: : : :

AD-domar på gång

Mål i Arbetsdomstolen där förhandling hållits eller är utsatt ( 15 st. )

Här finns information om mål i Arbets­domstolen där för­handling hållits eller är ut­satt. Informa­tionen ger en indika­tion på vilka frågor som snart kan komma att av­göras i prejudikat från Arbets­domstolen. Det är dock inte säkert att det verk­ligen blir ett prejudikat, efter­som målet fort­farande kan för­likas, åter­kallas eller av­visas, eller av­görandet inte refe­reras. En del prejudikat meddelas också utan föregående förhandling, efter en s.k. föredragning, där en jurist berättar om målet för bara domstolens ledamöter som också själva läser handlingarna i målet.

» Hållna förhandlingar där dom eller beslut inte meddelats än ( 4 st. )

» Utsatta förhandlingar ( 11 st. )

Antal förhandlingar per (trolig) ordförande
Ordförande ( troligen )Antal förhandlingar ( varav hållna )
Cathrine Lilja Hansson2 st. ( 3 utsatta dagar )
Karin Renman5 st. ( varav 2 st. hållna9 utsatta dagar )
Jonas Malmberg3 st. ( varav 1 st. hållen3 utsatta dagar )
Sören Öman5 st. ( varav 1 st. hållen5 utsatta dagar )

Förhandlingsdagar ( markerade med blått )

För muspekaren över ordförandenas namn i tabellen ovan för att se förhandlingsdagar för en viss (trolig) ordförande.

Februari 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
262728  
Mars 2018
TiOnToFr
   12
56789
1213141516
1920212223
2627282930

När kommer domen?

Det går att höra efter med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) när det är sagt att domen kommer att meddelas. Den genomsnittliga tiden mellan att huvudförhandlingen avslutas och domen meddelas är 62 dagar (ca 9 veckor). Den genomsnittliga domstiden varierar mellan ordförandena.

OrdförandeGenomsnittlig domstid
Cathrine Lilja Hansson58 dagar ( ca 8 veckor )Längst : 77 dagar | Kortast : 41 dagar
Karin Renman85 dagar ( ca 12 veckor )Längst : 126 dagar | Kortast : 48 dagar
Jonas Malmberg65 dagar ( ca 9 veckor )Längst : 98 dagar | Kortast : 41 dagar
Sören Öman48 dagar ( ca 7 veckor )Längst : 91 dagar | Kortast : 29 dagar

Avser domstid för refererade domar som meddelats efter huvudförhandling från och med 2016.

Sök/Filtrera förhandlingarna ( t.ex. genom att skriva in ordförandens namn ) :

Hållna förhandlingar :

Komhem AB
. / .
F.N. et v.v.

Sammanfattning :

En socialkonsulent har, några dagar efter att ha påbörjat en anställning, blivit uppsagd med en månads uppsägningstid. Fråga om socialkonsulenten har rätt till ersättning för utfört arbete i större utsträckning än arbetsgivaren betalat ut. Även fråga om rätt till semestersättning och allmänt skadestånd för påstått brott mot semesterlagen.

Förhandling: Onsdagen den 31 januari 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 75/17 ]

Sveriges Hamnar
. / .
Svenska Hamnarbetarförbundet m.fl.

Sammanfattning :

Fråga om 25 arbetstagare i Göteborgs hamn den 26 januari 2017 genom att lägga ned arbetet under en del av dagen har vidtagit olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till bolaget. Även fråga om bolaget är skyldigt att betala lön till arbetstagarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till arbetstagarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till arbetstagarna, dels till förbundets avdelning för att bolaget genom löneavdrag vidtagit en stridsåtgärd mot arbetstagarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna m.m.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 31 januari 2018 ( tre förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 44/17 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteföretagen och Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Sammanfattning :

Tvisten gäller fråga om en skola har direkt eller indirekt diskriminerat en lärarvikarie genom att uppställa ett krav på att hon skulle handhälsa även på manliga kollegor.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 12/17 ]

Svenska Transportarbetareförbundet
. / .
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Ragn-Sells Aktiebolag

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Fråga om beräkningen av lön vid semesterledighet.

Förhandling ( första dagen ): Torsdagen den 15 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 42/17 ]

Utsatta förhandlingar :

Förhandlingarna är offentliga så det går bra att komma och se hur det går till. Kolla dock för säkerhets skull först med Arbetsdomstolens kansli (kansliet@arbetsdomstolen.se, tfn 08‑617 66 00) så att förhandlingen inte blivit inställd.

Unionen
. / .
Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av avskedande. En arbetstagare har avskedats sedan arbetsgivaren funnit det utrett att han agerat illojalt mot arbetsgivaren genom att bl.a. underlåta att utföra sina arbetsuppgifter och kritisera arbetsgivaren inför dess uppdragsgivare. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet.

Förhandling ( första dagen ): Onsdagen den 21 februari 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 59/17 ]

Handen Assistans AB m.fl.
. / .
Västgöta Assistans AB

Sammanfattning :

Tvisten i Arbetsdomstolen rör frågan om ett assistansbolag samt tre fysiska personer och ett dödsbo är skadeståndsskyldiga mot ett annat assistansbolag dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 27 februari 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 116/16 ]

W.N.
. / .
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. avskedande utan laga grund m.m.

Förhandling: Tisdagen den 27 februari 2018

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr B 98/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 47/17 ]

Polisförbundet
. / .
Staten genom Polismyndigheten

Sammanfattning :

Statens överklagandenämnd har undanröjt Polismyndighetens beslut att anställa en viss person och beslutat att en annan person ska erbjudas den aktuella anställningen i stället. Polismyndigheten har sedan meddelat att den andra personen inte kommer att erbjudas anställningen. Fråga om Statens överklagandenämnds beslut innebär att den andra personen fått en ny anställning. Även fråga om Polismyndigheten är skyldig att följa beslut från Statens överklagandenämnd.

Förhandling: Torsdagen den 8 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 69/17 ]

D.K.
. / .
Memento Mori AB

Sammanfattning :

Fråga om en anställd hos ett bolag har sålt en av bolagets offerter till ett konkurrerande bolag och om den anställde därigenom brutit mot ett mellan parterna träffat sekretessavtal.

Förhandling: Tisdagen den 13 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr B 13/17 ]

Svenska Journalistförbundet
. / .
Medieföretagen och Östgöta Media AB

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. uppsägning utan saklig grund, alternativt turordningsbrott.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 13 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Jonas Malmberg []

[ Mål nr A 78/17 ]

Svensk Pilotförening
. / .
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Sammanfattning :

Skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott. Fråga om ett flygbolag brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet genom att nyanställa ett antal piloter genom allmän visstidsanställning i stället för provanställning.

Förhandling: Fredagen den 16 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Sören Öman []

[ Mål nr A 31/17 ]

Försvarsförbundet
. / .
Staten genom Försvarsmakten

Sammanfattning :

Talan om ogiltigförklaring av uppsägning. Anställd vid Försvarsmakten har, utan att ha ansökt om något tillträdestillstånd, tagit med sin flickvän in på sin arbetsplats, vilken utgjort ett hemligstämplat skyddsobjekt. Även påståenden om att den anställde ska ha uppvisat samarbetssvårigheter och uppträtt på ett sätt som inte överensstämmer med gällande rutiner och uppförandekoder inom Försvarsmakten. Fråga om det funnits saklig grund för uppsägningen på grund av personliga skäl.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( två förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Cathrine Lilja Hansson []

[ Mål nr A 73/17 ]

Lyckostäd i Stockholm AB, P.L. och M.P.L.
. / .
Städpulsen AB

Sammanfattning :

Tvisten rör frågan om ett bolag som bedriver verksamhet inom städning och två fysiska personer är skadeståndsskyldiga mot ett annat bolag verksamt inom städbranschen dels på grund av illojalitet och dels på grund av brott mot företagshemlighetslagen.

Förhandling ( första dagen ): Tisdagen den 20 mars 2018 ( fyra förhandlingsdagar )

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr B 123/16 ]

Unionen
. / .
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har arbetstagare som uppnått viss ålder och har viss sammanhängande anställningstid rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, uppkommer fråga om arbetstagare, vid bedömningen av rätten till förlängd uppsägningstid, får tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare, som haft liknande villkor om förlängd uppsägningstid. Arbetsdomstolen har i målet inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, sedan ett år förflutit efter övergången, tillämpa en bestämmelse i ett kollektivavtal som innebär att när viss anställningstid är en förutsättning för förlängd uppsägningstid inte beakta anställningstid hos överlåtaren, när arbetstagarna enligt en likalydande bestämmelse i det kollektivavtal som gällde hos överlåtaren haft rätt att beakta denna anställningstid.

Förhandling: Tisdagen den 27 mars 2018

Ordförande ( troligen ) : Karin Renman []

[ Mål nr A 40/12 och A 100/12 ]

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman