Sören Öman https://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Sat, 17 Feb 2018 18:55:26 +0000 sv-SE hourly 1 http://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman https://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=4.9.4 Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2017 https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2017/ Wed, 31 Jan 2018 15:00:17 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26566 Nytt från www.sorenoman.se:

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt sammanfattar Sören Öman 2017 års skörd av referat från Arbetsdomstolen. Flera av avgörandena rör uppsägning eller avskedande, diskriminering och konkurrensklausuler – men bara ett rör stridsåtgärder. » Arbetsdomstolens prejudikat 2017

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2017 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Det har varit en hel del 2017… https://www.sorenoman.se/det-har-varit-en-hel-del-2017/ Tue, 02 Jan 2018 12:00:29 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26471 Nytt från www.sorenoman.se:

Det är dags att summera 2017. Sören Öman tar det lite lugnare sedan han i december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen, men på något sätt blir det ändå en hel del gjort. Sören Öman har 2017 kommit ut med tre böcker, ett utredningsbetänkande och två artiklar om sammanlagt 1 825 trycksidor. Därtill kommer elektronisk utgivning med sex […]

Notisen Det har varit en hel del 2017… kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet https://www.sorenoman.se/skrifter/personuppgiftslagen-en-kommentar-pa-internet-9/ Wed, 27 Dec 2017 11:00:27 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26451 Nytt från www.sorenoman.se:

I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har sedan den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011. Kommentaren på internet är uppdaterad per den 30 september 2017. Sören Öman ansvarar i första hand för de inledande avsnitten och kommentarerna till 1–21, 23–29, […]

Notisen Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman omförordnad i Nämnden mot diskriminering https://www.sorenoman.se/soren-oman-omforordnad-i-namnden-mot-diskriminering/ Wed, 27 Dec 2017 10:00:04 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26448 Nytt från www.sorenoman.se:

Nämnden mot diskriminering beslutar på förslag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller en central arbetstagarorganisation om vitesförelägganden för att bl.a. arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. Sören Öman har varit med i nämnden som ersättare för vice ordföranden sedan starten 2009. Dessförinnan hade han motsvarande funktion hos föregångaren Jämställdhetsnämnden. Ledamöterna brukar förordnas för två år i […]

Notisen Sören Öman omförordnad i Nämnden mot diskriminering kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-5/ Wed, 20 Dec 2017 18:01:25 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26445 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nyheter i dataskyddsförordningen II https://www.sorenoman.se/skrifter/nyheter-i-dataskyddsforordningen-ii/ Wed, 20 Dec 2017 16:47:43 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26443 Nytt från www.sorenoman.se:

I december månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om EU:s dataskyddsförordning. Kommentaren tar upp den nya rätten för registrerade att få ofullständiga uppgifter kompletterade, och vad denna rätt medför för skyldigheter för den personuppgiftsansvarige. I dag kan den registrerade bara få korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter genom rättelse, utplåning eller blockering. Man […]

Notisen Nyheter i dataskyddsförordningen II kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 65 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-65/ Wed, 20 Dec 2017 10:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-65/ Nytt från www.sorenoman.se:

En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. Tandläkarens arbetsgivare har förbjudit användningen av engångsärmar. Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten.

Notisen AD 2017 nr 65 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 62 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-62/ Wed, 06 Dec 2017 10:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-62/ Nytt från www.sorenoman.se:

Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett kollektivavtal. Det kollektivavtalet är tillämpligt enbart på arbetstagare som är anställda för beredskapstjänst inom räddningstjänsten och inte på t.ex. heltidsanställda brandmän. Arbetstagarorganisationen har hos kommunalförbundet medlemmar som omfattas av kollektivavtal och medlemmar – heltidsanställda brandmän – som inte omfattas av det.-.Kommunalförbundet, som delat in räddningstjänsten i […]

Notisen AD 2017 nr 62 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet https://www.sorenoman.se/skrifter/nagot-om-kollektivavtal-vid-overgang-av-verksamhet/ Fri, 24 Nov 2017 12:00:46 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26363 Nytt från www.sorenoman.se:

Ungefär samtidigt som Niklas Bruun började arbeta i Sverige i början av 1990-talet pågick genomförandet av EU:s s.k. överlåtelsedirektiv i Sverige. Tolkningen av direktivet var vid den tidpunkten oklar i många avseenden och den svenska lagstiftaren tvingades till en rad svåra ställningstaganden om hur direktivet skulle tolkas och genomföras. Sedan dess har EU-domstolen kommit med […]

Notisen Något om kollektivavtal vid övergång av verksamhet kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 58 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-58/ Wed, 08 Nov 2017 10:01:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-58/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund av arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist). Allmänna uttalanden om bedömningen av när arbetsbrist är saklig grund för uppsägning och om bevisprövningen när fingerad arbetsbrist invänts.

Notisen AD 2017 nr 58 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar https://www.sorenoman.se/skrifter/las-handboken/ Tue, 07 Nov 2017 14:00:39 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26353 Nytt från www.sorenoman.se:

LAS-handboken är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Denna åttonde upplaga av LAS-handboken har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den sjunde upplagan. Bland nyheterna kan […]

Notisen LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 55 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-55/ Wed, 01 Nov 2017 10:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-55/ Nytt från www.sorenoman.se:

Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskommelser om s.k. kalkylackord har träffats för två byggarbetsplatser med kalkyltider om 7 828 respektive 26 156 timmar. Under byggnadstiden har arbetsgivaren infört veckovisa respektive dagliga informationsmöten om 5–10 minuter för alla arbetstagare. Fråga om arbetstagarna har rätt till ersättning för mötestiden utöver de överenskomna ackordsprisen.

Notisen AD 2017 nr 55 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Registerförfattningar och dataskyddsförordningen https://www.sorenoman.se/skrifter/registerforfattningar-och-dataskyddsforordningen/ Wed, 25 Oct 2017 13:30:47 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26348 Nytt från www.sorenoman.se:

I oktober månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om registerförfattningar och dataskyddsförordningen. Kommentaren redogör för flera av de förändringar som kommer att göras i svensk lagstiftning, bland annat när det gäller kamerabevakning av butiksingångar samt behandling av personuppgifter på utbildnings- och forskningsområdet. Det kommer att göras hundratals ändringar i de så kallade registerförfattningarna […]

Notisen Registerförfattningar och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar https://www.sorenoman.se/skrifter/lagen-om-anstallningsskydd-en-kommentar-2/ Tue, 24 Oct 2017 13:00:52 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26350 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är andra upplagan av en år 2013 nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS). Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns. Kommentaren bygger […]

Notisen Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman kommer ut med två LAS-kommentarer https://www.sorenoman.se/soren-oman-kommer-ut-med-tva-las-kommentarer/ Sat, 21 Oct 2017 16:23:00 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26330 Nytt från www.sorenoman.se:

Ungefär samtidigt kommer två olika kommentarer till anställningsskyddslagen ut. Sören Öman har uppdaterat LAS-handboken som Lars Åhnberg ursprungligen skrivit. Sören Ömans egen kommentar till lagen om anställningsskydd hos Karnov Group (Lexino) kommer ut i en andra upplaga. LAS-handboken (589 sidor), som nu kommer i åttonde upplagan, vänder sig i första hand till praktiker såsom ombudsmän, förhandlare […]

Notisen Sören Öman kommer ut med två LAS-kommentarer kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt/ Wed, 30 Aug 2017 15:08:13 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26258 Nytt från www.sorenoman.se:

I augusti månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om nyheter på lagstiftningsfronten. Kommentaren behandlar bland annat de nya reglerna om arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling, utstationering av arbetstagare och meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet samt förslagen till nya lagar om företagshemligheter respektive kamerabevakning. På senaste tiden har det hänt mycket i fråga […]

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt betänkande: Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning (SOU 2017:66) https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskydd-inom-socialdepartementets-verksamhetsomrade-en-anpassning-till-eus-dataskyddsforordning/ Tue, 29 Aug 2017 08:00:03 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26256 Nytt från www.sorenoman.se:

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och […]

Notisen Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman skriver i LAS-handbok https://www.sorenoman.se/soren-oman-skriver-i-las-handbok/ Thu, 24 Aug 2017 07:29:27 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26237 Nytt från www.sorenoman.se:

Lars Åhnberg har sedan 1994 skrivit sju upplagor av LAS-Handboken. Nu kommer boken snart i en åttonde upplaga som Sören Öman ensam uppdaterat. Boken vänder sig i första hand till praktiker, såsom ombudsmän, förhandlare och HR-folk. I boken kommenteras anställningsskyddslagen paragraf för paragraf med vissa utvikningar. Boken bygger till stor del på korta referat av […]

Notisen Sören Öman skriver i LAS-handbok kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 44 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-44/ Wed, 28 Jun 2017 09:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-44/ Nytt från www.sorenoman.se:

Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbetstagare, en säljare, som sagt upp sig, att under ett års tid ta anställning hos bl.a. ett med arbetsgivaren konkurrerande företag. Fråga om det finns förutsättningar för ett interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken, att förbjuda arbetstagaren att, vid vite, under viss tid ingå i […]

Notisen AD 2017 nr 44 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 43 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-43/ Tue, 27 Jun 2017 09:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-43/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla, enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som arbetar i receptionen i ett polishus. Interimistisk prövning.

Notisen AD 2017 nr 43 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 41 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-41/ Wed, 21 Jun 2017 09:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-41/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b andra meningen i det s.k. pilotavtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening genom att med mer än en timme tidigarelägga en pilots schemalagda start av standby-tjänstgöring.

Notisen AD 2017 nr 41 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman får tilläggsuppdrag av regeringen https://www.sorenoman.se/soren-oman-far-tillaggsuppdrag-av-regeringen/ Thu, 15 Jun 2017 15:57:20 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26212 Nytt från www.sorenoman.se:

Regeringen har i dag gett Sören Öman tilläggsuppdrag att utreda om det behövs en särskild registerförfattning för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Behövs det en sådan författning, ska Sören Öman lämna författningsförslag till regeringen. Regeringen vill att tilläggsuppdraget […]

Notisen Sören Öman får tilläggsuppdrag av regeringen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 37 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-37/ Wed, 07 Jun 2017 09:01:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-37/ Nytt från www.sorenoman.se:

En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen, enligt arbetsgivaren, inte längre kan användas för rök- och kemdykning. Tvist har uppkommit om uppsägningen varit sakligt grundad. Frågor om brandmannen på ett korrekt sätt har bedömts för tjänstbarhet för rök- och kemdykning och om brandmannens arbete i en räddningsstyrka bort anpassas så att […]

Notisen AD 2017 nr 37 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2017 nr 32 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-32/ Thu, 18 May 2017 09:00:00 +0000 http://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2017-nr-32/ Nytt från www.sorenoman.se:

En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett kollektivavtal varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Arbetsgivaren är dock bunden av ett kollektivavtal med arbetstagarorganisationer på tjänstemannasidan. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivaren yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen […]

Notisen AD 2017 nr 32 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-uppsagning-av-personliga-skal-och-avskedande-2/ Fri, 12 May 2017 06:48:55 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26187 Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av […]

Notisen AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande kommer från Sören Öman.

]]>