: : : :

Sökord som Arbetsdomstolen själv gett sina prejudikat

( 1 163 st. )

Sökord som Arbetsdomstolen själv gett sina prejudikat ( 1 163 st. )

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden om ämnet sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Moln med sökord :

29/29-principen Ackord Ackordsarbete Ackordslön Ackordstagare Ackordstagartillägg Ackordsöverenskommelse Administration Advokat Advokatbyrå Advokatfirma Aktiebolag Aktiebolagslagen Aktieöverlåtelse Alkohol Alkoholberoende Alkoholism Alkoholmissbruk Alkoholsjukdom Alkoholtest Alkolås Alkoskåp Allmän försäkring Allmänna avtalsrättsliga principer Allmän rättsgrundsats Allmänt skadestånd Allmän visstidsanställning Allokemisk industri Allvarlig olägenhet Ammunition Andrahandsavtal Anläggningsavtalet Anmälan Anspänningstid Anställning Anställningen och dess upphörande (4–6 §§) Anställningsavtal Anställningsbevis Anställningsblockad Anställningsform Anställningsförhållande Anställnings ingående Anställningsintervju Anställningsmyndighet Anställningsperiod Anställningsrätt Anställningsskydd Anställningsskyddslagen Anställningsskyddslagens tillämplighet m m (1–3 §§) Anställningsstopp Anställningstid Anställningsvillkor Anvisning enligt socialtjänstlagen Arbetaravtal Arbete på annan arbetsplats (annan ort) Arbetsavtal Arbetsbefriad med lön Arbetsbetyg Arbetsbrist Arbetsdomstolens behörighet Arbetsfri dag Arbetsförmedling Arbetsförmåga Arbetsgivarbegreppet Arbetsgivare Arbetsgivares informationsskyldighet Arbetsgivarventil Arbetslag Arbetsledare Arbetsledning Arbetsledningsrätt Arbetslös Arbetslöshetsersättning Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Arbetsoförmåga Arbetsplatsolycka Arbetsprestationer Arbetsskada Arbetsskyldighet Arbetsstopp Arbetsställe Arbetssökande Arbetstagarbegreppet Arbetstagare Arbetstagares uppsägning Arbetstid Arbetstidens förläggning Arbetstidens längd Arbetstidsförkortning Arbetstidsförläggning Arbetstidsförändring Arbetstidslagen Arbetstidsschema Arbetsträning Arbetstvist Arbetstvistforum Arbetstvistlagen Arbetsuppgifter Arbetsvillkor Arbetsvägran Arbetsvärdering Arbetsväxling Automatisk övergång av anställning Avbrytande av arbete Avbrytande av tidsbegränsad anställning med omedelbar verkan Avgångsersättning Avgångsskyldighet Avgångsvederlag Avräkning Avräkning av semesterdagar Avräkning från förmåner under uppsägningstid Avskedande Avskedande (18–20 §§) Avskrivning Avstängning Avstående av företrädesrätt Avtal Avtal om ersättning vid personskada Avtalsbrott Avtals ingående Avtalslagen Avtals ogiltighet Avtalsområde Avtalsslut Avtalstolkning Avtalsturlista Avtalsvite Avvikelse från kollektivavtal Avvisning Avvisning av talan Barnpornografibrott Befattningslön Befogenhet Begränsningsbelopp Begränsningsregeln Behörig domstol Behörig företrädare Behörighet Behörigt beslut Bemanningsavtalet Bemanningsföretag Beredskap Beredskapsarbete Beredskapsbrandmän Besiktning