Sören Öman http://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Sun, 10 Dec 2017 14:56:41 +0000 sv-SE hourly 1 http://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman http://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=4.9.1 Ny artikel: Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet http://www.sorenoman.se/skrifter/nagot-om-kollektivavtal-vid-overgang-av-verksamhet/ Fri, 24 Nov 2017 12:00:46 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26363 Nytt från www.sorenoman.se:

Ungefär samtidigt som Niklas Bruun började arbeta i Sverige i början av 1990-talet pågick genomförandet av EU:s s.k. överlåtelsedirektiv i Sverige. Tolkningen av direktivet var vid den tidpunkten oklar i många avseenden och den svenska lagstiftaren tvingades till en rad svåra ställningstaganden om hur direktivet skulle tolkas och genomföras. Sedan dess har EU-domstolen kommit med […]

Notisen Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar http://www.sorenoman.se/skrifter/las-handboken/ Tue, 07 Nov 2017 14:00:39 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26353 Nytt från www.sorenoman.se:

LAS-Handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Denna åttonde upplaga av LAS-handboken har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den sjunde upplagan. Bland nyheterna kan […]

Notisen LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Registerförfattningar och dataskyddsförordningen http://www.sorenoman.se/skrifter/registerforfattningar-och-dataskyddsforordningen/ Wed, 25 Oct 2017 13:30:47 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26348 Nytt från www.sorenoman.se:

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om registerförfattningar och dataskyddsförordningen. Kommentaren redogör för flera av de förändringar som kommer att göras i svensk lagstiftning, bland annat när det gäller kamerabevakning av butiksingångar samt behandling av personuppgifter på utbildnings- och forskningsområdet. Det kommer att göras hundratals ändringar i de så kallade registerförfattningarna […]

Notisen Registerförfattningar och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar http://www.sorenoman.se/skrifter/lagen-om-anstallningsskydd-en-kommentar-2/ Tue, 24 Oct 2017 13:00:52 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26350 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är andra upplagan av en år 2013 nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS). Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Kommentaren bygger […]

Notisen Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman kommer ut med två LAS-kommentarer http://www.sorenoman.se/soren-oman-kommer-ut-med-tva-las-kommentarer/ Sat, 21 Oct 2017 16:23:00 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26330 Nytt från www.sorenoman.se:

Ungefär samtidigt kommer två olika kommentarer till anställningsskyddslagen ut. Sören Öman har uppdaterat LAS-handboken som Lars Åhnberg ursprungligen skrivit. Sören Ömans egen kommentar till lagen om anställningsskydd hos Karnov Group (Lexino) kommer ut i en andra upplaga. LAS-handboken (589 sidor), som nu kommer i åttonde upplagan, vänder sig i första hand till praktiker såsom ombudsmän, förhandlare […]

Notisen Sören Öman kommer ut med två LAS-kommentarer kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt http://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt/ Wed, 30 Aug 2017 15:08:13 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26258 Nytt från www.sorenoman.se:

I augusti månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om nyheter på lagstiftningsfronten. Kommentaren behandlar bland annat de nya reglerna om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling, utstationering av arbetstagare och meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet samt förslagen till nya lagar om företagshemligheter respektive kamerabevakning. På senaste tiden har det hänt mycket i fråga […]

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt betänkande: Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning (SOU 2017:66) http://www.sorenoman.se/skrifter/dataskydd-inom-socialdepartementets-verksamhetsomrade-en-anpassning-till-eus-dataskyddsforordning/ Tue, 29 Aug 2017 08:00:03 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26256 Nytt från www.sorenoman.se:

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och […]

Notisen Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman skriver i LAS-handbok http://www.sorenoman.se/soren-oman-skriver-i-las-handbok/ Thu, 24 Aug 2017 07:29:27 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26237 Nytt från www.sorenoman.se:

Lars Åhnberg har sedan 1994 skrivit sju upplagor av LAS-Handboken. Nu kommer boken snart i en åttonde upplaga som Sören Öman ensam uppdaterat. Boken vänder sig i första hand till praktiker, såsom ombudsmän, förhandlare och HR-folk. I boken kommenteras anställningsskyddslagen paragraf för paragraf med vissa utvikningar. Boken bygger till stor del på korta referat av […]

Notisen Sören Öman skriver i LAS-handbok kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman får tilläggsuppdrag av regeringen http://www.sorenoman.se/soren-oman-far-tillaggsuppdrag-av-regeringen/ Thu, 15 Jun 2017 15:57:20 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26212 Nytt från www.sorenoman.se:

Regeringen har i dag gett Sören Öman tilläggsuppdrag att utreda om det behövs en särskild registerförfattning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Behövs det en sådan författning, ska Sören Öman lämna författningsförslag till regeringen. Regeringen vill att tilläggsuppdraget […]

Notisen Sören Öman får tilläggsuppdrag av regeringen kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande http://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-uppsagning-av-personliga-skal-och-avskedande-2/ Fri, 12 May 2017 06:48:55 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26187 Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av […]

Notisen AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 31 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-31/ Wed, 10 May 2017 09:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-31/ Nytt från www.sorenoman.se:

Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos Försvarsmakten, har för Försvarsmaktens räkning tjänstgjort i Afghanistan. Innan de åkte till Afghanistan utbildades de i Sverige och hade då fritt logi med logementsstandard som staten erbjudit dem. Fråga om arbetstagarna enligt kollektivavtal har haft rätt till logitillägg under utbildningstiden i Sverige och utlandstraktamente under tjänstgöringen […]

Notisen AD 2017 nr 31 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 28 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-28/ Wed, 26 Apr 2017 09:02:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-28/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.

Notisen AD 2017 nr 28 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 27 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-27/ Wed, 26 Apr 2017 09:01:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-27/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.

Notisen AD 2017 nr 27 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nyheter i dataskyddsförordningen http://www.sorenoman.se/skrifter/nyheter-i-dataskyddsforordningen/ Wed, 29 Mar 2017 17:46:24 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26107 Nytt från www.sorenoman.se:

I mars månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning, med fokus på de registrerades rättigheter. Kommentaren tar bland annat upp den nya informationsskyldigheten, som innebär att registrerade måste informeras innan redan insamlade personuppgifter får användas för annat ändamål än det för vilket de samlades in – något som kan bli besvärligt […]

Notisen Nyheter i dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Anmälan av Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016 http://www.sorenoman.se/skrifter/anmalan-av-bengt-domeij-fran-anstalld-till-konkurrent-lojalitetsplikt-foretagshemligheter-och-konkurrensklausuler-wolters-kluwer-2016/ Fri, 17 Mar 2017 16:49:19 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26101 Nytt från www.sorenoman.se:

Bengt Domeij, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, benar omsorgsfullt ut en komplicerad materia i boken Från anställd till konkurrent. Sören Öman skriver i sin anmälan av boken bl.a. följande. Boken har goda förutsättningar för att fungera som en viktig kunskapskälla för praktiker. Boken är frukten av ett gediget arbete. Den kommer att bli ett […]

Notisen Anmälan av Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent – Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler, Wolters Kluwer 2016 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 13 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-13/ Wed, 08 Mar 2017 10:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-13/ Nytt från www.sorenoman.se:

En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick av hans anställningsavtal kontaktade sin arbetstagarorganisation som sände arbetsgivaren ett kravbrev om de lönebelopp som dragits av. När arbetsgivarbolaget fick kravbrevet uppstod en ordväxling med förhöjt tonläge mellan bolagets företrädare och arbetstagaren, varpå arbetstagaren lämnade arbetsplatsen för att inte mer återkomma. […]

Notisen AD 2017 nr 13 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2016 http://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2016/ Wed, 25 Jan 2017 15:00:06 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=25919 Nytt från www.sorenoman.se:

I januari månads expertkommentar i arbetsrätt redogör Sören Öman för de viktigaste prejudikaten som meddelats under det gångna året i Arbetsdomstolen. Sören Öman ger i kommentaren en kort sammanfattning till domarna och påvisar vilka nyheter de fört med sig till arbetsrätten. Arbetsdomstolen har under 2016 meddelat färre refererade avgöranden än vanligt, men det finns ändå […]

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2016 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Drönarövervakning kan bli laglig http://www.sorenoman.se/skrifter/dronarovervakning-kan-bli-laglig/ Wed, 25 Jan 2017 14:30:17 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=25920 Nytt från www.sorenoman.se:

I januari månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om kameraövervakning med drönare. Kommentaren redogör bl.a. för ett förslag från regeringen som skulle innebära att privat drönarövervakning undantas från kameraövervakningslagen. Högsta förvaltningsdomstolen slog under hösten 2016 fast att en kamera som monteras på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Nu föreslår regeringen att privat drönarövervakning […]

Notisen Drönarövervakning kan bli laglig kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 6 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-6/ Wed, 25 Jan 2017 10:01:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-6/ Nytt från www.sorenoman.se:

Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet har i sina hamnar förlagt arbetstid och betalat ersättning för vissa arbetstagare inte enligt kollektivavtalet utan enligt lokala överenskommelser med Svenska Hamnarbetarförbundet. Fråga om bolaget brutit mot kollektivavtalet eller om Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet känt till och accepterat avvikelserna. Även fråga om […]

Notisen AD 2017 nr 6 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 2 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-2/ Wed, 18 Jan 2017 10:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan parterna finns ett skiljeavtal. Av skiljeavtalet följer bl.a. att skiljenämnden inte är behörig att avgöra tvisten om den avser tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning. Fråga om tolkning av skiljeavtalet och huruvida tvisten rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning.

Notisen AD 2017 nr 2 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet http://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-4/ Wed, 28 Dec 2016 07:49:39 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=25836 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar http://www.sorenoman.se/skrifter/eu-forordning-om-dataskydd-ersatter-nationella-personuppgiftslagar/ Wed, 21 Dec 2016 08:00:37 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=25838 Nytt från www.sorenoman.se:

EU:s så kallade dataskyddsförordning antogs i somras. Den börjar tillämpas den 25 maj 2018 och ersätter då medlemsstaternas lagstiftning om behandling av personuppgifter. En nyhet är att kollektivavtal nämns uttryckligen i förordningen. Ett kollektivavtal ska således kunna grunda en rätt att behandla känsliga personuppgifter om till exempel hälsa som behövs för att någon ska kunna […]

Notisen EU-förordning om dataskydd ersätter nationella personuppgiftslagar kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2016 nr 74 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2016-nr-74/ Wed, 14 Dec 2016 10:01:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2016-nr-74/ Nytt från www.sorenoman.se:

Att Statens överklagandenämnd efter överklagande beslutar att undanröja en statlig myndighets anställningsbeslut innebär inte att ett redan ingånget anställningsavtal upphör eller att anställningsmyndigheten får avsluta den påbörjade anställningen utan att följa anställningsskyddslagen. Statens överklagandenämnds beslut utgör inte heller saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.

Notisen AD 2016 nr 74 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman firar 20 år som domare i Arbetsdomstolen http://www.sorenoman.se/soren-oman-firar-20-ar-som-domare-i-arbetsdomstolen/ Mon, 21 Nov 2016 13:30:09 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=25776 Nytt från www.sorenoman.se:

I dag – måndagen den 21 november 2016 – har Sören Öman varit domare i Arbetsdomstolen i 20 år. Regeringen förordnade honom som ersättare för vice ordförande den 21 november 1996. År 2004 blev han ordinarie vice ordförande och sedan december 2015 är Sören Öman ordförande i Arbetsdomstolen. Sören Öman har hittills dömt i över 100 […]

Notisen Sören Öman firar 20 år som domare i Arbetsdomstolen kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Avskedande av statsanställda på grund av brott http://www.sorenoman.se/skrifter/avskedande-av-statsanstallda-pa-grund-av-brott/ Fri, 28 Oct 2016 13:00:45 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=25773 Nytt från www.sorenoman.se:

I denna artikel diskuteras mot bakgrund av den historiska utvecklingen förutsättningarna för och praxis kring avskedande av statsanställda på grund av brott. År 1994 gjordes reglerna om avskedande enhetliga i Sverige för den privata och den offentliga sektorn. Avskedande får enligt den för båda sektorerna gemensamma bestämmelsen i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ske, om […]

Notisen Avskedande av statsanställda på grund av brott kommer från Sören Öman.

]]>