: : :

Nyare förarbeten om arbetsrätt

Senaste propositionerna

Beslutades :

2017-11-30 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension ( Prop. 2017/18:56 )

2017-03-16 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling ( Prop. 2016/17:163 )

2017-02-23 Genomförande av sjöfolksdirektivet ( Prop. 2016/17:120 )

2017-02-16 Nya utstationeringsregler ( Prop. 2016/17:107 )

2016-11-24 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet ( Prop. 2016/17:31 )

2016-06-22 Nytt regelverk om upphandling ( Prop. 2015/16:195 )

2016-03-17 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter ( Prop. 2015/16:135 )

Senaste utredningsförslagen

( som inte behandlats klart än )

Presenterades :

2017-06-16 En ny kamerabevakningslag ( SOU 2017:55 )

Susanne Kaevergaard

2017-05-31 Ny lag om företagshemligheter ( SOU 2017:45 )

Michaël Koch

2017-05-29 Utstationering och vägtransporter ( Ds 2017:22 )

2017-05-23 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd ( SOU 2017:41 )

Carina Gunnarsson

2017-03-28 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? ( SOU 2017:24 )

Kurt Eriksson

2016-12-15 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden ( SOU 2016:91 )

Ingrid Utne

2016-12-14 Bättre skydd mot diskriminering ( SOU 2016:87 )

Anna-Karin Lundin

Det kan ibland ta ett litet tag innan diagrammet visas. Ha tålamod… 

För muspekaren över diagrammet för att se exakta värden.

Antal arbetsrättsliga förarbeten per år sedan 2010

Genomsnittet är 15,1 arbetsrättsliga förarbeten per år.

Sök/Filtrera förarbetena på denna sida :

2018 ( 2 st. hittills )

Lagrådsremiss : Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Remissvar (SOU 2015:38)

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Remissvar (Ds 2016:6)

» Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar. Förslaget innebär i huvudsak följande.

En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : En ny lag om företagshemligheter

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv. Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat företagande.

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

 • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
 • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
 • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
 • straffskalan för företagsspioneri skärps.

Läs mer

Dela :

2017 ( 17 st. )

Lagrådsremiss : Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Socialdepartementet

» Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsyttrande 2018-01-16

Ett karensavdrag föreslås i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Prop. 2017/18:56

Omslaget till prop. 2017/18:56

Proposition ]

» Länk till prop. 2017/18:56

Sök prop. 2017/18:56 hos riksdagen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsremiss: Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Propositionen innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2018. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» Dir. 2011:94 En modern säkerhetsskyddslag

» Dir. 2014:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» Dir. 2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)

» SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag

» Lagrådsyttrande 2017-11-24

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. samhällsviktiga informationssystem, förbättras. Det förtydligas att lagen gäller i både allmän och enskild verksamhet. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:45 Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension

» SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

» Remissvar

» Lagrådsyttrande 2017-11-16

» Prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Ds 2017:30

Omslaget till Ds 2017:30

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:30

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2014:150 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)

» SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II

» Remissvar (SOU 2015:38)

» Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

» Remissvar (Ds 2017:30)

» Lagrådsremiss: Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

» Material om utstationering av arbetstagare i Sverige

I denna promemoria läggs förslag fram om ett entreprenörsansvar som ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden. Enligt ett alternativt förslag som diskuteras i promemorian ska endast arbetsgivarens direkta uppdragsgivare ha ett sådant ansvar. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:70

Omslaget till dir. 2017:70

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:70

Ordförande / Utredare : Tommy Larsson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:03)

Redovisas senast: 2018-05-31

En särskild utredare ska överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader). Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal,
 • analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationer när en arbetsgivare, som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation, utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation,
 • undersöka olika alternativ för hur en sådan reglering kan utformas, och
 • lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : En ny kamerabevakningslag
SOU 2017:55

Omslaget till SOU 2017:55

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:55

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Susanne Kaevergaard

Departement : Justitiedepartementet ( Ju 2015:14)

» Dir. 2015:125 Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd

» Dir. 2016:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som omfattas av kravet på tillstånd till kamerabevakning ska ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen lämnas in tillsammans med en ansökan om tillstånd. Detsamma ska gälla i fråga om en ansökan om undantag från kravet på upplysning om kamerabevakning vid bevakning på arbetsplatser.

I fråga om kamerabevakning på arbetsplatser som inte omfattas av tillståndskravet ska det införas en skyldighet för arbetsgivare att först förhandla om bevakningen med berörd arbetstagarorganisation på det sätt som anges i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Från förhandlingsskyldigheten ska avvikelse få göras genom kollektivavtal.

En organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen ska ha rätt att överklaga beslut om tillstånd eller om undantag från upplysningskravet. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ny lag om företagshemligheter
SOU 2017:45

Omslaget till SOU 2017:45

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:45

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Michaël Koch

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:13)

» SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter

» Lagrådsremiss: Ett bättre skydd för företagshemligheter

» Lagrådsyttrande 2014-01-08

» EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs

» Dir. 2016:38 Skyddet för företagshemligheter

» Lagårdsremiss: En ny lag om företagshemligheter

I betänkandet föreslås en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även – utan bakgrund i EU-direktivet – en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande har haft lovlig tillgång till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Utstationering och vägtransporter
Ds 2017:22

Omslaget till Ds 2017:22

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:22

Sök remissvar på webben

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg. Vidare redogörs för hur Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Polen ser på reglerna om utstationering och deras tillämpning på godstransporter på väg. En konklusion är att i Sverige råder en större osäkerhet om vägtransporter, t.ex. cabotagetransporter, kan utgöra utstationering än vad det finns stöd för i EU:s regelverk.

I promemorian läggs ett antal förslag till ändringar i utstationeringslagen i syfte att förtydliga regelverkets tillämplighet på vägtransporter samt förbättra tillsyn och regelefterlevnad inom vägtransportområdet. I promemorian läggs även ett antal förslag till ett förändrat regelverk angående anmälningsskyldighet vid utstationering. Läs mer

Dela :

Utredningsdirektiv : Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet
Dir. 2017:56

Omslaget till dir. 2017:56

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2017:56

Ordförande / Utredare : Anders Wallner

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2017:02)

Redovisas senast: 2019-01-31

En särskild utredare ska utreda arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom ett alterneringsår. Utredaren ska också utreda arbetstidsbanker, arbetstid som faktor för attraktiv arbetsmiljö, arbetstagares skydd mot förändrade anställningsförhållanden i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till en sysselsättningsgrad som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar. Utredaren ska utreda deltid som möjlighet och kartlägga kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro.
Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:41

Omslaget till SOU 2017:41

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:41

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Carina Gunnarsson

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2016:01)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

Utredningen föreslår följande.

 • Inom verksamhet som bedrivs som interregional, regional och lokal kollektivtrafik ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas.
 • Viss särskild kollektivtrafik ska omfattas av meddelarskyddslagens tillämpningsområde. Det är fråga om särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Särskild kollektivtrafik i form av sjukresor ska dock inte omfattas av lagen.
 • De utgångspunkter och definitioner som framgår av meddelarskyddslagen
  ska gälla även för de nya verksamheter som läggs till.
 • Även om det kan finnas skäl för att införa stärkt meddelarskydd även i andra verksamheter är de negativa konsekvenserna av ett sådant förslag så stora att ytterligare områden inte bör tillföras lagen.

Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – Ds : Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Ds 2017:18

Omslaget till Ds 2017:18

Utredningsförslag – Ds ]

» Länk till Ds 2017:18

Sök remissvar på webben

Departement : Socialdepartementet

» Lagrådsremiss: Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

» Lagrådsyttrande 2018-01-16

Ett karensavdrag föreslås i lagen (1991:1047) om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
SOU 2017:24

Omslaget till SOU 2017:24

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2017:24

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Kurt Eriksson

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet (A 2016:01)

» Dir. 2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

» Dir. 2016:77 Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01)

Utredningen konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället. Läs mer

Dela :

Proposition : Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Prop. 2016/17:163

Omslaget till prop. 2016/17:163

Proposition ]

» Länk till prop. 2016/17:163

Sök prop. 2016/17:163 hos riksdagen

Departement : Finansdepartementet

» SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

» SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären − analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

» SOU 2013:12 Goda affärer − en strategi för hållbar offentlig upphandling

» SOU 2014:51 Nya regler om upphandling

» SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner

» Dir. 2014:162 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Dir. 2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)

» SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

» Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

» Lagrådsyttrande 2016-06-09

» Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling

» Utskottsbetänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling

» SFS 2017:347 | » SFS 2017:348 | » SFS 2017:349 | » SFS 2017:350 | » SFS 2017:351

I propositionen föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. De villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att yttra sig. Läs mer

Dela :

Proposition : Genomförande av sjöfolksdirektivet
Prop. 2016/17:120

Omslaget till prop. 2016/17:120

Proposition ]

» Länk till prop. 2016/17:120

Sök prop. 2016/17:120 hos riksdagen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:116 Genomförande av sjöfolksdirektivet

» SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsremiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsyttrande 2017-01-31

» SFS 2017:361 | » SFS 2017:362 | » SFS 2017:363 | » SFS 2017:364

Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Genomförande av sjöfolksdirektivet

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

» Dir. 2015:116 Genomförande av sjöfolksdirektivet

» SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet

» Lagrådsyttrande 2017-01-31

» Prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet

Lagrådsremissen innehåller förslag till genomförande av sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. Syftet med direktivet är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller i medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Regeringens bedömning är att Sverige uppfyller sjöfolksdirektivets krav och att det inte krävs någon ändring av svensk lagstiftning i detta avseende. Läs mer

Dela :

2016 ( 20 st. )

Utredningsförslag – SOU : Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
SOU 2016:91

Omslaget till SOU 2016:91

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:91

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Ingrid Utne

Departement : Justitiedepartementet (Ju 2015:13)

» Dir. 2015:75 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden

» Dir. 2016:72 Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)

Utredningen om stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden föreslår bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings­villkoren. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Bättre skydd mot diskriminering
SOU 2016:87

Omslaget till SOU 2016:87

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:87

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Anna-Karin Lundin

Departement : Kulturdepartementet (A 2014:01)

» Dir. 2014:10 Bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2014:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering

» Dir. 2015:129 Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan. Läs mer

Dela :

Utredningsförslag – SOU : Ökad insyn i välfärden
SOU 2016:62

Omslaget till SOU 2016:62

Utredningsförslag – SOU ]

» Länk till SOU 2016:62

Sök remissvar på webben

Ordförande / Utredare : Sigurd Heuman

Departement : Socialdepartementet (S 2015:04)

Anställda och uppdragstagare hos privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet inom hälso- och sjukvården, omsorgen samt skolan ska omfattas av meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) utvidgas därför till att omfatta även enskilda juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Läs mer

Dela :

Lagrådsremiss : Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Omslaget till lagrådsremiss

Lagrådsremiss ]

» Länk till lagrådsremissen

Departement : Justitiedepartementet

» SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2012:76 Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

» Dir. 2013:39 Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)

» SOU 1990:12 Meddelarrätt – Meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m.

» Ds 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda

» Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

» Lagrådsyttrande 2016-09-20

» Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

I lagrådsremissen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i enskild yrkesmässigt bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar.

Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta.

Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område och medför ingen rätt att lämna ut handlingar. Läs mer

Dela :