – rättskonstruktionistiska reflektioner med utgångspunkt i Britanniaprincipen och Lex Britannia i Nya och gamla perspektiv på transporträtten [ Svenska sjörättsföreningen skrifter Vol. 78 ] (red. Svante O. Johansson), 2004, s. 1–27

Förlag : Jure Förlag, Stockholm.

Ragnar Eldøy, Ugyldige ansettelsesavtaler og arbeidsmiljølovens opphørsregler i Arbeidsrett 2004 s. 273–277

Tore Sigeman, Kan facken få grepp om gästande tjänsteföretag? i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 44–45

Per Arne Larsen, Arbeidsmiljøloven – kommentarer – praksis – veiledning, tredje upplagan 2004

Förlag : Gyldendal, Oslo.

Anmäld av :
Astrid Merethe Svele i Arbeidsrett 2005 s. 56–59 (3:e uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1999, 2:a uppl. 2001.

Ruth Nielsen, Det nye ligebehandlingsdirektiv (2002/73/EF) – perspektiver for nordisk ret i Arbeidsrett 2004 s. 75–89

Nils Wahl, Arbetsrätt och konkurrensrätt i SvJT 2004 s. 198

Claes Nordlöf, Vill AD etablera ny princip? i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 6

Tarjei Thorkildsen, Oppsigelser i forbindelse med utsetting av oppdrag i Arbeidsrett 2004 s. 50–59

Steen A. Rasmussen, Systematisk aktion i UfR B 2004 s. 6–12

Mads Krarup och Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, andra upplagan 2004

Förlag : Thomson Reuters, København.

Anmäld av :
Ole Hasselbalch i UfR B 2004 s. 354–355.

Anteckningar :
1:a uppl. 2004.

Kjersti Svee Aas, Virksomhetsoverdragelse i anbudssituasjoner – særlig om forhold relatert til prisfastsettelse i Arbeidsrett 2004 s. 186–199

Tore Sigeman, Skandinavisches Arbeitsrecht – Ein Überblick aus rechtsvergleichender Sicht i Zeitschrift für ausländishes und internationales Arbeits- und Sozialrect (ZIAS) 2004 nr 2 s. 179–186

Henning Jakhelln, Ytringsfrihet i arbeidsforhold – Arbeidstakere – samfunnsengasjerte borgere, betrodde og innsiktsfulle medarbeidere – eller kranglebøtter, bråkmakere og angivere? i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 47–128

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Tore Sigeman, Arbetsdomstolen i internationellt perspektiv i SvJT 2004 s. 561–572

Torgeir Aarvaag Stokke, Tariffavtalebestemmelser på arbeidsmiljølovens område i Arbeidsrett 2004 s. 159–177

Klas Jonsäter, I boken framgår tydligt skolans psykosociala problem i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 46

Anmälan av :
Tor Nitzelius & Göran Söderlöf; Skolans arbetsmiljö – Praktiska typfall, 2004.

Susanne Fransson och Eberhard Stüber, Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 3 s. 147–159

Erik C. Aagaard, Arbeid under konflikt – Streikbryteri? i Arbeidsrett 2004 s. 38–49

Niels Henrik Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen och Bjørn Jacobsen, Kollektiv arbeidsrett, 2004

Förlag : Universitetsforlaget, Oslo.

Anmäld av :
Eli Mette Jarbo i Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 132–133.

Lynn M. Roseberry, Tørklærdiskrimination på arbejdsmarkedet i UfR B 2004 s. 189–196

Maria Fritz, Unionsmedborgarskapet och arbetskraftens fria rörlighet i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 57–93

Maria Fritz, Tredjelandsmedborgares rättigheter vid arbete inom EU i Ny Juridik 2004 nr 3 s. 16–52

Ruth Nielsen, EU’s charter om grundlæggende rettigheder i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 225–235

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Stefan Thorpenberg, Lärarundantag och ägande i den nya medicinska och naturvetenskapliga forskningen – En intervjustudie av forskares rättsuppfattning i Retfærd 2004 nr 106 s. 2–28

Björn Lindskog, Branschen behöver fristående ombud i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 7

Michael Bogdan, Anmälan av U. Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004 i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397

Anmälan av :
U. Liukkunen; The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004.

Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin, Arbetsrätten i staten, andra upplagan 2004

Förlag : Studentlitteratur, Lund.

Anmäld av :
Hans Stark i SvJT 1997 s. 88–89 (1:a uppl.).
Kjell Sandström i Lag & Avtal 1997 nr 2 s. 21 (1:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1996.

Martin Agell, Arbetstagare och arbetsgivare från andra länder är rättslösa i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 43

Mia Rönnmar, The managerial prerogative and the employee’s duty to work – a comparative study of functional flexibility in working life i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 451–458

Henrik Zahle, Privatansattes ytringsfrihed i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 129–143

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Jens Tillqvist och Anders Lindow, Egna principer går före den allmänna civilrätten i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 6

Jens Tillqvist, Gör fackliga ombudsmän skadeståndsansvariga! i Lag & Avtal 2004 nr 8 s. 42

Hans Elliot, Lagen om lönegaranti har försämrats i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 4

Nina Holst-Christensen, EU-Konventets udkast til en forfatningstraktat og den danske fagforeningsfrihed i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 237–248

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i TfR 2004 s. 636–638

Anmälan av :
Per Norberg; Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, 2002.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten, Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer, 2004 i UfR B 2004 s. 381

Anmälan av :
Lene Court-Payen & Susanne Christensen & Mette Klingsten; Lov om kollektive Afskedigelser med Kommentarer, 2004.

Merete Bårdsen, Anvendelse av direktivet om virksomhetsoverdragelse i situasjoner hvor det ikke overføres ansatte – EF-domstolens dom i Abler-saken i Arbeidsrett 2004 s. 141–146

Markos Montmar Stavroulakis, Tillsynen på arbetsrättens område i händelse av ett nytt tjänstedirektiv i Europarättslig tidskrift 2004 s. 551–557

Maria Steinberg, Skyddsombud i allas intresse – En rättsvetenskaplig studie, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Örjan Edström i JT 2005–06 s. 199–203.

Henrik Chr. Strand, Rettidig opsigelse i funtionærlovens § 2, stk. 7 i UfR B 2004 s. 250–254

Michael Lunn, Forvaltningslovens betydning i personalesager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 423–440

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Claus Juel Hansen, Henrik Holm Jensen och Jacob Lehmann Madsen, Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, 2004

Förlag : Thomson/GadJura.

Lars Svenning Andersen och Jacob Sand, Arbejdsgivers kontrolbeføjelser – narko- og alkoholpolitikker i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 27–44

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Betina Wolfgang Rennison, Løn & Ledelse – når kommunikation får konsekvens i Nordisk Administrativt Tidsskrift 2004 s. 116–133

Erland Olauson, Ingemar Hamskär, Anna Ekström, Dan Holke, Katri Linna och Lena Maier, ADs avskaffande och den svenska modellen – en bagatell? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 6–7

Ole Hasselbalch, Forum for arbejdsretlige afgørelser – domstolene eller det fagretlige system? i UfR B 2004 s. 367–372

Jonas Malmberg, Analys om domen där AD bekräftar praxis om fingerad arbetsbrist i Pointlex 2004 s. 2004‑06‑16

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 52.

Ole Hasselbalch, Anmälan av Mads Krarup & Agnete Andersen, Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004 i UfR B 2004 s. 354–355

Anmälan av :
Mads Krarup & Agnete Andersen; Barselsregler – fleksibilitet, fravær og dagpenge, 2004.

Ole Hasselbalch, Offentlige personaleforhold og forvaltningsretten i Juristen 2004 s. 36–39

Lars Christian Sunde, Arbeidsmiljøloven § 60 nr 2 – rettslig vurdering eller politisk verdivalg? i Kritisk Juss 2004 s. 99–207

Tron Sundet, Nyere høyesterettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område i Arbeidsrett 2004 s. 210–222

Tron Sundet, Anmälan av Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund, Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003 i Arbeidsrett 2004 s. 147–155

Anmälan av :
Nils Storeng & Tom H Beck & Arve Due Lund; Arbeidslivets spilleregler I-III, 2003.

Erik Danhard, Arbetsskyldighetens gränser i Ny Juridik 2004 nr 2 s. 7–56

Ole Hasselbalch, Er det mon en god idé? En lov om arbejds- og ansættelsesret i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 15–25

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Mia Rönnmar, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk rätt [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 157 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Jonas Malmberg i EU & Arbetsrätt 2005 nr 2 s. 8.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 3 s. 7.

Lars Hartzell, Så skyddas företagets hemligheter – förbud med vite kan hindra att know how missbrukas i Legala affärer 2004 nr 3 s. 20–23

Peter Hammerich och Klaus Henrik Wiese-Hansen, Individuella pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser – arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 1 og 3 i Arbeidsrett 2004 s. 90–109

Jonas Malmberg, Effective Enforcement of EC Labour Law – A Comparative Analysis of Community Law Requirements i European Journal of Industrial Relations 2004 s. 219–229

Ruth Nielsen, Anmälan av Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003 i TfR 2004 s. 602

Anmälan av :
Jan Fougner & Lars Holo & Odd Friberg; Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003.

Ruth Nielsen, Arbejdsmiljøret, tredje upplagan 2004

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Anteckningar :
1:a uppl. 1986, 2:a uppl. 1993.

Ruth Nielsen, Employment and ICT Law i IT Law [ Scandinavian Studies in Law Vol. 47 ], 2004, s. 97–110

Förlag : Stockholm Institute for Scandinavian Law, Stockholm.

Hans Petter Graver, Statspensjonens grunnlovsvern i Lov og Rett 2004 s. 21–42

Sören Öman, Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion [ Departementsserien (Ds) Vol. 33 ], 2004

Anteckningar :
Ds 2004:33.

Raoul Smitt, Jan Andersson, Per Andelius, Örjan Edholm, Ulf Franke, Håkan Palm, Rolf Skog, Ulf Wettergren, Håkan Winström och Toivo Öhman, VD-avtalet, 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Kent Brorsson, Ombuden måste ha god kännedom om arbetsmarknaden i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 4

Dan Holke, Man tvingar fram en allmän avtalsreglering i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Kent Brorsson och Gustav Herrlin, Orimliga summor till lönegranskningen i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 9

Kyrre Eggen, Ansattes ytringsfrihet – Rettslige bånd eller gyldene lenker? i Arbeidsrett 2004 s. 2–23

Göran Söderlöf, Kollektivavtalet kan stärkas i Lag & Avtal 2004 nr 7 s. 43

Jørgen Rønnow Bruun, Deltidsloven med kommentarer, 2004

Förlag : LO.

Pernilla Lundblad, Analys av EUs arbetsrätt i ljuset av förslaget till nytt fördrag i EU & arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8

Anmälan av :
Ruth Nielsen; Europæisk arbejdsret, 2003.

Jonas Malmberg, Hur säkerställs att EU:s arbetsrätt efterlevs på arbetsplatserna? i Arbetsmarknad & Arbetsliv 2004 nr 4 s. 265–273

Jonas Malmberg, Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar i SvJT 2004 s. 792–808

Jørgen Rønnow Bruun, Pernille Leidersdorff-Ernst och Helge Werner, Nyere arbejdsretlig praksis om retten til at iværksætte konflikt til støtte for konkurrerende krav om overenskomst i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 63–78

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Sussanne Lundberg, Martin Wästfelt och Anders Hult, Inför ett generellt skydd mot diskriminering och godtycke i Lag & Avtal 2004 nr 10 s. 44

Petra Herzfeld Olsson, Betydelsen av vissa arbetsrättsligt relevanta rättigheter i EU:s stadga om grundläggande rättigheter – Å vad bidde det då då? i Europarättslig tidskrift 2004 s. 218–236

Petra Herzfeld Olsson, Facklig föreningsfrihet – En mänsklig rättighet med kärna och variation i Arbeidsrett 2004 s. 24–37

Petra Herzfeld Olsson, AD har inte bedömt granskningsarvodena i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 8

Douglas Engdahl, Arbetsdomstolen ska inte bakbindas i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 4

Lena Svenæus, Vilar systemet på diskriminering av kvinnor? i Lag & Avtal 2004 nr 2 s. 7

Ronnie Eklund, Anmälan av Jeff Kenner, EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002, & Síofra O’Leary, Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002 i Europarättslig tidskrift 2004 s. 327–336

Anmälan av :
Jeff Kenner; EU Employment Law – From Rome to Amsterdam and Beyond, 2002.
Síofra O’Leary; Employment Law at the European Court of Justice – Judicial Structures, Policies and Processes, 2002.

Anna Ekström, Ingemar Hamskär, Dan Holke, Katri Linna, Lena Maier och Erland Olauson, Tunn kritik av Arbetsdomstolen i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 8

Niklas Bruun, Anmälan av Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003 i TfR 2004 s. 403–404

Anmälan av :
Ruth Nielsen, EUropæisk arbejdsret, 2003.

Jan Fougner, Anmälan av Ole Hasselbalch, Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004 i TfR 2004 s. 613–617

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Lærebog i ansættelseret & personaljura, 2004.

Grete Søreide Lauridsen och Therese Fevang, Abeidsgivers adgang og mulighet å behandle og bruke personopplysninger om arbeidstaker i Arbeidsrett 2004 s. 259–272

Karl Pfeifer, Inga straffrättsliga äventyr för AD i Lag & Avtal 2004 nr 3 s. 6

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : AD 2004 nr 2.

Alan C. Neal, Lessons from the Nordic Countries – ”Basic Buliding Blocks” for an Enlarged Common European Labour Market i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 339–367

Erik Danhard, Lön i konkurs – Med 2004 års regler om löneförmånsrätt och lönegaranti, 2004

Förlag : Åhnberg Förlag, Stockholm.

Anmäld av :
Peter Savin i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39.

Kjetil Vågen, Virksomhetsoverdragelse – Identitetskravet i aml § 73 A første ledd i Arbeidsrett 2004 s. 239–258

Martin Gräs Lind, Ulovligt tilvejebragte beviser i civile retssager i UfR B 2004 s. 85–89

Jens Kristiansen, Anmälan av Ole Hasselbalch, Tidsbegrænset ansættelse, 2003 i UfR B 2004 s. 18–19

Anmälan av :
Ole Hasselbalch; Tidsbegrænset ansættelse, 2003.

Lars Lunning, Facklig förtroendeman – Kommentar till förtroendemannalagen, sjunde upplagan 2004

Förlag : Norstedts Juridik, Stockholm.

Anmäld av :
Reinhold Fahlbeck i Lag & Avtal 1979 nr 10 s. 34 (2:a uppl.).

Anteckningar :
1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1979, 3:e uppl. 1982, 4:e uppl. 1985, 5:e uppl. 1989, 6:e uppl. 1997.
1–5 uppl. utg. av Publica.

Liv Torill Kjeldsberg, Saksbehandlingsreglene i oppsigelsessaker, særlig om kravet til drøftelser i Arbeidsrett 2004 s. 223–238

Sanna Wolk, Anställdas immaterialrättigheter – divergenta förhållanden i Ny Juridik 2004 nr 4 s. 17–34

Peter Savin, Analysen lär påverka domstolarna i Lag & Avtal 2004 nr 5 s. 39

Anmälan av :
Erik Danhard; Lön i konkurs, 2004.

Per Kaare Nedrum och Kjetil Hardeng, Forhåndsavtale med øverste leder. Omsider fritt frem, men for hvem? i Arbeidsrett 2004 s. 66–74

Jan Fougner, Adgang til partiell oppsigelse? i Arbeidsrett 2004 s. 60–65

Jens Kristiansen, Anmälan av Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003 i UfR B 2004 s. 35–36

Anmälan av :
Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret; 2003.

Geir J. Kruge, Oppsigelse av daglig leder i prøvetid – en kommentar til Høyesteretts dom i Rt. 2003 side 1071 i Arbeidsrett 2004 s. 56–66

Peter Kindblom och Gunnar Ericson, Lönegranskning än en gång i Lag & Avtal 2004 nr 6 s. 6

Bo Villner, Lag & Avtal lägger locket på? i Lag & Avtal 2004 nr 1 s. 4

Jens Kristiansen, Ombudsmandsprøvelse af afskedigelsessager i Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen, 2004, s. 391–399

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Jaan Paju, Hit men inte längre? – Om arbetstagarbegreppet och unionsmedborgarskapet i C-456/02 Trojani i Europarättslig tidskrift 2004 s. 666–671

Anteckningar :
Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom i mål C-456/02 Trojani.

Gabriella Sebardt, Avoiding pitfalls and realizing potentials – researching redundancy regulation in Sweden, the United Kingdom and Japan i International Journal of Human Resource Management 2004 s. 441–450

Jens Kristiansen, Persondataloven og den danske model i Lov & Ret 2004 nr 8 s. 12–16

Jens Kristiansen, Anmälan av Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen, Ordentlig opsigelse, 2003 i UfR B 2004 s. 17–18

Anmälan av :
Per Alkestrup & Morten Erritzøe Christensen; Ordentlig opsigelse, 2003.

Bernard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 158 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anmäld av :
Kent Källström i Lag & Avtal 2005 nr 1 s. 42.
Jonas Malmberg i JT 2005–06 s. 204–213.
Stein Evju i Nytt i privatretten 2005 nr 2 s. 5.

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Arne Fanebust, Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002 i TfR 2004 s. 202–206

Anmälan av :
Arne Fanebust; Innföring i arbeidsrett – Den individuelle delen, 2002.

Reinhold Fahlbeck, Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place – A Stakeholder cum Balancing Factors Mode i The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2004 s. 27–64

Jens Kristiansen, Europæiske overeneskomster – om EU-traktatens forhandlingsordning på arbejdsmarkedsområdet i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard), 2004, s. 141–157

Förlag : Jurist- og Økonomforbundet, København.

Henrik Karl Nielsen, Bedømmelse af indirekte kønsdisdiskrimination i ligebehandlingssager i UfR B 2004 s. 12–16

Emma Berg och Jenny Welander, Fri rörlighet och social trygghet – Förordningen (EEG) nr 1408/71 och den svenska socialförsäkringen i tillämpning [ Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund Vol. 152 ], 2004

Förlag : Juristförlaget, Lund.

Anteckningar :
Jenny Welander heter numera Jenna Welander Wadström.

Nina Melsom, Hvilken rett har arbiedsgiver til å gjøre seg kjent med arbeidstakernes e-post? i Arbeidsrett 2004 s. 178–185

Espen Bergh, Pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelse – hvilke forpliktelser påhviler ny arbeidsgiver? i Arbeidsrett 2004 s. 200–209

Arne Fliflet, Offentlig ansattes ytringsfrihet – eksempler fra norsk praksis i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004

Förlag : Nordiska ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Ronnie Eklund, Sweden – part-time work – welfair or unfair? i Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union (red. Silvana Sciarra, Paul Davies och Mark Freedland), 2004, s. 258–298

Förlag : Cambridge University Press, New York.

Stefan Jørstad, Arbeidsgiveres adgang til å kontrollere og overvåke sine ansatte – Med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling av personopplysninger i arbeidslivet [ Complex Vol. 3 ], 2004

Förlag : Institutt for rettsinformatikk, Oslo.

Anteckningar :
Complex 3/04.

Anders Sandgren, Vetenskapligt om anställningsotrygghet i Lag & Avtal 2004 nr 4 s. 37

Anmälan av :
Katharina Näswall & Johnny Hellgren & Magnus Sverke; Anställningsotrygghet – Individen på den flexibla arbetsmarknaden.

Sören Öman, Skillnader mellan privatanställdas och offentliganställdas yttrandefrihet i Sverige i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003 [ TemaNord Vol. 509 ], 2004, s. 145–150

Förlag : Nordiska Ministerrådet, København.

Anteckningar :
Nordiska ministerrådet, TemaNord 2004:509.

Ulla Liukkunen, The Role of Mandatory Rules In International Labour Law – A Comparative Study in the Conflict of Laws, 2004

Förlag : Talentum, Helsingfors.

Anmäld av :
Michael Bogdan i Nordic Journal of International Law 2004 s. 395–397.

Ovanstående är bara referenser. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext. » Länk till Sören Ömans skrifter

Sök/Filtrera föredragen på denna sida :

2004 ( 18 st. )

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Karl-Fredrik Björklund  [ heldag ]  [ publikt ]

dec
7

tisdagen den 7 december 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Jure Utbildning Hemsida 08-662 00 72

Dela :

Personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

okt
26

tisdagen den 26 oktober 2004 i Stockholm
It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Datainspektionen & Statlig myndighet

Dela :

Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

okt
18

måndagen den 18 oktober 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ heldag ]  [ slutet ]

okt
4

måndagen den 4 oktober 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Företag

Dela :

Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

sep
21

tisdagen den 21 september 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Agne Lindberg  [ heldag ]  [ publikt ]

sep
16

torsdagen den 16 september 2004 i Stockholm
It-rätt ]

VJS / Karnov Group Hemsida 08-587 670 00

Dela :

Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

maj
26

onsdagen den 26 maj 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Helsingfors (Finland) Sören Öman  [ publikt ]

maj
17

måndagen den 17 maj 2004 i Helsingfors (Finland)
It-rätt ]

Nordiskt Administrativt Förbund

Dela :

Arbetsrättslig forskning i ett avnämarperspektiv

Dela :

Föredrag på engelska för europeiska advokater: Nytt sätt att se på lagstiftning om personuppgifter

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
10

måndagen den 10 maj 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt ]

Advokatbyrå

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

maj
6

torsdagen den 6 maj 2004 i Stockholm
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Justitieombudsmannen & Statlig myndighet

Dela :

Personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman Daniel Westman  [ heldag ]  [ publikt ]

apr
27

tisdagen den 27 april 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Göteborg Sören Öman  [ slutet ]

apr
19

måndagen den 19 april 2004 i Göteborg
Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess ]

Kommun / Landsting

Dela :

Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda

Stockholm Sören Öman  [ slutet ]

mar
15

måndagen den 15 mars 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Stockholms universitet

Dela :

Integritet i arbetslivet m.m.

Umeå Sören Öman  [ slutet ]

feb
27

fredagen den 27 februari 2004 i Umeå
Arbetsrätt ]

Umeå universitet

Dela :

Översyn av personuppgiftslagen

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

feb
26

torsdagen den 26 februari 2004 i Stockholm
It-rätt ]

Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ

Dela :

Arbetslivets juridik: Uppsägning av personliga skäl och avskedande

Stockholm Sören Öman  [ publikt ]

feb
18

onsdagen den 18 februari 2004 i Stockholm
Arbetsrätt ]

Fakultetskurser Hemsida 08-41 003 006

Dela :

Arbetsrätten vid gränsöverskridande företagsövergångar

Stockholm Sören Öman Eva-Helena Kling Jonas Malmberg  [ publikt ]

feb
12

torsdagen den 12 februari 2004 i Stockholm
Arbetsrätt | Europarätt ]

Arbetslivsinstitutet

Dela :